งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จริยธรรมข้าราชการ พลเรือน ยุพิน ตันวิสุทธิ์. หมวด ๒ จริยธรรม ข้าราชการพลเรือน ข้อ ๓ ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืน หยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จริยธรรมข้าราชการ พลเรือน ยุพิน ตันวิสุทธิ์. หมวด ๒ จริยธรรม ข้าราชการพลเรือน ข้อ ๓ ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืน หยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จริยธรรมข้าราชการ พลเรือน ยุพิน ตันวิสุทธิ์

2 หมวด ๒ จริยธรรม ข้าราชการพลเรือน ข้อ ๓ ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืน หยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม ข้อ ๔ ข้าราชการต้องมีจิตสำนึกที่ดีและความ รับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ข้อ ๕ ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจาก ตำแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของ ประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 2

3 ข้อ ๖ ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวง ประโยชน์ที่มีชอบโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ และ ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ - ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ข้อ ๗ ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตาม รัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา ข้อ ๘ ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ เที่ยงธรรม เป็นกลางทาง การเมือง ให้บริการแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นทางธรรม 3

4 ข้อ ๙ ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย ข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัดและ รวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้าและใช้ข้อมูล ข่าวสารที่ได้มาจากการดำเนินงานเพื่อการใน หน้าที่ และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง ครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือน ข้อเท็จจริง ข้อ ๑๐ ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดย เคร่งครัด 4

5 ข้อ ๑๑ ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข ข้อ ๑๒ ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการ ดำรงตน รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ ราชการโดยรวม 5

6 จรรยาข้าราชการสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ข้อ ๑ ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ ข้อ ๒ ยืนหยัดและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ข้อ ๓ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค ข้อ ๔ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและ ตรวจสอบได้ ข้อ ๕ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ข้อ ๖ ดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 6

7 ค่านิยมหลัก (Core Value ) ของมาตรฐาน จริยธรรม สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและ เจ้าหน้าที่ของรัฐ การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า ประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูก กฎหมาย การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มี อัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 7

8 ค่านิยมหลัก (Core Value ) ของมาตรฐาน จริยธรรม สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและ เจ้าหน้าที่ของรัฐ การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มี คุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 8

9 ขอบคุณค่ะ 9


ดาวน์โหลด ppt จริยธรรมข้าราชการ พลเรือน ยุพิน ตันวิสุทธิ์. หมวด ๒ จริยธรรม ข้าราชการพลเรือน ข้อ ๓ ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืน หยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google