งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บุคลิกภาพบุคลากรการทะเบียน ที่พึงประสงค์ ในการให้บริการประชาชน โดย อ. ชัยรัตน์ พรหมบุบผา Tel 089-1223101.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บุคลิกภาพบุคลากรการทะเบียน ที่พึงประสงค์ ในการให้บริการประชาชน โดย อ. ชัยรัตน์ พรหมบุบผา Tel 089-1223101."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บุคลิกภาพบุคลากรการทะเบียน ที่พึงประสงค์ ในการให้บริการประชาชน โดย อ. ชัยรัตน์ พรหมบุบผา Tel 089-1223101

2 วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สังคมไทยที่พึงประสงค์ เข้มแข็งและมีดุลยภาพ 3 ด้าน สังคมคุณภาพ คนดี คนเก่ง ส่งเสริม คนดี เศรษฐกิจยั่งยืน โปร่งใส เป็นธรรม สังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ คิดเป็น ทำเป็นเรียนรู้ ตลอดชีวิต ประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น สังคมแห่งความ สมานฉันท์ และเอื้ออาทร ให้การพึ่งพาเกื้อกูล ผู้ด้อยโอกาส นำ ทาง

3 แนวคิดการพัฒนาบุคลากร ทางการทะเบียน 1. เพิ่มขีดความสามารถด้านการ ให้บริการ 2. ปลูกจิตสำนึกและวิญญาณ (spirit) การบริการที่ดี 3. เสริมสร้างทักษะและศักยภาพการ เป็นพี่เลี้ยง 4. ลดปัญหาข้อผิดพลาดการทำงาน 5. ลดเงื่อนไขและโอกาสการทุจริต 6. เสริมสร้างศรัทธาและความ เชื่อถือจากประชาชน

4 1. บุคลิกภาพ เป็นสิ่งจำเป็นแก่บุคลากรของ องค์กรทั้งปวง 2. การพัฒนาบุคลิกภาพ คือการพัฒนา ” จิตสำนึกและคุณลักษณะภายนอก ของบุคคล เพื่อประสิทธิภาพในการสมาคม 3. เป็นการยกระดับมาตรฐานบุคลากร เพื่อ รองรับสถานะและตำแหน่งหน้าที่ ของบุคคลเหล่านั้น ให้มีความสามารถในการ ปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างภาคภูมิ 4. บุคลิกภาพที่ได้รับการพัฒนาแล้ว จะเป็นทั้ง เสน่ห์และอำนาจ ที่แท้จริงของบุคคล ที่ทำให้ประชาชน ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจ ความสำคั ญ

5 “ การให้บริการ งานทะเบียน ” 1. เป็นงานสำหรับผู้มี บุคลิกภาพ ผู้นำ 2. รับผิดชอบ ครอบคลุมเนื้อที่ ที่กว้างขวาง ยิ่งใหญ่ แต่ใกล้ชิด 3. จิตสงบ สยบความ เคลื่อนไหว 4. ใจมีคุณธรรม 5. นำพาประชาสู่ความ พึงพอใจ

6 จิตสำนึก (Co nscious) ภาวะที่จิตตื่นและรู้ตัว สามารถตอบสนองต่อสิ่ง เร้าจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ – รส – กลิ่น – เสียง – รูป – ใจที่สัมผัสด้วยกาย

7 บุคลิกภาพ (Personality) ความหมาย : สภาพทางกายและสภาพ ทางจิตของแต่ละบุคคล ซึ่งมีความหมาย ครอบคลุมตั้งแต่รูปลักษณ์ทางกาย อุปนิสัย ภูมิปัญญา และสำนึก ตลอดไปถึง อากัปกิริยา การวางตัว และจรรยามารยาท ของแต่ละคน ซึ่ง เป็นคุณสมบัติ ประจำตัวของแต่ละคน องค์ประกอบ : แบ่งออกเป็น 4 ประการ ๑. ๑ รูปลักษณ์ทางกาย ๑. ๒ ภูมิปัญญา ๑. ๓ การควบคุมอารมณ์ ๑. ๔ มรรยาท

8 บุคลิกภาพ (Personality) บุคลิกภาพ : แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ ๑. ๑ บุคลิกภาพภายใน ๑. ๒ บุคลิกภาพภายนอก

9 ลักษณะบุคลิกภาพภายใน ความเชื่อมั่นในตนเอง ความ กระตือรือร้น ความรอบรู้ ความคิด ริเริ่ม ความจริงใจ ความรู้ กาลเทศะ ความมีไหวพริบ ความ รับผิดชอบ ความจำ ความมี อารมณ์ขัน ความมี มโนธรรม คุณธรรม ศีลธรรม

10 ลักษณะบุคลิกภาพ ภายนอก การแต่งกาย การ ปรากฏตัว กิริยาท่าทาง การสบ สายตา การใช้น้ำเสียง การ ใช้ถ้อยคำภาษา มีศิลปะการพูด การมี จริยธรรม

11 สุข ( ดีงาม ) ง่าย / ไม่มีอุปสรรค + อัตถิ ( มี ) รุ่งเรือง / ปลอดภัย โสต ถี สวัสดี ครับ

12 คนจะมีสวัสดี ได้ ต้องมีองค์ประกอบ 4 ประการ 1. มีปัญญา 2. มีความ เพียร 3. มีศีล 4. มีความ เสียสละ

13 การที่เรายกมือไหว้ ใคร สักคนหนึ่งนั้น มิได้หมายความว่า ผู้ที่ถูกไหว้นั้นเป็น ผู้ดีหรอก แต่ ผู้ไหว้ต่างหาก ที่เป็นผู้ดี

14 1) ต้องทำงานด้วยความ “มีศรัทธา” 2) ต้องมี “ความซื่อสัตย์สุจริต “ในการทำงาน 3) ต้อง”มีภาวะผู้นำ”ในการทำงาน 4) ต้องมี “ความประพฤติที่งดงาม” 5) ต้อง “เป็นที่ชื่นชมรักใคร่ของผู้พบเห็น” 6) ต้อง”มีความรอบรู้”ในงานที่รับผิดชอบ 7) ต้อง”มีวินัย จรรยาบรรณ”ในการทำงาน 8) ต้องมีความ “สามารถในการทำงานให้สำเร็จ” 9) ต้อง”ห่างไกลอบายมุข” 10) ต้องมี”สุขภาพร่างกายแข็งแรง” บุคลิกภาพที่พึงประสงค์เพื่อการให้บริการประชาชน

15 ปณิธานนัก ปกครอง ๑.ยึดมั่น ในจิตสำนึกและ อุดมการณ์นักปกครอง ๒.มุ่งมั่น ในสัมฤทธิผลของ งาน ๓.ตั้งมั่น ในมาตรฐานทาง คุณธรรมและจริยธรรม ๔.เชื่อมั่น ในศักยภาพการ พัฒนา ๕.ถือมั่น ในคุณค่าของ ประชาชน

16 สวั สดี นายชัยรัตน์ พรหมบุบผา หัวหน้าภาควิชาพฤติกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการปกครอง โทร. 089 - 1223101


ดาวน์โหลด ppt บุคลิกภาพบุคลากรการทะเบียน ที่พึงประสงค์ ในการให้บริการประชาชน โดย อ. ชัยรัตน์ พรหมบุบผา Tel 089-1223101.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google