งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานเกษตรอำเภอ ปลวกแดง จังหวัดระยอง. ตำบลปลวกแดงเดิมทีเป็นกลุ่มบ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ ในเขตตำบลตาสิทธิ์ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง สภาพทั่วไปเป็นป่าไม้ดงดิบอุดมสมบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานเกษตรอำเภอ ปลวกแดง จังหวัดระยอง. ตำบลปลวกแดงเดิมทีเป็นกลุ่มบ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ ในเขตตำบลตาสิทธิ์ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง สภาพทั่วไปเป็นป่าไม้ดงดิบอุดมสมบูรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานเกษตรอำเภอ ปลวกแดง จังหวัดระยอง

2 ตำบลปลวกแดงเดิมทีเป็นกลุ่มบ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ ในเขตตำบลตาสิทธิ์ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง สภาพทั่วไปเป็นป่าไม้ดงดิบอุดมสมบูรณ์ ชุกชุมด้วย สัตว์ป่า ประมาณปี พ. ศ. ๒๔๙๙ มีราษฏรจากบ้าน หนองละลอก อำเภอบ้านค่าย อพยพเข้ามาตั้งรกราก และประกอบอาชีพทำไร่มันสำปะหลังและทำ น้ำมันยาง ความเป็นมาของชื่อ “ ปลวกแดง ” แนวคิดแรก เป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับมากกว่าแนวคิดที่สอง เหตุที่เรียกว่า “ ปลวกแดง ” นั้น มีเรื่องเล่าต่อกันมาว่า มีจอมปลวกขนาดใหญ่ขึ้นอยู่บริเวณเขากระชายริม คลองปลวกแดง ซึ่งตัวปลวกในจอมนั้นมีสีแดง ผิดไป จากตัวปลวกในพื้นที่อื่นที่มีตัวสีดำ จึงเรียกขานกัน เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และอีกแนวคิดหนึ่งนั้น คาดว่า เพี้ยนมาจากคำว่า “ ปลวกแรง ” เนื่องจากในพื้นที่มี ปลวกอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก การประกอบอาชีพทำ สวนหรือทำไร่จะต้องเก็บเครื่องมือต่างๆ เช่น เข่ง ตะกร้า หรืออุปกรณ์อื่นที่ทำจากไม้ให้ดี ทิ้งไว้ในไร่ใน สวนแล้ว ภายในหนึ่งคืนตันตัวปลวกจะกินเนื้อไม้ของ เครื่องมือเหล่านั้นจนหมด ตำบลปลวกแดงเดิมทีเป็นกลุ่มบ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ ในเขตตำบลตาสิทธิ์ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง สภาพทั่วไปเป็นป่าไม้ดงดิบอุดมสมบูรณ์ ชุกชุมด้วย สัตว์ป่า ประมาณปี พ. ศ. ๒๔๙๙ มีราษฏรจากบ้าน หนองละลอก อำเภอบ้านค่าย อพยพเข้ามาตั้งรกราก และประกอบอาชีพทำไร่มันสำปะหลังและทำ น้ำมันยาง ความเป็นมาของชื่อ “ ปลวกแดง ” แนวคิดแรก เป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับมากกว่าแนวคิดที่สอง เหตุที่เรียกว่า “ ปลวกแดง ” นั้น มีเรื่องเล่าต่อกันมาว่า มีจอมปลวกขนาดใหญ่ขึ้นอยู่บริเวณเขากระชายริม คลองปลวกแดง ซึ่งตัวปลวกในจอมนั้นมีสีแดง ผิดไป จากตัวปลวกในพื้นที่อื่นที่มีตัวสีดำ จึงเรียกขานกัน เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และอีกแนวคิดหนึ่งนั้น คาดว่า เพี้ยนมาจากคำว่า “ ปลวกแรง ” เนื่องจากในพื้นที่มี ปลวกอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก การประกอบอาชีพทำ สวนหรือทำไร่จะต้องเก็บเครื่องมือต่างๆ เช่น เข่ง ตะกร้า หรืออุปกรณ์อื่นที่ทำจากไม้ให้ดี ทิ้งไว้ในไร่ใน สวนแล้ว ภายในหนึ่งคืนตันตัวปลวกจะกินเนื้อไม้ของ เครื่องมือเหล่านั้นจนหมด ข้อมูลทั่วไปของอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

