งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี Good Governance เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6 มิถุนายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี Good Governance เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6 มิถุนายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี Good Governance เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6 มิถุนายน 2555 โดย รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี หรือธรรมาภิบาล Good Governance การปกครองหรือบริหารงานที่เป็นธรรม วัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกันในสังคม องค์กร อย่างมีความสงบสุข สามารถสานประโยชน์และ คลี่คลายข้อขัดแย้ง ได้อย่างสันติวิธี พัฒนาองค์กร ให้เติบโตมีคุณภาพอย่างยั่งยืน

3 ทำไมต้องมีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล เป็นวิถีทาง ของการใช้อำนาจในการใช้ทรัพยากรเพื่อการบริหารองค์กร โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ การบริหารอย่างมีความรับผิดชอบ (ภาระรับผิดชอบ) มีกฎหมาย กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีข้อมูลข่าวสาร

4 การบริหารจัดการภาครัฐ ในประเทศไทย ปัญหาประสิทธิภาพและคุณภาพ การบริหารของหน่วยงาน ภาครัฐ การบกพร่อง การทำผิด ทุจริตและการขาดจริยธรรมของ บุคลากร ความเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ส่งผลต่อ การเปลี่ยนแปลงในระบบบริหารและกระบวนการทำงานของ ภาครัฐ สภาพการบริหารจัดการในหน่วยงานภาครัฐ  โครงสร้างการบริหารจัดการภาครัฐยังขาดความยืน หยุ่น  ข้าราชการไม่สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยม และวิธีการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้อง กับการเปลี่ยนแปลง

5 ปัญหาของการบริหารจัดการของหน่วยงาน ภาครัฐ ขาดกลไกและเกณฑ์ในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่มี ประสิทธิภาพ คล่องตัว สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง บุคลากรขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ไม่ สามารถปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของระบบราชการที่ เปลี่ยนไป ระบบการตัดสินใจการบริหารของภาครัฐ ขาดความโปร่งใส บริสุทธิ์ยุติธรรม และตรวจสอบได้ เกิดปัญหาทุจริต คอรัปชั่น ประพฤติมิชอบอย่างกว้างขวาง ขาดระบบข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ประกอบการปฏิบัติงาน

6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดีในหน่วยงานภาครัฐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540 พรบ. ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 3/1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี 2546 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย

7 ขอบเขต ความหมายของการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี เป็นแนวปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการในการทำภารกิจ ใดๆ ต้องมีความมุ่งหมายให้บรรลุเป้าหมาย ดังนี้ เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ ประชาชนได้รับความสะดวกและตอบสนองความต้องการ มีผลการปฏิบัติงานสม่ำเสมอ

8 การก่อให้เกิดและเสริมสร้างธรรมาภิบาล

9 หลักธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบที่สำคัญ 6 ประการ ดังนี้ 1. หลักนิติธรรม คือ การตรากฏหมาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับและ กติกาต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคม และสมาชิก โดยมีการยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเสมอ ภาคและเป็นธรรม กล่าวโดยสรุปคือ สถาปนาการปกครองภายใต้ กฏหมาย มิใช่กระทำกันตามอำเภอใจหรืออำนาจของบุคคล องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลทั่วไป

10 2. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม โดย การรณรงค์เพื่อสร้างค่านิยมที่ดีงามให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรหรือสมาชิก ของสังคมถือปฏิบัติ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความ อดทนขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เป็นต้น องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลทั่วไป

11 3. หลักความโปร่งใส คือ การทำให้สังคม องค์กรเป็นที่เปิดเผยข้อมูล ข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดย การปรับปรุงระบบและกลไกการทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส มี การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารได้สะดวก องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลทั่วไป

12 4. หลักความมีส่วนร่วม คือ การทำให้สังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจสำคัญๆ ของสังคม โดยเปิด โอกาสให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่ การแจ้ง ความเห็น การไต่สวน สาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออื่นๆ และขจัดการผูกขาดทั้งโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสามัคคีและความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและ ภาคธุรกิจเอกชน องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลทั่วไป

13 5. หลักความรับผิดชอบ ผู้บริหาร ตลอดจนคณะข้าราชการ ทั้งฝ่าย การเมืองและข้าราชการประจำ ต้องตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่อย่างดี ยิ่ง โดยมุ่งให้บริการแก่ผู้มารับบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆ มี ความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู่ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลทั่วไป

14 6. หลักความคุ้มค่า ผู้บริหาร ต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้าง จำกัด ดังนั้นในการบริหารจัดการจำเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัด และความคุ้มค่า ซึ่งจำเป็นต้องตั้งจุดหมายไปที่ผู้รับบริการหรือ ประชาชนโดยส่วนรวม องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลทั่วไป

15 1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ งบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ หน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนำ ของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติ ราชการจะต้องมีทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มี กระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการ ติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ องค์ประกอบของการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดีในหน่วยงานภาครัฐ

16 2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) การบริหารราชการตาม แนวทางกำกับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยการ ใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม ให้องค์การ สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุนแรงงานและระยะเวลาให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตาม ภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน เสียทุกกลุ่ม องค์ประกอบของการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดีในหน่วยงานภาครัฐ

17 3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) การให้บริการที่ สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมี ความแตกต่าง องค์ประกอบของการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดีในหน่วยงานภาครัฐ

18 4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) การแสดงความ รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดย ความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของ สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสำนึกในการรับผิดชอบต่อปัญหา สาธารณะ องค์ประกอบของการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดีในหน่วยงานภาครัฐ

19 5. หลักความโปร่งใส (Transparency) กระบวนการเปิดเผยอย่าง ตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร อันไม่ต้องห้ามตามกฏหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุก ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบ ได้ องค์ประกอบของการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดีในหน่วยงานภาครัฐ

20 6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นสำคัญ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการ ตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา องค์ประกอบของการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดีในหน่วยงานภาครัฐ

21 7. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) การถ่ายโอน อำนาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภาระกิจ จากส่วนราชการส่วนกลาง ให้แก่หน่วยการปกครองอื่น (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาค ประชาชนดำเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอำนาจ และความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาคเพื่อผลการ ดำเนินงานที่ดีของส่วนราชการ องค์ประกอบของการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดีในหน่วยงานภาครัฐ

22 8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) การใช้อำนาจของกฏหมาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือก ปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 9. หลักความเสมอภาค (Equity) การได้รับการปฏิบัติและโดยไม่มี การแบ่งแยกด้าน ชาย/หญิง ถิ่นกำเนิได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันด เชื้อชาติ ภาษา เพศ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะ ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่นๆ องค์ประกอบของการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดีในหน่วยงานภาครัฐ

23 10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) การหา ข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็น ข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคล ที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ โดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่สำคัญ โดย ฉันทามติไม่จำเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ องค์ประกอบของการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดีในหน่วยงานภาครัฐ

24

25 เกณฑ์การจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐ ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

26 1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)

27 2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)

28 3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)

29 4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)

30 5. หลักความโปร่งใส (Transparency)

31 6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)

32 7. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)

33 8. หลักนิติธรรม (Rule of Law)

34 9. หลักความเสมอภาค (Equity)

35 ตัวอย่าง แนวทางการดำเนินการและมาตรการ/โครงการ ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ดังเอกสารแนบ)

36 ขอบคุณ ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี Good Governance เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6 มิถุนายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google