งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับภาษา c. 1) วิวัฒนาการของภาษา C ภาษา C เกิดขึ้นในปี ค. ศ. 1972 โดยได้รับแนวคิดมาจากภาษาบี (B language) ที่ เคน ทอมสัน (Ken Thomson)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับภาษา c. 1) วิวัฒนาการของภาษา C ภาษา C เกิดขึ้นในปี ค. ศ. 1972 โดยได้รับแนวคิดมาจากภาษาบี (B language) ที่ เคน ทอมสัน (Ken Thomson)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับภาษา c

2 1) วิวัฒนาการของภาษา C ภาษา C เกิดขึ้นในปี ค. ศ. 1972 โดยได้รับแนวคิดมาจากภาษาบี (B language) ที่ เคน ทอมสัน (Ken Thomson) เป็นผู้พัฒนา จุดมุ่งหมายของภาษา C ก็เพื่อใช้บน ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX Operating System) แทนภาษาแอสเซมบลี ซึ่งเดิมในปี ค. ศ. 1970 ภาษาแอสเซมบลีเป็นภาษาระดับต่ำที่ ใช้ในการติดต่อการทำงานกับระบบฮาร์ดแวร์ด้วย ความเร็ว แต่ข้อเสียของภาษาแอสเซมบลีก็คือ มี ความยุ่งยากในการใช้และมีความแตกต่างกันไป เฉพาะแต่ละเครื่อง เดนนิส ริตซี (Dennis Richie) จึงได้ทำการพัฒนาภาษา C ขึ้นมา โดยรวบรวม จุดเด่นของภาษาบี ภาษา ลิสต์ (List Processing) ภาษาปาสคาล (PASCAL language) และ ภาษา CPL ทำให้ภาษา C เป็น ภาษาโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพในด้านการ ประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย

3 2. คุณสมบัติเด่นของภาษา C เนื่องจากภาษา C เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ ที่ไม่ขึ้นกับโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System) หรือตัวเครื่อง แต่สามารถกระทำโดยตรง กับตัวเครื่องได้ โดยมีรูปแบบของภาษาเหมือนกับ ภาษาระดับสูงทั่วไป จึงจัดภาษา C ไว้เป็นภาษา ระดับกลาง (Middle – Level Language) รูปแบบ ของ ภาษา C อาศัยหลักการโปรแกรมโมดูล (Module) ซึ่งมีรูปแบบของไวยากรณ์ภาษา (Syntax) ที่แน่นอนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ งานต่าง ๆ ได้ง่าย

4 3. โครงสร้างของภาษา C ภาษา C เป็นภาษาโครงสร้างที่มีรูปแบบ ไวยากรณ์แน่นอน มีคำสั่งให้เลือกใช้งานตาม ลักษณะงานต่าง ๆ มากมาย ถ้าหากพิจารณา โครงสร้างของภาษา C จะพิจารณาโปรแกรมเป็น ส่วนย่อยหลายส่วนมาประกอบกันเข้าเป็นโปรแกรม โดยเรียกส่วนย่อย ๆ นั้นว่าฟังก์ชัน ดังนั้น จึง ประกอบด้วยฟังก์ชันหลาย ๆ ฟังก์ชันส่วนหนึ่งจะ เป็นฟังก์ชันที่กำหนดตามไวยากรณ์ และอีกส่วน หนึ่งเป็นฟังก์ชันที่ผู้เขียนโปรแกรมสร้างขึ้น ฟังก์ชัน ที่จะเรียกให้ทำงานจะต้องมีการเรียกจาก Library ของ C compiler ในรูปของแฟ้มข้อมูลภายนอก ก่อน

5

6


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับภาษา c. 1) วิวัฒนาการของภาษา C ภาษา C เกิดขึ้นในปี ค. ศ. 1972 โดยได้รับแนวคิดมาจากภาษาบี (B language) ที่ เคน ทอมสัน (Ken Thomson)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google