งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
รหัสวิชา คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น บทที่ 4 ซอฟต์แวร์และ ระบบปฏิบัติการ โดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและหัวหน้างานศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี นำเสนอโดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน

2 1. ความหมายของซอฟต์แวร์
รหัสวิชา 1. ความหมายของซอฟต์แวร์ คือ กลุ่มของชุดคำสั่ง (Instruction) หรือโปรแกรมที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานเพื่อประมวลผลตามที่ผู้ใช้ต้องการ นำเสนอโดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน

3 2. ภาษาคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2201-2401 แบ่งออกเป็น 5 ภาษา คือ
แบ่งออกเป็น 5 ภาษา คือ ภาษาเครื่อง (Machine Languages) ภาษาแอสเซมบลี (Assembly Languages) หรือเรียกว่า ภาษาระดับต่ำ ภาษาระดับสูง (High-Level Languages) ภาษาที่ไม่ต้องกำหนดขั้นตอนการทำงาน ภาษาเชิงวัตถุ (Object-Oriented Languages) นำเสนอโดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน

4 3. ประเภทของซอฟต์แวร์ รหัสวิชา 2201-2401
ประเภทของซอฟต์แวร์ใช้งาน สามารถแบ่งออกได้ เป็น 2 ประเภท คือ 1. ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) คือโปรแกรมควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) คือ ชุดของโปรแกรมที่เขียนขึ้น เพื่อใช้กับงานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะ นำเสนอโดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน

5 4. ความหมายของระบบปฏิบัติการ
รหัสวิชา 4. ความหมายของระบบปฏิบัติการ ระบบปฏิบัติการ (Operating System) เรียกกันสั้น ๆ ว่า โอเอส (OS) คือ โปรแกรมที่สำคัญมาก ประกอบด้วยชุดโปรแกรม ที่ทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลการดำเนินการต่าง ๆ ภายในระบบคอมพิวเตอร์ และ เป็นตัวกลางในการ ประสานงานการทำงานของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อผู้ใช้งานให้มีประสิทธิภาพ นำเสนอโดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน

6 4. หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ
รหัสวิชา 4. หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ หน้าที่หลักของระบบปฏิบัติการ ช่วยในการบูตเครื่อง (Boot/BootStrap) ควบคุมอุปกรณ์และการทำงานของคอมพิวเตอร์ (Control Devices) จัดสรรทรัพยากรในระบบ (Resources Management) เป็นตัวกลางระหว่างฮาร์ดแวร์กับผู้ใช้งาน (User Interface) หน้าที่อื่น ๆ นำเสนอโดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน

7 5. ประเภทของระบบปฏิบัติการ
รหัสวิชา 5. ประเภทของระบบปฏิบัติการ สามารถแบ่งตามลักษณะการทำงานได้เป็น 3 ประเภท คือ ประเภทใช้งานเดียว (ซิงเกิลทาสกิ้ง Single-Tasking) ประเภทใช้หลายงาน (มัลติทาสกิ้ง : Multitasking) ประเภทใช้งานหลายคน (Multiuser) ตัวอย่างระบบปฏิบัติการ 1.ระบบปฏิบัติการดอส (Disk Operating System : DOS) 2.ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX) 3.ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Microsoft Windows) นำเสนอโดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน

8 6. ชนิดของระบบปฏิบัติการ
รหัสวิชา 6. ชนิดของระบบปฏิบัติการ สามารถจำแนกออกได้เป็น 3 ชนิด คือ ระบบปฏิบัติการแบบใช้คนเดียว (Stand-Alone Operating System) ระบบปฏิบัติการเครือข่าย (Network Operating System) ระบบปฏิบัติการแบบฝังในเครื่อง (Embedded Operating System) ตัวอย่างระบบปฏิบัติการเครือข่าย Novell NetWare, Windows NT , Windows Server 2003 , Unix, Linux นำเสนอโดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน

9 ตัวอย่างโปรแกรมอรรถประโยชน์
รหัสวิชา ตัวอย่างโปรแกรมอรรถประโยชน์ โปรแกรม Winzip โปรแกรม Anti Virus ชื่อ NOS32 นำเสนอโดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน

10 ตัวอย่างโปรแกรมประยุกต์
รหัสวิชา ตัวอย่างโปรแกรมประยุกต์ โปรแกรม MS-Word สร้างงานเอกสาร รายงาน โปรแกรม MS-Excel การแสดงผลในรูปแบบของกราฟ นำเสนอโดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน

11 ตัวอย่างโปรแกรมประยุกต์ (ต่อ)
รหัสวิชา ตัวอย่างโปรแกรมประยุกต์ (ต่อ) โปรแกรม MS-PowerPoint งานนำเสนอด้านการเรียนการสอน โปรแกรม MS-Access จัดการฐานข้อมูล นำเสนอโดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน

12 ซอฟต์แวร์ และ ระบบปฏิบัติการ
รหัสวิชา จบบทที่ 4 บทที่ 4 ซอฟต์แวร์ และ ระบบปฏิบัติการ โดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและหัวหน้างานศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี นำเสนอโดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google