งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โลกนี้มีพื้นที่รวม 515 ล้าน ตร.ก.ม. ใหญ่กว่าประเทศ ไทย 1,004 เท่า พี่น้องทุกท่านครับ นี่คือความ จริง... ที่ไม่เคยเปลี่ยน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โลกนี้มีพื้นที่รวม 515 ล้าน ตร.ก.ม. ใหญ่กว่าประเทศ ไทย 1,004 เท่า พี่น้องทุกท่านครับ นี่คือความ จริง... ที่ไม่เคยเปลี่ยน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โลกนี้มีพื้นที่รวม 515 ล้าน ตร.ก.ม. ใหญ่กว่าประเทศ ไทย 1,004 เท่า พี่น้องทุกท่านครับ นี่คือความ จริง... ที่ไม่เคยเปลี่ยน

2 50 ปีที่แล้ว มีคนในโลก 3,100 ล้าน คน ถึงวันนี้ มีคนเกิดเพิ่มขึ้น 3,500 ล้าน คน ทุกวันนี้ มีคนในโลก 6,600 ล้านคน พี่น้องทุกท่านครับ นี่คือความ จริง... ที่เปลี่ยนไป

3 พื้นที่โลก ไม่เคยเปลี่ยนแปลง แต่คนบนโลกมาขึ้นกว่า 2 เท่า ใน 50 ปี พี่น้องทุกท่านครับ นี่คือความ จริง... ที่ต้องคิด

4 อดีต ทรัพยากรมาก คนน้อย ปัจจุบัน ทรัพยากรลดน้อย คนมาก ขึ้น อนาคต ทรัพยากรขาดแคลน คน แข่งขันแย่งชิง พี่น้องทุกท่านครับ นี่คือความ จริง... ที่ต้องยอมรับ เราจะดูแลความสุขสงบ และมี คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างไร

5 จักรวาล.... สู่ โล ก

6 ธรรมชาติ.... 1111

7 คน..... 111

8 ชีวิต.... 1

9 อำนาจ.... 1

10 มหาอำนาจ โลก..... 1

11 ... สงคราม 1

12 1

13 ... และสงคราม 1

14 พัง... 1

15 ทลาย... 1

16 ภัยธรรมชาติ... 1

17 1

18 อุบัติภัย... 1

19 1

20 สูญเสีย ….. 1

21 อาดูร 1

22 … พระเจ้า ? 1

23 … ทุนนิยม ?!? 1

24 … บริโภคนิยม ?!? 1

25 แล้วประเทศ ไทยล่ะ.....? 1

26 เราจะอยู่กัน อย่างไร.....? 1 1

27 โลกนี้... วุ่นวาย หนอ !! 1 1 1

28 1 1

29 1 1

30 1 1

31 1 1

32 1 1

33 1 1

34 1 1

35 1 1

36 ประเด็นคำถาม @ ให้ท่านพิจารณาในองค์ประกอบ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แล้วนำมาเพื่อปฏิบัติในสิ่งเหล่านี้ อย่างไร ? โดยให้พิจารณาเป็น ประเด็นกิจกรรมในด้านต่างๆ 1. ท่านจะนำมาใช้ในการปฏิบัติตนและครอบครัว อย่างไร ? 2. ท่านจะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กรและ บุคลากรของท่านอย่างไร ? 3. ท่านจะสามารถส่งเสริม สนับสนุน ให้ ประชาชน / ชุมชน ได้ปฏิบัติบัติ / ดำเนินงาน อย่างไร ? โดยพิจารณาในด้านต่างๆ ดังนี้ 1. การลดรายจ่าย 2. การเพิ่มรายได้ / มี งานทำ 3. การประหยัด / ออม 4. การเรียนรู้ / ดำรงชีวิต 5. การอนุรักษ์ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 6. การเอื้ออาทร ( แบ่งปัน / ช่วยเหลือ ) 7. อื่นๆ

37 1 1

38 1 1


ดาวน์โหลด ppt โลกนี้มีพื้นที่รวม 515 ล้าน ตร.ก.ม. ใหญ่กว่าประเทศ ไทย 1,004 เท่า พี่น้องทุกท่านครับ นี่คือความ จริง... ที่ไม่เคยเปลี่ยน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google