งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L/O/G/O การวิเคราะห์ บทคัดย่อ (Abstract Analysis) ดร. เดชกุล มัทวานุกูล สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L/O/G/O การวิเคราะห์ บทคัดย่อ (Abstract Analysis) ดร. เดชกุล มัทวานุกูล สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L/O/G/O การวิเคราะห์ บทคัดย่อ (Abstract Analysis) ดร. เดชกุล มัทวานุกูล สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

2 องค์ประกอบของ บทคัดย่อ Abstracts รูปแบบของการวิจัย Research Design 2 ชื่องานวิจัย Research Title 3133 4 ชื่อผู้วิจัย Author วัตถุประสงค์ของการวิจัย Purpose

3 องค์ประกอบของ บทคัดย่อ ( ต่อ ) ตัวแปร Variables 5 เครื่องมือและเทคนิค Instrument and Technique 6 การวิเคราะห์ข้อมูล Data analysis 8 ผลการวิจัย Results 9 ประชากร / กลุ่มตัวอย่าง Population/ Samples 7

4 การพัฒนาบทเรียนเสริมทักษะการ อ่านภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาบริบท ท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัด นครราชสีมา ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปรัชญา พรมฮาด

5 วัตถุประสงค์ (1) พัฒนาบทเรียนเสริมทักษะการอ่าน ภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาบริบทท้องถิ่น ของ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตาม เกณฑ์ประสิทธิภาพ 80 / 80 (2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน ภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังการ ใช้บทเรียนเสริมทักษะการอ่านที่มีเนื้อหา บริบทท้องถิ่น (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียน การสอนโดยใช้บทเรียนเสริมทักษะการอ่าน ภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาบริบทท้องถิ่น

6 ประชากรและกลุ่ม ตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 7 ซึ่งกำลังศึกษาใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 30 คน ซึ่ง ได้มาโดยการเลือก แบบเจาะจง

7 เครื่องมือที่ใช้ในการ วิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1. บทเรียนเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่มี เนื้อหาบริบทท้องถิ่น จำนวน 8 เรื่อง 2. แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการ อ่านภาษาอังกฤษโดยใช้บทเรียนเสริม ทักษะการอ่านที่มีเนื้อหาบริบทท้องถิ่นร่วมกับกิจกรรม การเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎ โครงสร้างความรู้และกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคจิ๊กซอว์ จำนวน 8 แผน 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน ภาษาอังกฤษ จำนวน 30 ข้อ 4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อ การเรียนโดยใช้บทเรียน เสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาบริบท ท้องถิ่น จำนวน 20 ข้อ

8  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) วิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนเสริม ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหา บริบทท้องถิ่นของอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เท่ากับ 83.56/84.11 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

9 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการ ใช้บทเรียนเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่ มีเนื้อหาบริบทท้องถิ่น สูงกว่าคะแนน ผลสัมฤทธิ์ทาง การอ่านภาษาอังกฤษก่อนการ ใช้บทเรียนเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่ มีเนื้อหาบริบทท้องถิ่นอย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ.05 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ จัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนเสริม ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาบริบท ท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก

10 Research title: The Development of the English supplementary reading lesson based on local context for Prathom suksa six student in Lamthamenchai district Nakornratchasima province. Author Pratya Promhad

11 Purposes 1. To develop the English supplementary reading lesson based on local context for Prathom suksa six student in Lamthamenchai district Nakornratchasima province based on rated criteria of 80/80 The purposes of this research were :

12 2. To study English reading achievement before and after using the English supplementary reading lesson based on local context 3. To study the students’ satisfaction in learning by using the English supplementary reading lesson based on local context

13 Population and Sample The sample of this research were 30 Prathom suksa six students in the first semester of academic year 2009 at Chunchon Lamthamenchai suksa school,Nakornratsima Education service Area office 7 which were selected by purposive random sampling.

14 Instruments : The research instruments consist of 8 English supplementary reading lesson based on local context 8 lesson plans of English reading for using the supplementary reading lesson based on local context with schema theory

15 30 items of the English reading achievement test with reliability at 0.85. 20 items of students’ satisfaction questionnaire to ward learning by using the English supplementary reading lesson based on local context

16 Data analysis The statistics used for this research were analyzed by percentage mean, standard deviation and t-test.

17 Results 1. The efficiency of the English supplementary reading lesson based on local context was at 83.56/84.11 which was higher than the criteria expected. The research finding were found as follows :

18 2. The achievement in English reading after using developed lesson was significantly higher than the achievement before using the developed lessons a.05 3. Overall rate of Students’ satisfaction, to wards learning by using the English supplementary reading lesson based on local context was found at high rate.

19 Recommendation The independent variable in this study was the English supplementary reading lesson based on local context. The dependent variables were learning achievement in English reading and students’ satisfaction. Variables

20 Research Design Research methodology in this study was One Group Pretest – Posttest Design.

21 The objective of the study were………………..…… The purposes of this research were ……………….. The samples composed of …………………………. The total samples was ……………………………… The subjects were ………………………………….. The samples used in this research were ……………

22 The instrument used for data collection was…………………………………………… There were two instrument used in this study. The first was ………………………………… Questionnaires and the interview forms were used for data collection.

23 Quantitative data were analyzed by frequency, percentage and mean. Quantitative data were analyzed by content analysis. The ANOVA and MANOVA 2x3 were employed in analyzing the data.

24 The main findings were ……………………… The results were as follows …………………. Findings indicated that ………………………. The results showed that …………………….. The results from this research are as follows. First,………………………………………….

25 L/O/G/O บัณฑิตวิทยาลัย ม. รภ. สุรินทร์ Dr. Detkul Matavanukul.


ดาวน์โหลด ppt L/O/G/O การวิเคราะห์ บทคัดย่อ (Abstract Analysis) ดร. เดชกุล มัทวานุกูล สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google