งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น บทที่ 4 ซอฟต์แวร์และ ระบบปฏิบัติการ โดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและหัวหน้างานศูนย์ข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น บทที่ 4 ซอฟต์แวร์และ ระบบปฏิบัติการ โดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและหัวหน้างานศูนย์ข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น บทที่ 4 ซอฟต์แวร์และ ระบบปฏิบัติการ โดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและหัวหน้างานศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี รหัสวิชา 2201-2401

2 2 1. ความหมายของซอฟต์แวร์ คือ กลุ่มของชุดคำสั่ง (Instruction) หรือโปรแกรมที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน เพื่อประมวลผลตามที่ผู้ใช้ต้องการ รหัสวิชา 2201-2401

3 3 2. ภาษาคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2201-2401 แบ่งออกเป็น 5 ภาษา คือ 1.ภาษาเครื่อง (Machine Languages) 2.ภาษาแอสเซมบลี (Assembly Languages) หรือ เรียกว่า ภาษาระดับต่ำ 3.ภาษาระดับสูง (High-Level Languages) 4.ภาษาที่ไม่ต้องกำหนดขั้นตอนการทำงาน 5.ภาษาเชิงวัตถุ (Object-Oriented Languages)

4 4 3. ประเภทของซอฟต์แวร์ รหัสวิชา 2201-2401  ประเภทของซอฟต์แวร์ใช้งาน สามารถแบ่งออกได้ เป็น 2 ประเภท คือ 1. ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) คือโปรแกรมควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) คือ ชุดของโปรแกรมที่เขียนขึ้น เพื่อใช้กับงานใดงานหนึ่ง โดยเฉพาะ

5 5 4. ความหมายของระบบปฏิบัติการ รหัสวิชา 2201-2401  ระบบปฏิบัติการ (Operating System) เรียกกันสั้น ๆ ว่า โอเอส (OS) คือ โปรแกรมที่สำคัญมาก ประกอบด้วยชุดโปรแกรม ที่ทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลการดำเนินการต่าง ๆ ภายในระบบคอมพิวเตอร์ และ เป็นตัวกลางในการ ประสานงานการทำงานของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อผู้ใช้งานให้มีประสิทธิภาพ

6 6 4. หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ รหัสวิชา 2201-2401 หน้าที่หลักของระบบปฏิบัติการ 1.ช่วยในการบูตเครื่อง (Boot/BootStrap) 2.ควบคุมอุปกรณ์และการทำงานของคอมพิวเตอร์ (Control Devices) 3.จัดสรรทรัพยากรในระบบ (Resources Management) 4.เป็นตัวกลางระหว่างฮาร์ดแวร์กับผู้ใช้งาน (User Interface) 5. หน้าที่อื่น ๆ

7 7 5. ประเภทของระบบปฏิบัติการ รหัสวิชา 2201-2401 สามารถแบ่งตามลักษณะการทำงานได้เป็น 3 ประเภท คือ 1.ประเภทใช้งานเดียว (ซิงเกิลทาสกิ้ง Single-Tasking ) 2.ประเภทใช้หลายงาน (มัลติทาสกิ้ง : Multitasking ) 3.ประเภทใช้งานหลายคน ( Multiuser ) ตัวอย่างระบบปฏิบัติการ 1.ระบบปฏิบัติการดอส ( Disk Operating System : DOS ) 2.ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ ( UNIX ) 3.ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ( Microsoft Windows )

8 8 6. ชนิดของระบบปฏิบัติการ รหัสวิชา 2201-2401 สามารถจำแนกออกได้เป็น 3 ชนิด คือ 1.ระบบปฏิบัติการแบบใช้คนเดียว (Stand-Alone Operating System) 2.ระบบปฏิบัติการเครือข่าย ( Network Operating System ) 3.ระบบปฏิบัติการแบบฝังในเครื่อง ( Embedded Operating System ) ตัวอย่างระบบปฏิบัติการเครือข่าย Novell NetWare, Windows NT, Windows Server 2003, Unix, Linux

9 9 ตัวอย่างโปรแกรมอรรถประโยชน์ รหัสวิชา 2201-2401 โปรแกรม Anti Virus ชื่อ NOS32 โปรแกรม Winzip

10 10 ตัวอย่างโปรแกรมประยุกต์ รหัสวิชา 2201-2401 โปรแกรม MS-Word สร้างงานเอกสาร รายงาน โปรแกรม MS-Excel การแสดงผลในรูปแบบของกราฟ

11 11 ตัวอย่างโปรแกรมประยุกต์ (ต่อ) รหัสวิชา 2201-2401 โปรแกรม MS-PowerPoint งานนำเสนอด้านการเรียนการสอน โปรแกรม MS-Access จัดการฐานข้อมูล

12 12 จบบทที่ 4 บทที่ 4 ซอฟต์แวร์ และ ระบบปฏิบัติการ โดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและหัวหน้างานศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี รหัสวิชา 2201-2401


ดาวน์โหลด ppt 1 คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น บทที่ 4 ซอฟต์แวร์และ ระบบปฏิบัติการ โดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและหัวหน้างานศูนย์ข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google