งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บุคลิกภาพบุคลากรการทะเบียน ที่พึงประสงค์ ในการให้บริการประชาชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บุคลิกภาพบุคลากรการทะเบียน ที่พึงประสงค์ ในการให้บริการประชาชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บุคลิกภาพบุคลากรการทะเบียน ที่พึงประสงค์ ในการให้บริการประชาชน
โดย อ.ชัยรัตน์ พรหมบุบผาTel

2 วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำทาง

3 แนวคิดการพัฒนาบุคลากรทางการทะเบียน
1. เพิ่มขีดความสามารถด้านการให้บริการ 2. ปลูกจิตสำนึกและวิญญาณ (spirit) การบริการที่ดี 3. เสริมสร้างทักษะและศักยภาพการเป็นพี่เลี้ยง 4. ลดปัญหาข้อผิดพลาดการทำงาน 5. ลดเงื่อนไขและโอกาสการทุจริต 6. เสริมสร้างศรัทธาและความเชื่อถือจากประชาชน

4 ความสำคัญ 1. บุคลิกภาพ เป็นสิ่งจำเป็นแก่บุคลากรขององค์กรทั้งปวง
2. การพัฒนาบุคลิกภาพ คือการพัฒนา”จิตสำนึกและคุณลักษณะภายนอก ของบุคคล เพื่อประสิทธิภาพในการสมาคม 3. เป็นการยกระดับมาตรฐานบุคลากร เพื่อรองรับสถานะและตำแหน่งหน้าที่ ของบุคคลเหล่านั้น ให้มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างภาคภูมิ 4. บุคลิกภาพที่ได้รับการพัฒนาแล้ว จะเป็นทั้งเสน่ห์และอำนาจ ที่แท้จริงของบุคคล ที่ทำให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจ

5 “การให้บริการงานทะเบียน” 1. เป็นงานสำหรับผู้มีบุคลิกภาพ ผู้นำ 2
“การให้บริการงานทะเบียน” 1.เป็นงานสำหรับผู้มีบุคลิกภาพ ผู้นำ 2.รับผิดชอบครอบคลุมเนื้อที่ ที่กว้างขวาง ยิ่งใหญ่ แต่ใกล้ชิด 3.จิตสงบ สยบความเคลื่อนไหว 4.ใจมีคุณธรรม 5.นำพาประชาสู่ความพึงพอใจ

6 จิตสำนึก(Conscious) ภาวะที่จิตตื่นและรู้ตัว สามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ รส กลิ่น เสียง รูป ใจที่สัมผัสด้วยกาย

7 บุคลิกภาพ (Personality)
ความหมาย : สภาพทางกายและสภาพทางจิตของแต่ละบุคคล ซึ่งมีความหมายครอบคลุมตั้งแต่รูปลักษณ์ทางกาย อุปนิสัย ภูมิปัญญา และสำนึก ตลอดไปถึงอากัปกิริยา การวางตัว และจรรยามารยาทของแต่ละคน ซึ่ง เป็นคุณสมบัติประจำตัวของแต่ละคน องค์ประกอบ: แบ่งออกเป็น 4 ประการ ๑.๑ รูปลักษณ์ทางกาย ๑.๒ ภูมิปัญญา ๑.๓ การควบคุมอารมณ์ ๑.๔ มรรยาท

8 บุคลิกภาพ (Personality)
บุคลิกภาพ : แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ ๑.๑ บุคลิกภาพภายใน ๑.๒ บุคลิกภาพภายนอก

9 ลักษณะบุคลิกภาพภายใน ความเชื่อมั่นในตนเอง ความกระตือรือร้น ความรอบรู้ ความคิดริเริ่ม ความจริงใจ ความรู้กาลเทศะ ความมีไหวพริบ ความรับผิดชอบ ความจำ ความมีอารมณ์ขัน ความมี มโนธรรม คุณธรรม ศีลธรรม

10 ลักษณะบุคลิกภาพภายนอก
ลักษณะบุคลิกภาพภายนอก การแต่งกาย การปรากฏตัว กิริยาท่าทาง การสบสายตา การใช้น้ำเสียง การใช้ถ้อยคำภาษา มีศิลปะการพูด การมีจริยธรรม

11 สวัสดีครับ สุข ( ดีงาม ) ง่าย/ไม่มีอุปสรรค + อัตถิ (มี)
ง่าย/ไม่มีอุปสรรค อัตถิ (มี) รุ่งเรือง/ปลอดภัย โสตถี

12 คนจะมีสวัสดีได้. ต้องมีองค์ประกอบ 4 ประการ. 1. มีปัญญา. 2. มีความเพียร
คนจะมีสวัสดีได้ ต้องมีองค์ประกอบ 4 ประการ มีปัญญา มีความเพียร มีศีล มีความเสียสละ

13 การที่เรายกมือไหว้ใคร สักคนหนึ่งนั้น มิได้หมายความว่า ผู้ที่ถูกไหว้นั้นเป็นผู้ดีหรอก แต่ ผู้ไหว้ต่างหากที่เป็นผู้ดี

14 บุคลิกภาพที่พึงประสงค์เพื่อการให้บริการประชาชน
1) ต้องทำงานด้วยความ “มีศรัทธา” 2) ต้องมี “ความซื่อสัตย์สุจริต “ในการทำงาน 3) ต้อง”มีภาวะผู้นำ”ในการทำงาน 4) ต้องมี “ความประพฤติที่งดงาม” 5) ต้อง “เป็นที่ชื่นชมรักใคร่ของผู้พบเห็น” 6) ต้อง”มีความรอบรู้”ในงานที่รับผิดชอบ 7) ต้อง”มีวินัย จรรยาบรรณ”ในการทำงาน 8) ต้องมีความ “สามารถในการทำงานให้สำเร็จ” 9) ต้อง”ห่างไกลอบายมุข” 10) ต้องมี”สุขภาพร่างกายแข็งแรง”

15 ยึดมั่น ในจิตสำนึกและอุดมการณ์นักปกครอง มุ่งมั่น ในสัมฤทธิผลของงาน
ปณิธานนักปกครอง ยึดมั่น ในจิตสำนึกและอุดมการณ์นักปกครอง มุ่งมั่น ในสัมฤทธิผลของงาน ตั้งมั่น ในมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เชื่อมั่น ในศักยภาพการพัฒนา ถือมั่น ในคุณค่าของประชาชน

16 สวัสดี นายชัยรัตน์ พรหมบุบผา หัวหน้าภาควิชาพฤติกรรมศาสตร์
นายชัยรัตน์ พรหมบุบผา หัวหน้าภาควิชาพฤติกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการปกครอง โทร


ดาวน์โหลด ppt บุคลิกภาพบุคลากรการทะเบียน ที่พึงประสงค์ ในการให้บริการประชาชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google