งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการศึกษาข้อมูลท้องถิ่น กรณีศึกษา บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 8 ตำบลดอน หว่าน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการศึกษาข้อมูลท้องถิ่น กรณีศึกษา บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 8 ตำบลดอน หว่าน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการศึกษาข้อมูลท้องถิ่น กรณีศึกษา บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 8 ตำบลดอน หว่าน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

2 ประวัติความเป็นมา บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 8 เมื่อประมาณ 195 ปีมาแล้ว ชาวบ้านได้อพยพมาจากจังหวัด ร้อยเอ็ด ประมาณปี พ. ศ. 2354 มาตั้งบ้านเรือน อยู่ที่บ้านหนองปลิงใหญ่ ต่อมาจึงเกิดเหตุการณ์ ประหลาดขึ้น คือ เกิดฟ้าผ่าแม่มาร ( หญิง ตั้งครรภ์ ) ขึ้น โบราณถือว่าเป็นลางร้าย ชาวบ้าน ได้เกิดการกลัวจึงอพยพมาตั้งหลักแหล่งใหม่ คือ บ้านดอนหว่าน บ้านหนองหล่ม และบ้านหัว หนอง จึงได้เรียกชื่อบ้านตามที่ตั้งอยู่หัวหนอง ปลิงใหญ่ว่าบ้านหัวหนองมาจนถึงปัจจุบัน

3 อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือติดต่อกับบ้านดอนหว่าน ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมือง จังหวัด มหาสารคาม ทิศใต้ติดต่อกับบ้านหนองแวง ต้อน ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัด มหาสารคาม ทิศตะวันออกติดต่อกับบ้านหนอง หล่ม ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมือง จังหวัด มหาสารคาม ทิศตะวันตกติดต่อกับบ้านเหล่าหนาด ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมือง จังหวัด มหาสารคาม

4 ประชากร จำนวนหลังคาเรือน 157 ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 776 คน - เป็นชาย 389 คน - เป็นหญิง 387 คน

5 การเมืองการปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน นายกัณหา ทิพศรีราช ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนที่ 1 นายสงวน จันธิ ราช ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนที่ 2 นายประเคน ทะ วะ สมาชิก อบต. นายบุญเรือง คงแสนคำ สมาชิก อบต. นายไพรสน ทิพศรีราช กรรมการหมู่บ้าน มี 14 คน

6 การศึกษา การศึกษาในระดับตามเกณฑ์ มีเด็กไป เรียนที่ศูนย์เด็กเล็กที่โรงเรียนดอน และ ระดับอนุบาลประถมและมัธยมศึกษาเรียนที่ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง ซึ่งเป็น โรงเรียนในเขตที่รับบริการของหมู่บ้านหัว หนอง ระยะทางห่างจากโรงเรียนประมาณ 500 เมตร มีหมู่บ้านที่ใช้บริการร่วม 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านดอนหว่าน บ้านหัวหนอง บ้านเหล่าหนาด

7 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง

8 สถานที่สำคัญ วัดบ้านหัวหนองดอนปู่ตา

9 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน

10 ปราชญ์ ชาวบ้าน คุณตาไม ทิพศรีราช อยู่บ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 8 บ้าน หัวหนอง ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมือง จังหวัด มหาสารคาม เป็นหมอสู่ขวัญ หมอน้ำมนต์ หมอแต่งแก้ หมอทำพิธีทาง ศาสนา ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ เป่าคางทูม

11 ขนมธรรมเนียมประเพณี บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 8 เป็นเกษตรกรรมทำนา เป็นอาชีพหลักประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ มีการประกอบพิธีกรรมต่างๆ มากมายทั้ง พิธีกรรมความเชื่อในชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายความ เชื่อเกี่ยวกับศาสนาพุทธในรอบปีที่เรียกกันทั่วไป ว่า ฮีต 12 มีการจัดงานประเพณีประจำเดือน เดือนอ้ายทำบุญเข้ากรรม เดือนยี่ ทำบุญคูณลาน เดือนสามบุญข้าวจี่ เดือนสี่ บุญผะเวส เดือนห้า บุญสงกรานต์

12 เดือนหก บุญบั้งไฟ เดือนเจ็ด บุญเบิกบ้าน เดือนแปด บุญเข้าพรรษา เดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน เดือนสิบ บุญข้าวสาก เดือนสิบเอ็ด บุญกระฐิน เดือนสิบสอง ลอยกระทง

13 แหล่งน้ำหมู่บ้านหัวหนอง มี 1 แห่ง คือ หนองปิง

14 เศรษฐกิจ อาชีพของประชากรส่วนใหญ่ประกอบ อาชีพหลัก คือ ทำนาและอาชีพเสริม คือ ทำข้าวเกรียบ ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ปลูก ผักสวนครัว เลี้ยงโค กระบือ ไก่ เป็ด สุกร ซึ่งเลี้ยงเอาไว้ขายเพื่อเป็นรายได้เสริมและ เอาไว้บริโภคในครัวเรือนเป็นบางส่วน

15 หัวหน้ากลุ่ม : นางทองลา จงเทพ ที่อยู่ : หมู่ที่ 8 บ้านหัวหนอง ตำบล ดอนหว่าน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ประวัติและการบริหารจัดการ : เป็นการ รวมกลุ่มของแต่ละครัวเรือนผลิตข้าวเกรียบ พื้นบ้านเพื่อนำไปจำหน่าย

16 อาชีพในหมู่บ้านหัวหนอง

17 วัสดุอุปกรณ์ในการทำข้าว เกรียบ เถาว์กะพังโหม

18 น้ำตาล

19 ไข่

20 งา

21 มะพร้าว

22 เกลือ

23 กระเบื้องทับข้าวเกรียบ

24 พลาสติก

25 เสื่อ

26 เครื่องปั่นข้าวเกรียบ

27 ขั้นตอนการทำข้าวเกรียบ พื้นบ้าน นำข้าวสุกที่นึ่งไว้มาลงในเครื่องปั่น

28 พอเอาข้าวนึ่งลงก็ปั่นแล้วเทน้ำที่แช่เถาว์ กะพังโหมเลื่อยๆแล้วนำมะพร้าว น้ำตาล ไข่ งาและใส่เกลือสักนิดเพื่อได้รสชาติ จากนั้นก็ปั้น 8-10 นาที

29 ปั่นได้ที่แล้วนำออกจากเครื่องปั่นเพื่อจะ นำไปแปรรูป

30 จากนั้นนำมาปั้นเป็นก้อนแล้วทับเป็นแผ่น

31 แล้วนำมาติดที่เสื่อเพื่อจะนำไปตาก

32 ข้าวเกรียบพื้นเมือง ( สูตรเถาว์กะพังโหม ) ราคาขายปลีกห่อละ 10 บาท ราคาขายส่ง 3 ห่อ 25 บาท


ดาวน์โหลด ppt โครงการศึกษาข้อมูลท้องถิ่น กรณีศึกษา บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 8 ตำบลดอน หว่าน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google