3 ที่ตั้งของ อำเภอปลวก แดง อำเภอปลวกแดง ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดระยองอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๕๐ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ ทิศเหนือติดต่ออำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ทิศใต้ติดต่ออำเภอบ้านค่าย และกิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ทิศตะวันออกติดต่ออำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ทิศตะวันตกติดต่ออำเภอศรีราชา

4 จำนวนประชากร ( ณ เดือน มกราคม พ. ศ. 2557 ) *** ประชากรแฝงประมาณ ๑๐๐, ๐๐๐ คน ***

5 การ ปกครอง ท้องถิ่น มีรูปแบบการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย ๖ องค์การบริหารส่วนตำบล และ ๒ เทศบาล ดังนี้ ๑. เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง ๒. เทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา ๓. องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ๔. องค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์ ๕. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ ๖. องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ๗. องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยาง พร ๘. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไร่

6 ด้าน การศึกษ า อำเภอปลวกแดงมีโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานประถมศึกษา จำนวน ๒๐ โรงเรียน เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน ๔ โรงเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน ๓ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๖ แห่ง ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด จำนวน ๑ แห่ง และโรงเรียนเอกชน จำนวน ๓ โรงเรียน

7 งานด้านการเกษตร พื้นที่ การเกษตร ๑๔๘, ๘๐๗. ๗๕ ไร่ ( ๔๓. ๓๑ % ของพื้นที่ถือครอง ) ชนิดพืชที่ปลูกจำนวนพื้นที่ ( ไร่ ) สับปะรด๔๔, ๐๐๔ ยางพารา๖๘, ๙๘๕ มันสำปะหลัง๒๒, ๖๙๐ มะพร้าว๑๔๘. ๕ อ้อย๓๐๐ มะม่วงหิมพานต์๑, ๗๕๕ ปาล์มน้ำมัน๗, ๙๘๕. ๕๐ อื่น ๆ๒, ๐๘๘

8 สถานบริการ ด้านเกษตร ๑. สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ๒. ศูนย์วิจัยและถ่ายเทคโนโลยีปลวก แดง จังหวัดระยอง ๓. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเกษตรจังหวัดระยอง ( พืชสวน ) ๔. ศูนย์ประมงน้ำจืดระยอง

9 ด้านแหล่งน้ำ ธรรมชาติ มี ๓ แห่ง ๑. อ่างเก็บน้ำดอกกราย มีพื้นที่ ๘, ๐๐๐ ไร่ ปริมาณเก็บน้ำ ๗๑. ๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ๒. อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล มีพื้นที่ ๑๑, ๗๕๐ ไร่ ปริมาณเก็บน้ำ ๑๖๓. ๗๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ๓. อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ปริมาณเก็บน้ำ ๔๐. ๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร รวม ๒๗๕. ๒๕ ล้านลูกบาศก์เมตร

10 สถานที่ท่องเที่ยวและ ของดีประจำปลวกแดง  อ่างเก็บน้ำดอก กราย

11  สับปะรด ประกวดผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ แปรรูปสับปะรด ประกวดธิดาสับปะรดหวาน มีการ ออกร้าน OTOP การแสดงบนเวที ชม ฟรี ตลอด งาน

12 สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง หมู่ที่ 1 ตำบลปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 โทร / โทรสาร 0-3865-9072 e-mail : ry_pluakdaeng@doae.go.th


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานเกษตรอำเภอ ปลวกแดง จังหวัดระยอง. ตำบลปลวกแดงเดิมทีเป็นกลุ่มบ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ ในเขตตำบลตาสิทธิ์ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง สภาพทั่วไปเป็นป่าไม้ดงดิบอุดมสมบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google