งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) และแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 โดย อารมณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) และแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 โดย อารมณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) และแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 โดย อารมณ์ ผิวดำ สพม.38 ( สุโขทัย - ตาก )

2 สพม.38 (สุโขทัย-ตาก) เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ 2/10

3 สพม.38 ( สุโขทัย - ตาก ) ถ. สิงหวัฒน์ ต. ธานี อ. เมือง ฯ จ. สุโขทัย 64000 โทร. 0-5561- 2793

4 วิธีการปฏิบัติงาน แบ่งความรับผิดชอบ ตามภารกิจ การมีส่วนร่วม ภายใต้ค่านิยม องค์กร “WE ARE FAMILY” ดังนี้ 1. ภายใน สพม.38 2. สถานศึกษา 3. สหวิทยาเขต จำนวน 5 แห่ง 4. กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดตาก จำนวน 2 แห่ง 5. กลุ่มเครือข่ายสาระการเรียนรู้ จำนวน 12 กลุ่มสาระ 3/10

5 วิธีการปฏิบัติงาน ภายใน สพม.38 1. จัดประชุมวิเคราะห์ตัวชี้วัด มอบหมายภารกิจ ตามความเหมาะสม 2. แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบตัวชี้วัด 3. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน โดยแยกหัวข้อตัวชี้วัด, ผู้รับผิดชอบ, แบบเอกสารอ้างอิงและหลักฐานประกอบโดยระบุหน้าเอกสารที่ ต้องส่งให้ชัดเจน 4. มอบคู่มือและแบบเอกสารแก่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดทุกคน พร้อมแผ่นซีดี 5. กำกับติดตามตัวชี้วัดทุกระยะ โดยเฉพาะก่อนการรายงาน รอบ 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน จากการร่วมประชุมสภากาแฟ ทุกสัปดาห์ 4/10

6 วิธีการปฏิบัติงาน สถานศึกษา 1. จัดประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดในส่วนที่เกี่ยวข้อง 2. แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานโดยแยกหัวข้อตัวชี้วัด, ผู้รับผิดชอบ, แบบเอกสารอ้างอิงและหลักฐานประกอบ โดยระบุหน้าเอกสาร ที่ต้องส่งให้ชัดเจน 3. มอบคู่มือและแบบเอกสารแก่ทุกโรงเรียนพร้อมแผ่นซีดี 4. จัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่าง ผอ.สพม.38 กับ ผอ.โรงเรียน 5. เน้นย้ำความสำคัญของการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดตาม แผนปฏิบัติราชการ ในการประชุมผู้บริหาร โรงเรียนทุกครั้ง เพื่อนำผลมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน และรายงาน ผลได้ตามกำหนด 5/10

7 วิธีการ ปฏิบัติงาน สหวิทยาเขต, กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ ฯ และกลุ่มเครือข่ายสาระการเรียนรู้ 1. สำรวจโครงการ/แผนปฏิบัติการ สอดคล้องกับตัวชี้วัดเรื่องใด 2. รายงานการจัดกิจกรรม ผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และการแก้ไขปรับปรุง 3. ภาพกิจกรรม 6/10

8 การกำกับติดตามและรายงานผลทางระบบ KRS และ ARS 1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำแฟ้มเอกสารที่เกี่ยวข้องครบทุกตัวชี้วัด 2. รวบรวมแบบรายงานและเอกสารหลักฐานจากผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ใน สพม.38 3. รวบรวมแบบรายงานและเอกสารหลักฐานจากสถานศึกษา, สหวิทยาเขต ฯ, กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ ฯ, กลุ่มสาระการเรียนรู้ 4. ตรวจสอบรายละเอียดการกรอกข้อมูลทุกตัวชี้วัด 5. จัดแยกตัวชี้วัด และรวบรวมสรุปภาพรวมของ สพม.38 6. จัดทำแบบเอกสารอ้างอิงให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 7/10

9 การกำกับติดตามและรายงานผลทางระบบ KRS และ ARS 7. คัดเลือกหลักฐานและภาพถ่ายประกอบจากที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด, สถานศึกษา, สหวิทยาเขต ฯ, กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ ฯ, กลุ่มสาระการเรียนรู้ส่งมา ให้เชื่อมโยงกับการรายงานตัวชี้วัด 8. รายงานข้อมูลทางระบบ KRS, ARS ตามกำหนด 9. ติดตามตรวจสอบข้อชี้แนะจากผู้รับรองตัวชี้วัด 10. ประสานงานขอข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมจากผู้รับผิดชอบ 11. รายงานพร้อมแนบเอกสารเพิ่มเติมจนผู้รับรองตัวชี้วัดให้การรับรอง 12. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา 8/10

10 1. การจัดคนให้ตรงกับภารกิจตัวชี้วัด มอบภารกิจรับผิดชอบตัวชี้วัด ให้เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ตามภารกิจงาน 2. การจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 3. การสร้างความเข้าใจในรายละเอียดแต่ละตัวชี้วัดแก่ผู้รับผิดชอบ 4. การให้บริการแบบเอกสารอ้างอิงแก่ผู้รับผิดชอบทั้งรูปเล่มและซีดี 5. การให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะด้วยความเต็มใจ 9/10 เทคนิคในการรายงานผลการปฏิบัติราชการ(KRS) และแผนปฏิบัติราชการ (ARS)ให้ประสบผลสำเร็จ

11 6. การประสานงานที่ดี ถูกกาลเทศะ และระยะเวลาที่เหมาะสม 7. การติดตามการรับรองแต่ละตัวชี้วัดจากผู้รับรอง สพฐ. 8. การสร้างความร่วมมือทำงานเป็นกลุ่มและเครือข่าย 9. การชื่นชมและขอบคุณของผู้บังคับบัญชาต่อผู้เกี่ยวข้อง 10.การมอบเกียรติบัตรให้ทุกคนที่ให้ความร่วมมือใน สพม. และโรงเรียนที่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมประเมินวางแผน ในปีต่อไป 10/10

12

13 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) และแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 โดย อารมณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google