งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ของดีศรี สำโรง นำเสนอ... โดย นายศรัณยู ยุบล นายทำนุ ร้อยกรอง นายสัญญา สุขใส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ของดีศรี สำโรง นำเสนอ... โดย นายศรัณยู ยุบล นายทำนุ ร้อยกรอง นายสัญญา สุขใส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ของดีศรี สำโรง นำเสนอ... โดย นายศรัณยู ยุบล นายทำนุ ร้อยกรอง นายสัญญา สุขใส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

2 ชีวิตจะดีมีสุข.. 1. สังคมชุมชนดี 2. สมาชิกในชุมชนดี 3. สุขภาพอนามัย ของสมาชิกดี มีองค์ประกอบ ดังนี้

3 วิถีชีวิตชาวศรี สำโรง สภาพโดยทั่วไปของ ชาวศรีสำโรง ความเป็นอยู่สภาพ สังคม ความเป็นอยู่สภาพ สังคม ความเป็นอยู่สภาพ สังคม ความเป็นอยู่สภาพ สังคม สภาพทาง ภูมิศาสตร์ สภาพทาง ภูมิศาสตร์ สภาพทาง ภูมิศาสตร์ สภาพทาง ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพทางเศรษฐกิจ

4 การปกครอง - การบริหารราชการส่วนภูมิภาค มี 13 ตำบล 115 หมู่บ้าน - การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีองค์การบริหาร ส่วนตำบล 12 แห่ง - การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบเทศบาล ตำบล 1 แห่ง คือ เทศบาลตำบล ศรีสำโรง 1. สภาพทาง สังคม

5 2. สภาพทาง ภูมิศาสตร์ สภาพที่ตั้ง - อยู่ภาคเหนือตอนล่าง - มีแม่น้ำยมไหลผ่าน - ถนนจรดวิถีถ่อง - อยู่ระหว่างตัวจังหวัด – อ. สวรรคโลก

6 การเกษตรกรรมทำไร่ – ทำ นา - ถั่วเหลือง – ทำนา – ไร่ยาสูบ ฯลฯ การทำสวน - สวนละมุด – กระท้อน – กล้วย ฯลฯ ทำอาหาร - ถั่วทอด – กล้วยอบ – น้ำอ้อย – ขนมหวาน ฯลฯ การฝีมือ - ทอผ้า - เครื่องปั้นดินเผา 3. สภาพทาง เศรษฐกิจ

7 รายได้ประชากร อ. ศรี สำโรง รายได้จากอาชีพหลัก - เสริมเฉลี่ย ทั้งปีต่อคน ( บาท )

8 ขนม หวาน เสื้อผ้า สำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่น่าสนใจ ถั่วทอด

9 เลือกการทำถั่วทอด เหตุผล..  ส่งเสริมพืชเศรษฐกิจของอำเภอ คือ ถั่วลิสง ถั่วเหลือง  ส่งเสริมการผลิตโดยใช้คนเป็น กลุ่ม  การส่งเสริมเป็นไปโดยง่าย เกษตรกรสามารถดำเนินการเองได้  แหล่งการดำเนินการในท้องที่มี มาก ผลผลิตถั่วมีมาก เลือก ดำเนินการ

10 ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เลือก เสื้อผ้า สำเร็จรูป ต้นทุนการผลิตสูง ผู้ได้ผลประโยชน์น้อยราย การส่งเสริมการขายกระทำได้ยาก ต้องดำเนินการผ่านคนกลาง ขนม หวาน ผู้ได้ผลประโยชน์ น้อยราย การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ทำได้ยาก ขยายตัวยาก อายุผลิตภัณฑ์สั้น

11 ถั่วทอด ศรี สำโรง สินค้า ๑ ตำบล ๑ ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้เสริมให้แก่ ชุมชน ส่งเสริมการแปรรูป วัตถุดิบเพิ่มมูลค่า เกษตรกรดำเนินการได้ เอง วัตถุดิบ อุปกรณ์การผลิต หาง่าย

12 แนวทางการส่งเสริม การขาย 1. การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ - การออกแบบ ปรับปรุง บรรจุ ผลิตภัณฑ์ - การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ - จัดทำแผ่นพับใบปลิว 2. การขยายตลาด - การจัดการบริหารงาน ออนไลน์ - การดำเนินธุรกิจแบบอิเลก ทรอนิกส์

13 ที่มาของข้อมูล 1. เอกสารแนะนำ อ. ศรีสำโรง 2. วารสารเทศบาลตำบลคลอง ตาล 3. รายงานทางราชการประจำปี


ดาวน์โหลด ppt ของดีศรี สำโรง นำเสนอ... โดย นายศรัณยู ยุบล นายทำนุ ร้อยกรอง นายสัญญา สุขใส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google