งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2548 รองศาสตราจารย์ ดร. ศริศักดิ์ สุนทรไชย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2548 รองศาสตราจารย์ ดร. ศริศักดิ์ สุนทรไชย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2548 รองศาสตราจารย์ ดร. ศริศักดิ์ สุนทรไชย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้เรียบเรียงและผู้รับผิดชอบมุมวิชาการ : ด้านการแพทย์แผนไทย มุมวิชาการ : ด้านการแพทย์แผนไทย

2 เป็นสถานบริการที่ประยุกต์ภูมิปัญญา ไทยเป็นหลัก มีบริการทั้งที่ใช้น้ำและ / หรือไม่ ใช้น้ำก็ได้ โดยเน้นการใช้วิธีการทาง ธรรมชาติเป็นหลัก (Natural treatment) ซึ่งทั้งนี้ชาวไทยมีชีวิตอยู่กับสายน้ำ ดำรงชีวิต ด้วยสายน้ำ มีน้ำตก น้ำพุร้อน ลำธาร น้ำ ทะเล และยังมีภูมิปัญญาไทยที่โดดเด่น เช่น การนวดไทย การใช้ลูกประคบ การอบ สมุนไพร การใช้เครื่องร่ำไทย สมุนไพรไทย อาหารไทย ผลไม้ไทย ดนตรีไทย เป็นต้น ซึ่ง คงความเป็นศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย อย่างชัดเจน ไทยสบาย หรือ ไทยสปายะ (Thai Spaya)

3 แนวทางการดำเนินงานของ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไทยในรูปแบบ ของไทยสปายะ ประกอบด้วย

4 1. ด้านเนื้อหาสาระขององค์ความรู้ 1. ด้านเนื้อหาสาระขององค์ความรู้ ที่ นำมาใช้ในการดูแลสุขภาพ ทางกาย ทางจิตใจ ทางสังคม แบบองค์รวมนั้น มีหลักการที่สำคัญ คือ มีการ บำรุงดูแลสุขภาพทั้งทางกาย จิตใจและสังคม โดยทางกาย ได้แก่ กินอาหารดี ออกกำลังกาย แบบต่างๆ ที่เหมาะสม มีโครงสร้างร่างกายที่ดี ทางจิตใจ ได้แก่ การทำสมาธิวิปัสสนา การทำละ มาด การทำมิซา ตามแนวความเชื่อทางศาสนา ซึ่งจำเป็นต้องมีนักฝึกจิตบำบัด และทางสังคม โดยการนำเอารูปแบบของวัฒนธรรมไทยมาใช้ ในไทยสปายะ การมีกิริยามารยาทที่ดีงาม เชื่อมโยงกับคนในชุมชน เน้นความเป็นจริงของ สังคมและชุมชน และความสวยงามแบบไทยๆ ทำให้ไทยสปายะมีหลายระดับ ทั้งชุมชน หรือ ระดับท้องถิ่น เช่น ไทยสปายะระดับชุมชน ไทยสปายะระดับล้านนา ไทยสปายะแบบมุสลิม เป็นต้น โดยมีความสอดคล้องกลมกลืนกับสังคม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของไทย ด้วยการ ฟื้นฟู บูรณาการสิ่งที่ดีงาม ที่สืบทอดยาวนาน และยั่งยืน

5 2. ด้านเนื้อหาการให้บริการ 2. ด้านเนื้อหาการให้บริการ ประกอบด้วย การตรวจร่างกายแบบไทย เน้นการตรวจธาตุ เจ้าเรือน การปฏิบัติตามธาตุของตนเอง การ กินอยู่ให้สมดุลกับธาตุ โดยเฉพาะใน โรงพยาบาล ควรจัดห้องอาหารเป็นแบบ ห้องอาหาร เพื่อสุขภาพ เน้นพืชผักสมุนไพร และผลไม้ ไทยๆ 3. ด้านการรักษา 3. ด้านการรักษา มีหลากหลายรูปแบบให้ เลือก เช่น การใช้ยาไทย การใช้ยาสมุนไพร การนวดไทย การอบ การ ประคบตามอาการเจ็บป่วย เป็นต้น ส่วนการ ส่งเสริมสุขภาพอาจจัดให้มีมุมส่งเสริมสุขภาพ การสอนสุขศึกษา และการสอนหรือแนะนำการ ดูแลสุขภาพด้วยตนเอง การดูแลผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น

6 4. ด้านการทำสมาธิวิปัสสนา 4. ด้านการทำสมาธิวิปัสสนา อาจจัด ให้มีการรวมกลุ่มไปที่วัด หรือหากเป็นสถานบริการ อาจจัดให้มีพื้นที่ สำหรับกลุ่มสมาชิก มีการสวดมนต์ ทำสมาธิ วิปัสสนาปฏิบัติ ธรรม กายบริหารฤษีดัดตน ดังนั้น ผู้ที่จะ บริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแบบ ไทยสปายะ ต้องมีความรู้การแพทย์แผนไทย ผ่านการ อบรมนวดไทย รวมทั้งด้านอื่นๆ เช่น ด้านอาหาร ด้าน เครื่องหอมต่างๆ ด้านจิตสมาธิ เป็นต้น ลักษณะดังที่กล่าวมานี้ ควรเปิดโอกาส ให้ชุมชนมีส่วนร่วม รวมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สามารถ พัฒนาศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยของ ตนเองให้เป็นไปตามแนวทางของไทยสปา ยะ จะทำให้สถานบริการมีความน่าสนใจมาก ยิ่งขึ้น

7 ดัดแปลงจาก Spa กับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ แผนไทย ของ แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก


ดาวน์โหลด ppt จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2548 รองศาสตราจารย์ ดร. ศริศักดิ์ สุนทรไชย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google