งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ซอฟต์แวร์และการเลือกใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ซอฟต์แวร์และการเลือกใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ซอฟต์แวร์และการเลือกใช้

2 ความหมายและความสำคัญของซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์ (software) หมายถึง ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ซอฟต์แวร์จึงหมายถึงลำดับขั้นตอนการทำงานที่เขียนขึ้นด้วยคำสั่งของคอมพิวเตอร์ ความสำคัญของซอฟต์แวร์ หมายถึง ชุดคำสั่งที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานเป็นลำดับขั้นตอน และการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์แวดล้อมต่าง ๆ เช่น CD-ROM, Modem, Printer, Scanner, Flash Driver ซึ่งเป็นตัวเชื่อมการทำงานระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์

3 ประเภทของซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
ซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) 1.1 ระบบปฏิบัติการ 1.2 โปรแกรมแปลภาษา 1.3 โปรแกรมอรรถประโยชน์ 1.4 โปรแกรมขับอุปกรณ์ 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) 2.1 ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป 2.2 ซอฟต์แวร์เฉพาะงาน

4 โปรแกรมอรรถประโยชน์ โปรแกรมขับอุปกรณ์ Windows Mac OS Linux Palm OS
Windows Server Palm OS Symbian OS Android IOS. Dos, UNIX โปรแกรมภาษา คอมพิวเตอร์ เช่น C++, Java, php, Asp, pascal, Cobal, DevC++, MSLogo ด้านการใช้งานทั่วไป Word, Excel, Powerpoint, Access. ด้านกราฟิก Photoshop, Indesige Photoscape, ด้านมัลติมีเดีย Winamp. winRAR, DVD โปรแกรมที่สร้างขึ้นเพื่อเฉพาะงานเท่านั้น เช่น โปรแกรมควบคุมเครื่องจักรกลโรงงาน,โปรแกรมด้านบัญชีธนาคาร,โปรแกรมควบคุมสายการบิน โปรแกรมอรรถประโยชน์ โปรแกรมขับอุปกรณ์

5 ซอฟต์แวร์ระบบ แบ่งออกเป็น 4 ชนิด
1. ระบบปฎิบัติการ เช่น Dos, window, UNIX, Linux, Mac OS, Windows Server, Palm OS,Symbian OS, Android, IOS. 2. โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น Dev C++, C++, Java, php,Asp, pascal, Cobal, MSLogo

6 3. โปรแกรมอรรถประโยชน์สำหรับระบบปฏิบัติการ เช่น
3. โปรแกรมอรรถประโยชน์สำหรับระบบปฏิบัติการ เช่น - File manager - Uninstaller - disk scanner - disk defragmenter - screen saver Backup โปรแกรมอรรถประโยชน์อื่น ๆ เช่น Anti-Virus , Firewall, winRAR, winZip 4. โปรแกรมขับอุปกรณ์ เช่น Printer driver, Scanner Driver, Sound Driver, USB Driver

7 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 2.1 ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป เช่น
ด้านการใช้งานทั่วไป Word, Excel, Powerpoint,Access. ด้านกราฟิก Photoshop, Indesige, Photoscape, ด้านมัลติมีเดียและนำเสนอ Winamp, DVD, Proshow glod, Flash. ด้านการตัดต่อวิดีโอ เช่น Premie, Ulead, Sony Vagus, 2.2 ซอฟต์แวร์เฉพาะงาน เช่น โปรแกรมควบคุมเครื่องจักรกลโรงงาน, โปรแกรมด้านบัญชีธนาคาร,โปรแกรมควบคุมสายการบิน


ดาวน์โหลด ppt ซอฟต์แวร์และการเลือกใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google