งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สภาพภูมิศาสตร์ อำเภออมก๋อยมีพื้นที่ทั้งหมด 2,099 สภาพภูมิศาสตร์ อำเภออมก๋อยมีพื้นที่ทั้งหมด 2, ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ 1,365,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สภาพภูมิศาสตร์ อำเภออมก๋อยมีพื้นที่ทั้งหมด 2,099 สภาพภูมิศาสตร์ อำเภออมก๋อยมีพื้นที่ทั้งหมด 2, ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ 1,365,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 สภาพภูมิศาสตร์ อำเภออมก๋อยมีพื้นที่ทั้งหมด 2,099
สภาพภูมิศาสตร์ อำเภออมก๋อยมีพื้นที่ทั้งหมด 2, ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ 1,365, ไร่ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 เมตร สภาพภูมิประเทศเป็นป่าเขาสูง พื้นที่เกือบทั้งหมดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย (1,437,500 ไร่) ซ้อนทับกับเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย (765,000 ไร่) และอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นคุณภาพ 1 A -พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอมก๋อย จำนวน 1,059,860 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 74.66 -พื้นที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 337,640 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 23.78 -เขตจำแนกป่าถาวร จำนวน 16,961 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.1 -พื้นที่นอกเขตป่าทุกประเภทที่ราษฎรอาศัยอยู่ จำนวน 5,706ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.04

4 ข้อมูลทั่วไปอำเภออมก๋อย
อ.แม่อาย อ.ฝาง อ.ไชยปราการ อ.เวียงแหง อ.เชียงดาว อ.พร้าว อ.แม่แตง อ.สะเมิง อ.แม่ริม อ.สันทราย อ.ดอยสะเก็ด อ.แม่ออน อ.แม่แจ่ม อ.แม่วาง อ.หางดง อ.เมืองเชียงใหม่ อ.สารภี อ.สันกำแพง อ.ดอยหลอ อ.สันป่าตอง อ.จอมทอง อ.ฮอด อ.ดอยเต่า อ.อมก๋อย อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ และ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ทิศตะวันออก อ.ฮอด, อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ และ อ.สามเงา จ.ตาก ทิศใต้ อ.แม่ระมาด, อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ทิศตะวันตก อ.ท่าสองยาง จ.ตาก และ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก จังหวัดตาก

5 ข้อมูลทั่วไปอำเภออมก๋อย
อ.แม่อาย อ.ฝาง อ.ไชยปราการ อ.เวียงแหง อ.เชียงดาว อ.พร้าว อ.แม่แตง อ.สะเมิง อ.แม่ริม อ.สันทราย อ.ดอยสะเก็ด อ.แม่ออน อ.แม่แจ่ม อ.แม่วาง อ.หางดง อ.เมืองเชียงใหม่ อ.สารภี อ.สันกำแพง อ.ดอยหลอ อ.สันป่าตอง อ.จอมทอง อ.ฮอด อ.ดอยเต่า อ.อมก๋อย การปกครอง ประกอบด้วย ตำบล 95 หมู่บ้าน 6 อบต. 1 เทศบาลตำบล มีเนื้อที่ , ตร.กม. (1,365, ไร่) จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก จังหวัดตาก

6 ข้อมูลทั่วไปอำเภออมก๋อย
อ.แม่อาย อ.ฝาง อ.ไชยปราการ อ.เวียงแหง อ.เชียงดาว อ.พร้าว อ.แม่แตง อ.สะเมิง อ.แม่ริม อ.สันทราย อ.ดอยสะเก็ด อ.แม่ออน อ.แม่แจ่ม อ.แม่วาง อ.หางดง อ.เมืองเชียงใหม่ อ.สารภี อ.สันกำแพง อ.ดอยหลอ อ.สันป่าตอง อ.จอมทอง อ.ฮอด อ.ดอยเต่า อ.อมก๋อย ประชากร จำนวนประชากร ,529 คน (มิถุนายน 2551) ,666 ครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา รายได้ประชากร รายได้ต่อหัวเฉลี่ย ,206 บาท/คน/ปี (ต่ำที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่) จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก จังหวัดตาก

7

8

9

10 รวม 6 ตำบล ที่นา 19,966 ไร่ ไร่/สวน 100,802 ไร่
ทำนา 10,157 ไร่ ไร่/สวน 42,749 ไร่ รวม 6 ตำบล ที่นา 19,966 ไร่ ไร่/สวน 100,802 ไร่ ทำนา 1,650 ไร่ ไร่/สวน 42,749 ไร่ ทำนา 3,045 ไร่ ไร่/สวน 42,749 ไร่ ทำนา ไร่ ไร่/สวน 42,749 ไร่ ทำนา 3,045 ไร่ ไร่/สวน 42,749 ไร่ ทำนา 3,019 ไร่ ไร่/สวน 42,749 ไร่

11

12

13

14

15

16

17 การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย
- ตำบลต้นแบบม่อนจอง ทั้งตำบล 9 หมู่บ้าน พื้นที่ป่าถูกรุกมาก : บ้านมูเซอ - หมู่บ้านต้นแบบ บ้านผาปูน ชุมชนมีความพร้อมให้ความร่วมมือ

18 พื้นที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน
- ตำบลแม่ตื่น 1 หมู่บ้าน บ้านซิแบร เป็นพื้นที่ตั้งโครงการพระราชดำริ บ้านเล็กในป่าใหญ่และกำลังถูกรุกพื้นที่ - หมู่บ้านพื้นที่ป่าสมบูรณ์

19 หมู่บ้านต้นน้ำขุนตื่น 5 หมู่บ้าน : ยองแหละ ขุนตื่น ห้วยหมี พะอัน รังบี้ - หมู่บ้านพื้นที่ปลูกฝิ่น 4 หมู่บ้าน (บ้านบริวาร 72 หย่อมบ้าน) ( หมู่บ้านเป้าหมายในการพัฒนาอย่าง ยั่งยืนร่วมกับโครงการหลวงตามแผน แม่บท 8 ปี พ.ศ พ.ศ.2559 )

20 รวมทั้งสิ้น 16 หมู่บ้าน แยกหมู่บ้านเป้าหมายตามรายตำบล ดังนี้
แยกหมู่บ้านเป้าหมายตามรายตำบล ดังนี้ - ตำบลม่อนจอง 9 หมู่บ้าน - ตำบลแม่ตื่น หมู่บ้าน - ตำบลนาเกียน 1 หมู่บ้าน - ตำบลยางเปียง 1 หมู่บ้าน - ตำบลอมก๋อย หมู่บ้าน - ตำบลสบโขง หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 16 หมู่บ้าน

21

22 ข้อเสนอแผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ดำเนินการในปี 2552
ข้อเสนอแผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ดำเนินการในปี 2552

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33


ดาวน์โหลด ppt สภาพภูมิศาสตร์ อำเภออมก๋อยมีพื้นที่ทั้งหมด 2,099 สภาพภูมิศาสตร์ อำเภออมก๋อยมีพื้นที่ทั้งหมด 2, ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ 1,365,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google