งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โยคะ ผศ. ดร. อุไร หัถกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ มอ.. เป้าหมา ย จิตเป็นอิสระ สู่ความสุข สงบ ด้วยปัญญา จิตเป็นอิสระ สู่ความสุข สงบ ด้วยปัญญา เข้าใจร่างกาย จิตใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โยคะ ผศ. ดร. อุไร หัถกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ มอ.. เป้าหมา ย จิตเป็นอิสระ สู่ความสุข สงบ ด้วยปัญญา จิตเป็นอิสระ สู่ความสุข สงบ ด้วยปัญญา เข้าใจร่างกาย จิตใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โยคะ ผศ. ดร. อุไร หัถกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ มอ.

2 เป้าหมา ย จิตเป็นอิสระ สู่ความสุข สงบ ด้วยปัญญา จิตเป็นอิสระ สู่ความสุข สงบ ด้วยปัญญา เข้าใจร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และจักรวาล เข้าใจร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และจักรวาล

3 ความหม าย ผูกมัด ประกอบ รวมกัน ผูกมัด ประกอบ รวมกัน โยคะ : สมาธิ : ความนิโรธ แห่งจิต โยคะ : สมาธิ : ความนิโรธ แห่งจิต โยคะ : ปรัชญา ระเบียบวิธี วิถีแห่งการ ปฏิบัติ โยคะ : ปรัชญา ระเบียบวิธี วิถีแห่งการ ปฏิบัติ

4 โยคะ : วิถีชีวิตที่นำไปสู่ความสมดุล สมบูรณ์พร้อมด้วยร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และปัญญา ความหม าย

5 แก่นของโยคะมี 3 ประการคือ การรวมกาย - จิต คือ การมีสติรู้อยู่กับ กายตลอดเวลา ความสมดุล ทั้งในตนเอง ระหว่างตนเอง กับผู้อื่น และระหว่างตนเองกับ สิ่งแวดล้อม การพัฒนา คือการพัฒนาจิตให้นิ่ง การ บริหารจิตให้เข้มแข็ง ตลอดจนการ ยกระดับจิตให้สูงขึ้น

6 ปราณยามะ อาสนะ ยามะ นิยามะ สมาธิ ฌาน ปรัทยาหาระ ธารณะ ศีลธรรม จริยธรรม การดูแลร่างกายให้สมดุล การฝึกจิตขั้นต้น การฝึกจิตขั้นสูง สู่สมาธิ มรรค ๘ ในปตัญชลี โยคะสูตร

7 ยมะ 5 อหิงสาไม่ใช้ความรุนแรง สัตย์ไม่พูดปด อัสเตยะไม่ลักทรัพย์ พรหมจรรย์ใม่ประพฤติผิดทาง กาม อปริเคราะห์ไม่ถือครองวัตถุเกิน ความจำเป็น

8 นิยมะ 5 เศาจะ หมั่นรักษาความสะอาด กาย - ใจ สันโดษ พอใจในสิ่งที่มีอยู่ ตบะอดทน สวัสดิยายะหมั่นศึกษา อิศวรปณิธานมีศรัทธา

9 อาสนะ ๑. อาสนะเพื่อสมาธิ เช่น ท่าวัชระ ๒. อาสนะเพื่อเสริมสร้างสมดุล เช่น ท่างู ตั๊กแตน หัว จรดเข่า ๓. อาสนะเพื่อการผ่อนคลาย เช่น ท่า ศพ จระเข้

10 อาสนะเพื่อสมาธิ Padmasana (Lotus) Vajrasana

11 Bujangasana (Cobra) Matsyasana (Fish) อาสนะเพื่อเสริมสร้างสมดุล

12 Paschimatanasana (Back Stretching) Vakrasana (Twisting) อาสนะเพื่อเสริมสร้างสมดุล

13 Vrikshasana (Tree) Chakrasana (Wheel) อาสนะเพื่อเสริมสร้างสมดุล

14 Shavasana (Dead Body) Makarasana (Crocodile) อาสนะเพื่อการผ่อนคลาย

15 หลักการของอาสนะ กายนิ่ง มีความมั่นคง กายนิ่ง มีความมั่นคง รู้สึกสบาย รู้สึกสบาย ใช้แรงแต่น้อย ไม่ฝืน ใช้แรงแต่น้อย ไม่ฝืน มีสติ รู้ตัวทุกขณะ มีสติ รู้ตัวทุกขณะ

16 สุขภาพจะดีได้ อย่างไร

17

18

19 เนื้อเยื่อทำงานเป็นปกติ ได้ อย่างไร 1. เนื้อเยื่อได้รับสารอาหารและ ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่ออย่าง สม่ำเสมอ 2. การขจัดของเสียเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ 3. การเชื่อมโยงของประสาททำหน้าที่ ได้อย่างดี

20 ประโยชน์ของอาสนะ ทำให้กระดูกสันหลังยืดหยุ่นตัว ระบบ ประสาททำงานได้ดี ทำให้การไหลเวียนของเลือดดี ระบบ ภูมิคุ้มกันทำงานได้ดี ช่วยกดนวดต่อมไร้ท่อ การทำงานของ ฮอร์โมนเป็นไปด้วยดี ช่วยให้เกิดความสมดุลของระบบต่างๆ ภายใน

21 โยคะ


ดาวน์โหลด ppt โยคะ ผศ. ดร. อุไร หัถกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ มอ.. เป้าหมา ย จิตเป็นอิสระ สู่ความสุข สงบ ด้วยปัญญา จิตเป็นอิสระ สู่ความสุข สงบ ด้วยปัญญา เข้าใจร่างกาย จิตใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google