งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนธุรกิจ บริษัท มนทิพ 1991 จำกัด กิจกรรม “ การพัฒนาศักยภาพการบริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมแฟชั่น ” ภายใต้ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนธุรกิจ บริษัท มนทิพ 1991 จำกัด กิจกรรม “ การพัฒนาศักยภาพการบริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมแฟชั่น ” ภายใต้ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนธุรกิจ บริษัท มนทิพ 1991 จำกัด กิจกรรม “ การพัฒนาศักยภาพการบริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมแฟชั่น ” ภายใต้ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง อุตสาหกรรม

2 2 รูปแบบธุรกิจของกิจการ KP KA KR VPCRCS CH CSRS Value Proposition Key PartnersKey Activities Key Resources Customer Relationship Customer Segmentation Channel Revenue Stream Cost Structure ช่วยเหลื อสังคม Online รายได้ จากการ ขาย การ ออกแบบ ค่าจ้าง ผลิต ผู้ผลิ ต ต่างประเ ทศ วัตถุดิบ ผ้าไหม แหล่ง วัตถุดิ บ นัก ออกแบ บ ผู้จัด จำหน่า ย การ ออกแบ บ Trade Fair ใน ประเทศ

3 3 กลยุทธ์ การเติบโตอย่างมั่นคง สร้างแบรนด์ให้ชัดเจน รักษาความสัมพันธ์ กับโรงงานผู้ผลิต ที่เป็นพันธมิตร มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความ ต้องการของตลาด ประชาสัมพันธ์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ควบคุมต้นทุน และค่าใช้จ่าย ให้แข่งขันได้ ดำเนินกิจการ อย่างมีธรรมาภิบาล

4 4 กลยุทธ์ ( ช่องทางจำหน่าย ) ช่องทางจำหน่าย ปัจจุบัน บริษัท มนทิพ 1991 จำกัด ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา ช่องทางการจัดจำหน่ายด้วยเว็บไซต์ ( กำลังดำเนินการ ) จึง ใช้วิธีการติดต่อหาลูกค้าด้วยผู้ประกอบการเอง ซึ่งประสบ ความสำเร็จในช่วงต้น เนื่องจากมีความรับผิดชอบ และฝีมือ ในการผลิตสินค้าจากโรงงานในเครือพันธมิตร นอกจากนี้ ยัง มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยร่วมกับธุรกิจอื่น อาทิ บริษัท ดีซี เครื่องหนัง จำกัด เพื่อหาตลาด “ กระเป๋าผ้าไหม ” ร่วมกันในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัท มนทิพ 1991 จำกัด ได้ใช้สื่อสังคม ออนไลน์อย่าง เฟซบุ๊ค จัดทำข่าวสารเพื่อสร้างชุมชน เกี่ยวกับธุรกิจผ้าไหมเพื่อใช้เป็นช่องทางติดต่อสื่อสารกับผู้ที่ เกี่ยวข้อง

5 เว็บไซต์ อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงาน โดยจะใช้ เป็นช่องทางติดต่อสื่อสารกับลูกค้าต่างประเทศ

6 สื่อสังคมออนไลน์ เป็นช่องทางการติดต่อโดยมีเป้าหมายในการ สร้างชุมชน ธุรกิจผ้าไหม

7 7 กลยุทธ์ (Brand) Brand ข้อดีของแบรนด์คือการก่อตั้งมาเมื่อปี ค. ศ.1991 ทำให้มี ลูกค้าจำนวนหนึ่งรู้จักอยู่แล้ว รวมถึงลูกค้าใหม่จะเกิดความ มั่นใจ เพราะก่อตั้งมานาน มีประสบการณ์สูง แต่สิ่งที่ต้อง ตระหนักคือ “ ความเปลี่ยนแปลง ” ธุรกิจจะต้องรู้ถึงเทรนด์ และ เข้าใจใช้จุดแข็งนี้ในการสร้างกลยุทธ์ เพื่อให้สอดคล้อง กับสภาพปัจจุบัน รวมถึงต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่หาก ยังต้องการใช้วัตถุดิบเดิมอย่าง “ ผ้าไหม ” ที่มีความสวยงาม ทรงคุณค่า ให้เกิดอรรถประโยชน์ และตอบโจทย์ความ ต้องการของตลาดได้อย่างสูงสุด


ดาวน์โหลด ppt แผนธุรกิจ บริษัท มนทิพ 1991 จำกัด กิจกรรม “ การพัฒนาศักยภาพการบริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมแฟชั่น ” ภายใต้ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google