งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสอนแบบบูรณาการภาษาอังกฤษ และเนื้อหาวิชาศิลปกรรมไทย สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ โดย ผู้วิจัยนางพรศิริ อูปคำ สังกัดโรงเรียนลำปางพาณิชยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสอนแบบบูรณาการภาษาอังกฤษ และเนื้อหาวิชาศิลปกรรมไทย สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ โดย ผู้วิจัยนางพรศิริ อูปคำ สังกัดโรงเรียนลำปางพาณิชยการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสอนแบบบูรณาการภาษาอังกฤษ และเนื้อหาวิชาศิลปกรรมไทย สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ โดย ผู้วิจัยนางพรศิริ อูปคำ สังกัดโรงเรียนลำปางพาณิชยการ และเทคโนโลยี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

2 ความสำคัญและความเป็นมาของ ปัญหา โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี จังหวัด ลำปาง เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาที่ จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เปิดสอนใน หลักสูตรภาษาธุรกิจ คอมพิวเตอร์และการท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญ ของมัคคุเทศก์ผู้ที่จะนำนักท่องเที่ยวเรียนรู้เพลิดเพลิน และมีความสุขระหว่างการท่องเที่ยว ภาษานับเป็นอีก ปัจจัยสำคัญต่อวิชาชีพการท่องเที่ยว จึงจัดให้ นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้วิชาชีพด้านการท่องเที่ยว ควบคู่กับการเรียนรู้ด้านภาษา หรือการเรียนแบบบูรณา การ โดยมุ่งผลิตแรงงานทางด้านการท่องเที่ยวที่มี ความสามารถด้านภาษาและความรู้ด้านวิชาชีพ เพื่อ รองรับธุรกิจการท่องเที่ยวที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

3 กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ภาษาอังกฤษกับเนื้อหาวิชา (Sheltered English Instruction) สำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถทาง ภาษาอังกฤษค่อนข้างจำกัด (Limited-English- Proficient-LEP) ให้ได้รับความรู้ในเนื้อหา วิชาการพร้อมกับพัฒนาความสามารถทาง ภาษาอังกฤษ ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาที่สองของ Krashen 2 สมมติฐาน คือ – สมมติฐานตัวป้อน (Input Hypothesis) – และสมมติฐานทางด้านจิตใจ (The Affective Filter Hypothesis) ทฤษฎีอภิปัญญา Metacognition Theory

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาความรู้ด้านเนื้อหาวิชาศิลปกรรมไทย ของนักศึกษาที่ได้รับการสอนโดยการบูรณาการ ภาษาอังกฤษและเนื้อหาวิชา 2. เพื่อศึกษาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาหลังได้รับการสอนโดยการบูรณาการ ภาษาอังกฤษและเนื้อหาวิชา

5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 1. กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว ศูนย์การศึกษานานาชาติ โรงเรียนลำปางพาณิชยการและ เทคโนโลยี ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2555 2. ตัวแปรที่ศึกษา คือ –2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การสอนแบบบูรณาการของ ภาษาอังกฤษและเนื้อหาวิชาศิลปกรรมไทย –2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 2.2.1 ความรู้ด้านเนื้อหาวิชาศิลปกรรมไทย 2.2.2 ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษของ นักศึกษา 3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวกับ ศิลปกรรมไทย เช่น สถาปัตยกรรมภายในวัด พระพุทธรูปปาง ต่างๆ กีฬาของไทย และ การฟ้อนรำของไทย

6 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจนานาชาติ ศูนย์ การศึกษานานาชาติ โรงเรียนลำปางพาณิชยการและ เทคโนโลยี กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว ศูนย์การศึกษานานาชาติ โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี ที่เรียน วิชาศิลปกรรมไทย ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 21 คน

7 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ 1. แผนการสอนแบบบูรณาการภาษาอังกฤษกับ รายวิชาศิลปกรรมไทย จำนวน 3 แผน รวมทั้งหมด 36 คาบ 2. แบบทดสอบวัดความรู้ด้านเนื้อหาวิชาศิลปกรรมไทย ที่ผ่านการตรวจสอบโดยอาจารย์ 2 ท่านคือ ฝ่าย วิชาการศูนย์การศึกษานานาชาติและหัวหน้าศูนย์ การศึกษานานาชาติ โรงเรียนลำปางพาณิชยการและ เทคโนโลยี 3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการพูด ภาษาอังกฤษมีทั้งหมด 3 ครั้ง

8 สรุปผลการวิจัย 1. ผลการศึกษาความรู้ด้านเนื้อหาวิชาศิลปกรรมไทย ที่ได้รับการสอนแบบบูรณาการภาษาอังกฤษและ เนื้อหาวิชา พบว่า นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจใน เนื้อหาวิชาที่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ โดย แยกเป็นระดับที่มีความรู้ด้านเนื้อหาวิชาในระดับต่างๆ ได้ดังนี้ ระดับดีมาก จำนวน 1 คน ระดับดี จำนวน 1 คน ระดับปานกลาง จำนวน 4 คน ระดับพอใช้ จำนวน 15 คน

9 2. ผลการศึกษาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบบูรณาการ ภาษาอังกฤษและเนื้อหาวิชา พบว่า ระดับความสามารถในการพูดของนักศึกษาอยู่ใน ระดับดังนี้ ระดับดีมาก จำนวน 3 คน ระดับดี จำนวน 4 คน ระดับปานกลาง จำนวน 11 คน ระดับพอใช้ จำนวน 3 คน

10 ผลกระทบที่เกิดขึ้น - ไม่มี -


ดาวน์โหลด ppt การสอนแบบบูรณาการภาษาอังกฤษ และเนื้อหาวิชาศิลปกรรมไทย สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ โดย ผู้วิจัยนางพรศิริ อูปคำ สังกัดโรงเรียนลำปางพาณิชยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google