งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูศรีวรรณ ปานสง่า การอนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรม การอนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรม ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูศรีวรรณ ปานสง่า การอนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรม การอนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรม ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การอนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรม การอนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรม ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง เข้าใจและปฏิบัติเพื่ออนุรักษ์ ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ ของท้องถิ่นและของชาติ เข้าใจและปฏิบัติเพื่ออนุรักษ์ ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ ของท้องถิ่นและของชาติ

3 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ความรู้ของชาวบ้าน ภูมิปัญญาชาวบ้าน - ประสบการณ์ - สติปัญญา - ความรู้ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษ

4 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 1. การอนุรักษ์ การสืบสานภูมิปัญญา 2. การพัฒนา 3. การฟื้นฟู

5 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 4. การประยุกต์ 5. การสร้างใหม่

6 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ระดับภูมิ ปัญญา 1. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. ภูมิปัญญาชาติ 3. ภูมิปัญญาสากล

7 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 1. มีความจำเพาะกับท้องถิ่น องค์ประกอบของภูมิปัญญา 2. มีความเชื่อมโยง หรือบูรณาการ 3. มีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้ โดยถ่ายทอดสืบต่อๆกันมา 3. มีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้ โดยถ่ายทอดสืบต่อๆกันมา

8 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 4. มีการจัดการ 5. มีพื้นฐานความรู้ 6. มีลักษณะเฉพาะ 7. มีการเปลี่ยนแปลง

9 ครูศรีวรรณ ปานสง่า เอกลักษณ์ของชาติ มวย ไทย ภาษา ไทย อาหาร ไทย ดนตรี ไทย นาฏศิ ลป์

10 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ภูมิปัญญากับ ความสัมพันธ์ สิ่ง ศักดิ์สิท ธิ์ ( ความ เชื่อ ) สิ่ง ศักดิ์สิท ธิ์ ( ความ เชื่อ ) สมาชิ กใน ครอบ ครัว บุคคลใน สังคม บรรพ บุรุษ ธรรม ชาติ

11 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 1. การค้นคว้าวิจัย แนวทางในการอนุรักษ์ ศึกษา เก็บข้อมูล 2. การอนุรักษ์ รักษาความรู้ที่ดีงาม 3. การฟื้นฟู รื้อฟื้น ที่สูญหายไป

12 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 4. การพัฒนา สร้างสรรค์ตอบ สนองความต้องการ สร้างสรรค์ตอบ สนองความต้องการ 5. ประยุกต์ ปรับความรู้เก่ากับ ความรู้ใหม่ ปรับความรู้เก่ากับ ความรู้ใหม่ 6. การสร้างใหม่ คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ

13 ครูศรีวรรณ ปานสง่า สิ่งที่ เปลี่ยนแปลง ………1…… …. สิ่งที่ เปลี่ยนแปลง ………1…… …. ผลที่เกิดขึ้น ……2……… ผลที่เกิดขึ้น ……2……… มีการสืบ ทอด ต่อไปใน อนาคต …2.2… มีการสืบ ทอด ต่อไปใน อนาคต …2.2… วิธีประยุกต์ใช้ ภูมิ ปัญญา ท้องถิ่น …4… วิธีประยุกต์ใช้ ภูมิ ปัญญา ท้องถิ่น …4… ถ้าไม่มี การ สืบทอด ต่อไป ในอนาคต..2.1… ถ้าไม่มี การ สืบทอด ต่อไป ในอนาคต..2.1… วิธีฟื้นฟูภูมิ ปัญญา ท้องถิ่น ……3… …. วิธีฟื้นฟูภูมิ ปัญญา ท้องถิ่น ……3… ….

14 ครูศรีวรรณ ปานสง่า

15

16 แนวทางการปฏิบัติสืบทอด ภูมิปัญญา แนวทางการปฏิบัติสืบทอด ภูมิปัญญา 1. การถ่ายทอด 2. เผยแพร่และแลกเปลี่ยน

17 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การสืบทอด ภูมิปัญญา 1. การปฏิบัติใน ชีวิตประจำวัน ( วิถีชีวิต ) 1. การปฏิบัติใน ชีวิตประจำวัน ( วิถีชีวิต ) 2. การศึกษาเล่าเรียน 3. การรับความรู้จากสังคม ภายนอก 3. การรับความรู้จากสังคม ภายนอก


ดาวน์โหลด ppt ครูศรีวรรณ ปานสง่า การอนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรม การอนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรม ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google