งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สภาพภูมิศาสตร์ อำเภออมก๋อยมีพื้นที่ทั้งหมด 2,099.831 ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ 1,365,177.812 ไร่ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 1,000 เมตร สภาพภูมิประเทศเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สภาพภูมิศาสตร์ อำเภออมก๋อยมีพื้นที่ทั้งหมด 2,099.831 ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ 1,365,177.812 ไร่ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 1,000 เมตร สภาพภูมิประเทศเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 สภาพภูมิศาสตร์ อำเภออมก๋อยมีพื้นที่ทั้งหมด 2,099.831 ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ 1,365,177.812 ไร่ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 1,000 เมตร สภาพภูมิประเทศเป็น ป่าเขาสูง พื้นที่เกือบทั้งหมดอยู่ในเขตป่า สงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย (1,437,500 ไร่ ) ซ้อนทับกับเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย (765,000 ไร่ ) และอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น คุณภาพ 1 A - พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอมก๋อย จำนวน 1,059,860 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 74.66 - พื้นที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 337,640 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 23.78 - เขตจำแนกป่าถาวร จำนวน 16,961 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.1 - พื้นที่นอกเขตป่าทุกประเภทที่ราษฎรอาศัยอยู่ จำนวน 5,706 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.04

4 อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ อ. ฮอด จ. เชียงใหม่ และ อ. สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน ทิศตะวันออก อ. ฮอด, อ. ดอยเต่า จ. เชียงใหม่ และ อ. สามเงา จ. ตาก ทิศใต้ อ. แม่ระมาด, อ. ท่าสองยาง จ. ตาก ทิศตะวันตก อ. ท่าสองยาง จ. ตาก และ อ. สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน อ. แม่อาย อ. ฝาง อ. ไชยปราการ อ. เวียงแหง อ. เชียงดาว อ. พร้าว อ. แม่แตง อ. สะเมิง อ. แม่ริม อ. สันทราย อ. ดอยสะเก็ด อ. แม่ออน อ. แม่แจ่ม อ. แม่วาง อ. หางดง อ. เมืองเชียงใหม่ อ. สารภี อ. สันกำแพง อ. ดอยหลอ อ. สันป่าตอง อ. จอมทอง อ. ฮอด อ. ดอยเต่า อ. อมก๋อย จังหวัด ตาก จังหวัด แม่ฮ่องสอน จังหวัด ตาก ข้อมูลทั่วไปอำเภอ อมก๋อย

5 การปกครอง ประกอบด้วย 6 ตำบล 95 หมู่บ้าน 6 อบต. 1 เทศบาลตำบล มีเนื้อที่ 2,093.831 ตร. กม. (1,365,177.812 ไร่ ) อ. แม่อาย อ. ฝาง อ. ไชยปราการ อ. เวียงแหง อ. เชียงดาว อ. พร้าว อ. แม่แตง อ. สะเมิง อ. แม่ริม อ. สันทราย อ. ดอยสะเก็ด อ. แม่ออน อ. แม่แจ่ม อ. แม่วาง อ. หางดง อ. เมืองเชียงใหม่ อ. สารภี อ. สันกำแพง อ. ดอยหลอ อ. สันป่าตอง อ. จอมทอง อ. ฮอด อ. ดอยเต่า อ. อมก๋อย จังหวัด ตาก จังหวัด แม่ฮ่องสอน จังหวัด ตาก ข้อมูลทั่วไปอำเภอ อมก๋อย

6 ประชากร จำนวนประชากร 59,529 คน ( มิถุนายน 2551) 16,666 ครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา รายได้ประชากร รายได้ต่อหัวเฉลี่ย 21,206 บาท / คน / ปี ( ต่ำที่สุดของจังหวัด เชียงใหม่ ) อ. แม่อาย อ. ฝาง อ. ไชยปราการ อ. เวียงแหง อ. เชียงดาว อ. พร้าว อ. แม่แตง อ. สะเมิง อ. แม่ริม อ. สันทราย อ. ดอยสะเก็ด อ. แม่ออน อ. แม่แจ่ม อ. แม่วาง อ. หางดง อ. เมืองเชียงใหม่ อ. สารภี อ. สันกำแพง อ. ดอยหลอ อ. สันป่าตอง อ. จอมทอง อ. ฮอด อ. ดอยเต่า อ. อมก๋อย จังหวัด ตาก จังหวัด แม่ฮ่องสอน จังหวัด ตาก ข้อมูลทั่วไปอำเภอ อมก๋อย

7

8

9

10 ทำนา 10,157 ไร่ ไร่ / สวน 42,749 ไร่ ทำนา 3,045 ไร่ ไร่ / สวน 42,749 ไร่ ทำนา 1,650 ไร่ ไร่ / สวน 42,749 ไร่ ทำนา 3,019 ไร่ ไร่ / สวน 42,749 ไร่ ทำนา 852 ไร่ ไร่ / สวน 42,749 ไร่ ทำนา 3,045 ไร่ ไร่ / สวน 42,749 ไร่ รวม 6 ตำบล ที่นา 19,966 ไร่ ไร่ / สวน 100,802 ไร่

11

12

13

14

15

16

17 การคัดเลือกพื้นที่ เป้าหมาย - ตำบลต้นแบบ ม่อนจอง ทั้งตำบล 9 หมู่บ้าน พื้นที่ป่าถูกรุก มาก : บ้านมูเซอ - หมู่บ้านต้นแบบ บ้าน ผาปูน ชุมชนมีความพร้อม ให้ความร่วมมือ

18 พื้นที่ดำเนินการ แก้ไขปัญหาเร่งด่วน - ตำบลแม่ตื่น 1 หมู่บ้าน บ้านซิแบร เป็นพื้นที่ตั้งโครงการ พระราชดำริ บ้านเล็กในป่าใหญ่ และกำลังถูกรุกพื้นที่ - หมู่บ้านพื้นที่ป่า สมบูรณ์

19 - หมู่บ้านต้นน้ำขุนตื่น 5 หมู่บ้าน : ยอง แหละ ขุนตื่น ห้วยหมี พะอัน รังบี้ - หมู่บ้านพื้นที่ปลูกฝิ่น 4 หมู่บ้าน ( บ้านบริวาร 72 หย่อมบ้าน ) ( หมู่บ้านเป้าหมายใน การพัฒนาอย่าง ยั่งยืนร่วมกับ โครงการหลวงตาม แผน แม่บท 8 ปี พ. ศ. 2552- พ. ศ.2559 )

20 - ตำบลม่อนจอง 9 หมู่บ้าน - ตำบลแม่ตื่น 1 หมู่บ้าน - ตำบลนาเกียน 1 หมู่บ้าน - ตำบลยางเปียง 1 หมู่บ้าน - ตำบลอมก๋อย 1 หมู่บ้าน - ตำบลสบโขง 3 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 16 หมู่บ้าน แยกหมู่บ้านเป้าหมายตาม รายตำบล ดังนี้

21

22 ข้อเสนอแผนงาน / โครงการกิจกรรม ที่ดำเนินการในปี 2552

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33


ดาวน์โหลด ppt สภาพภูมิศาสตร์ อำเภออมก๋อยมีพื้นที่ทั้งหมด 2,099.831 ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ 1,365,177.812 ไร่ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 1,000 เมตร สภาพภูมิประเทศเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google