งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 11 จริยธรรม สำหรับ ผู้ประกอบกา รธุรกิจ A.Kawinphat Lertpongmanee1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 11 จริยธรรม สำหรับ ผู้ประกอบกา รธุรกิจ A.Kawinphat Lertpongmanee1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 11 จริยธรรม สำหรับ ผู้ประกอบกา รธุรกิจ A.Kawinphat Lertpongmanee1

2 ความหมายจริยธรรม จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติ การ กระทำและความคิดที่ถูกต้อง เหมาะสม การทำ หน้าที่ของตนอย่างสมบูรณ์ เว้นในสิ่งที่ควรเว้น กระทำในสิ่งที่ควรกระทำด้วยความฉลาดรอบคอบ รู้เหตุผล ถูกต้องตามกาลเทศะและบุคคล ( วศิล อินทสระ,2525) จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติ หรือ กิริยา หรือการกระทำที่ควรประพฤติในหมู่คณะ ( พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน,2525) จริยธรรม หมายถึง ระบบการทำความดี ละเว้นความชั่ว ( ศ. ดร. ดวงเดือน พันธุนาวิน,2538) A.Kawinphat Lertpongmanee2

3 สรุป.... จริยธรรม หมายถึง บรรทัดฐานการประพฤติตนที่มี มาตั้งแต่ในอดีตเพื่อควบคุมการกระทำของ มนุษย์ให้มีความถูกต้อง เหมาะสม และส่งผล ให้เกิดความสงบสุขในหมู่คณะ A.Kawinphat Lertpongmanee3

4 จริยธรรมของผู้ประกอบการ ธุรกิจ มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการ แห่งประเทศไทย (IMET) ได้เสนอหลักจริยธรรม ของผู้ประกอบธุรกิจหรือนักธุรกิจไว้เพื่อใช้เป็น หลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติ - ขายสินค้าและบริการในราคาที่ยุติธรรม - สินค้าและบริการต้องมีคุณภาพ - ดูแลให้บริการแก่ลูกค้าทุกคนเท่าเทียม กัน - ละเว้นการกระทำใด ๆ ที่ทำให้ราคา สูงขึ้นโดยไม่มีเหตุผล - ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างมีน้ำใจ จริยธรรมของผู้ประกอบการ ธุรกิจที่มี ต่อลูกค้า A.Kawinphat Lertpongmanee4

5 จริยธรรมผู้ประกอบการธุรกิจที่มี ต่อคู่แข่งขัน - ละเว้นจากการกลั่นแกล้ง ให้ร้ายป้ายสี ข่มขู่หรือกีดกัน ไม่ว่า จะโดยทางตรงหรือ ทางอ้อม - ควรให้ความร่วมมือในการแข่งขัน เช่น การให้ข้อมูลความรู้ ในด้านต่าง ๆ A.Kawinphat Lertpongmanee5

6 จริยธรรมผู้ประกอบการธุรกิจที่มี ต่อ หน่วยงานราชการ - การทำธุรกิจควรตรงไปตรงมา - ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายใน การทำธุรกิจ - ละเว้นจากการติดสินบนเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานราชการ - ไม่สนับสนุนข้าราชการทำทุจริต - ละเว้นการให้ของขวัญหรือของกำนัลแก่ ข้าราชการ - มีทัศนคติที่ดีและมีความเชื่อถือต่อ หน่วยงานราชการ - ให้ความร่วมมือเป็นพลเมืองที่ดี A.Kawinphat Lertpongmanee6

7 จริยธรรมของผู้ประกอบการธุรกิจที่มี ต่อ บุคลากร - ให้ค่าจ้างเหมาะสม - เอาใจใส่ต่อสวัสดิการและความปลอดภัยใน การทำงาน - พัฒนาให้ความรู้เพิ่มความชำนาญ - ให้ความเป็นธรรม และโอกาสที่เท่าเทียมกัน - ศึกษานิสัยใจคอและความถนัดของพนักงาน - เคารพสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน - ให้ความเชื่อถือและไว้เนื้อเชื่อใจ - ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษา - สนับสนุนให้พนักงานเป็นคนดี A.Kawinphat Lertpongmanee7

8 จริยธรรมของผู้ประกอบการธุรกิจที่มี ต่อสังคม - ละเว้นการประกอบธุรกิจที่ทำให้สังคมเสื่อมลง - ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - เคารพสิทธิทางปัญญาของบุคคลอื่น - ให้ความร่วมมือกับชุมชนเพื่อสร้างสรรค์สังคม - ให้ความสนใจเรื่องการสร้างงานแก่คนในสังคม A.Kawinphat Lertpongmanee8

9 จริยธรรมของผู้ประกอบการธุรกิจที่มี ต่อนัก ธุรกิจ - มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน - รักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของนายจ้าง ให้ได้ประโยชน์อย่าง เต็มที่ - ระมัดระวังเรื่องการวางตัวในสังคม - หลีกเลี่ยงการขัดผลประโยชน์ของนายจ้าง - ละเว้นการทำงานให้ผู้อื่น A.Kawinphat Lertpongmanee9

10 ธรรมาภิบาล ( ธรรมาภิบาล (Good Governance) บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) แล ะ A.Kawinphat Lertpongmanee10

11 11 ธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาล Good Governance ธรรมาภิบาล คือ ลักษณะและ วิถีทางของการที่อำนาจได้ถูกใช้ในการ จัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและ สังคมของประเทศเพื่อการพัฒนา A.Kawinphat Lertpongmanee

12 12 ธรรมาภิ บาล หลักการของธรรมาภิบาล มี 8 ข้อ 1. การมีส่วนร่วม (Participation) 2. หลักนิติธรรม (Rule of law) 3. ความโปร่งใส (Transparency) 4. การตอบสนองที่ทันการ (Responsiveness) 5. การแสวงหาฉันทามติ (Consensus oriented) 6. ความเสมอภาค ยุติธรรมและเที่ยงตรง (Equity) 7. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) 8. ความรับผิดชอบ (Accountability) A.Kawinphat Lertpongmanee

13 13 บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) บรรษัทภิบาล หมายถึง วิถีแห่งการ ดำรงอยู่ของบริษัทหรือองค์กร และแนวทาง หรือวิถีแห่งการปฏิบัติตนของคนในองค์กรนั้น เพื่อ ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ คือ การเติบโต ที่ยั่งยืน และมีความสุขในการประกอบธุรกิจ A.Kawinphat Lertpongmanee

14 14 หลักการสำคัญของบรรษัทภิ บาล 1. ความรับผิดชอบ (Accountability) 2. ความโปร่งใส (Transparency) 3. ความสมดุล (Checks and Balances) 4. การประมวลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Code of Best Practice) บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) 5. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 6. วิธีลงคะแนนเสียง (Voting Method) 7. การคุ้มครองเงินลงทุน (Equity Treatment) 8. การรักษามูลค่าหุ้นในระยะยาว (Shareholder Value in Long-Term) 9. คุณค่าระยะยาว (Long-Term Value) A.Kawinphat Lertpongmanee

15 จ บ ก า ร บ ร ร ย า ยจ บ ก า ร บ ร ร ย า ยจ บ ก า ร บ ร ร ย า ยจ บ ก า ร บ ร ร ย า ย 15


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 11 จริยธรรม สำหรับ ผู้ประกอบกา รธุรกิจ A.Kawinphat Lertpongmanee1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google