งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างสรุปข้อมูลผลงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ดีเด่น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรดีเด่น ( ระดับภาคและระดับกรม ) รูปแบบสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างสรุปข้อมูลผลงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ดีเด่น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรดีเด่น ( ระดับภาคและระดับกรม ) รูปแบบสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างสรุปข้อมูลผลงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ดีเด่น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรดีเด่น ( ระดับภาคและระดับกรม ) รูปแบบสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ไม่เกิน 15 หน้า

2 รูปภาพ ภายนอกสำนักงานสหกรณ์ ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ชื่อสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ประเภท จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ สมาชิกแรกตั้ง สมาชิกปัจจุบัน ทุนดำเนินงานแรกตั้ง ทุนดำเนินงานปัจจุบัน อาชีพส่วนใหญ่ของสมาชิก ฯลฯ รูปภาพ ภายในสำนักงานสหกรณ์

3 การดำเนินธุรกิจ ของสหกรณ์ รูปภาพ การดำเนินธุรกิจ รูปภาพ การดำเนินธุรกิจ รูปภาพ การดำเนินธุรกิจ รูปภาพ การดำเนินธุรกิจ 1. ปริมาณ ธุรกิจ …………….….. บาท 2. ธุรกิจ สินเชื่อ ………………. … บาท 3. รับฝาก เงิน ………………....… บาท 4, ธุรกิจ ซื้อ ……………….….…. บาท 5, ธุรกิจ ขาย …………………. … บาท 6. ธุรกิจ บริการ ……………..... … บาท 7. ธุรกิจ อื่นๆ …………………..... บาท 8. กำไร ………………… ………. บาท รูปภาพ การดำเนินธุรกิจ

4 หมวดที่ 1 ความคิดริเริ่ม รูปภาพ โครงการ / กิจกรรม รูปภาพ โครงการ / กิจกรรม รูปภาพ โครงการ / กิจกรรม รูปภาพ โครงการ / กิจกรรม 1. โครงการ …………..…….……….… 2. โครงการ ………………..……….… 3. โครงการ ………………..……….… 4. โครงการ …………..…………….… 5. โครงการ ………………..……….… ประโยชน์ที่ได้รับจาก การดำเนิน โครงการ / กิจกรรม ต่อสมาชิก ครอบครัว สหกรณ์ และชุมชน ทั้งเชิงปริมาณและ คุณภาพ

5 หมวดที่ 2 ความสามารถในการ บริหารจัดการ รูปภาพ โครงสร้าง / ฝ่ายจัดการ รูปภาพ คณะกรรมการ รูปภาพ 1. ทุนดำเนินงาน …..…….……….… 2. ทุนเรือนหุ้น …….……..……….… 3. ทุนสำรอง ……………..……….… 4. เงินรับฝาก ………..…………….… 5. ปริมาณธุรกิจ …………..……….… 6. กำไรสุทธิ …………………………. 7. ปันผล …………………………….. 8. เฉลี่ยคืน …………………………. การควบคุมภายในอยู่ในระดับ

6 หมวดที่ 3 บทบาทการมีส่วนร่วม ของสมาชิก รูปภาพ การร่วมประชุมใหญ่ ประชุมกลุ่ม / คณะกรรมการ รูปภาพ การมีส่วนร่วมในธุรกิจ รูปภาพ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม อื่นๆของสหกรณ์ รูปภาพ 1. การประชุม - ร้อยละของสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่ - ร้อยละของสมาชิกเข้าประชุมกลุ่ม - ร้อยละของคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ 2. มีส่วนร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ - ร้อยละของสมาชิกร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ 3. สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่นๆ - ร้อยละของสมาชิกร่วมทำกิจกรรมอื่นๆกับสหกรณ์

7 หมวดที่ 4 ความมั่นคงและฐานะ ทางเศรษฐกิจ รูปภาพ อาคารสำนักงาน รูปภาพ อุปกรณ์การตลาด / ปั้มน้ำมัน / โรงงาน รูปภาพ 1. ทุนภายในต่อทุนภายนอก 2. สินทรัพย์ 3. หนี้สิน 4. ทุนสำรอง 5. อัตราการเติบโตของทุน ฯลฯ รูปภาพ

8 หมวดที่ 5 การทำกิจกรรมด้านสาธารณะประโยชน์ และการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รูปภาพ กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ รูปภาพ กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รูปภาพ กิจกรรม สวัสดิการ สมาชิก และ ครอบครัว 5.1 สาธารณะประโยชน์ 5.2 อนุรักษ์ธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม 5.3 สวัสดิการให้กับสมาชิก และครอบครัว

9 บทสรุป ให้นำเสนอว่าสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรของ ท่านมีผลงานดีเด่นหรือ จุดแข็งด้านใด ที่แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ และ ประโยชน์แก่สมาชิก ครอบครัว สหกรณ์ สังคมและชุมชน


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างสรุปข้อมูลผลงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ดีเด่น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรดีเด่น ( ระดับภาคและระดับกรม ) รูปแบบสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google