งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เนื้อหาการบรรยาย ความหมายของบุคลิกภาพ อิทธิพลที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพ ความแตกต่างกันระหว่างบุคคล บุคลิกภาพภายนอก – ภายใน การเริ่มพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เนื้อหาการบรรยาย ความหมายของบุคลิกภาพ อิทธิพลที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพ ความแตกต่างกันระหว่างบุคคล บุคลิกภาพภายนอก – ภายใน การเริ่มพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เนื้อหาการบรรยาย ความหมายของบุคลิกภาพ อิทธิพลที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพ ความแตกต่างกันระหว่างบุคคล บุคลิกภาพภายนอก – ภายใน การเริ่มพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี

3 ความหมายบุคลิกภาพ Person + Ability Person + Capability Persona = Mask

4 Mask & หัวโขน การแสดงบทบาทได้ถูกต้อง ตาม กาละ เทศะ บุคคล

5 ความหมายบุคลิกภาพ ( ต่อ ) ผลรวมของลักษณะบุคคลในทุกๆ ด้าน ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่ง แสดงออกทางด้านกายภาพ ด้าน ความคิด ด้านอารมณ์ความรู้สึก และ ด้านพฤติกรรม การแสดงออก

6 บุ ค ลิ ก ภ า พ ที่ ดี ส า ม า ร ถ แ ส ด ง พ ฤ ติ ก ร ร ม และ ปรับบทบาทของ ตนเองได้เหมาะสม ตาม กาละ เทศะ บุคคล หรือสามารถ ปรับตัวได้ดีตาม สภาวะการณ์ต่างๆ

7 Metaphor as Water

8 ปัจจัยด้าน พันธุกรรม (Heredity Factors) ปัจจัยด้าน สิ่งแวดล้อม (Environmenta l Factors) อิทธิพลที่ส่งผลต่อความ แตกต่างของบุคลิกภาพ

9 ปัจจัยด้านพันธุกรรม (Heredity Factors) ลักษณะที่ ถ่ายทอดจาก บรรพบุรุษไปสู่ รุ่นลูกรุ่นหลาน ด้วย กระบวนการ ทางชีววิทยา (Biological Transmission ) โดยอาศัย ยีน (Gene) เป็น ตัวนำ

10 รูปร่าง เพศ สุขภาพ หมู่เลือด สติปัญญา อารมณ์ นิสัย ความถนัด

11

12 กลุ่มเลือดของ บิดา กลุ่มเลือดของ มารดา กลุ่มเลือดของ บุตร OOO OAO,A OBO,B AAO, A ABO, A, B, AB BBO, B OABA, B AABA, B, AB BABA, B, AB AB A, B, AB

13 พันธุกรรมที่สามารถถ่ายทอดได้ ลักษณะทางกาย - ความสูง สีผิว รูปร่างหน้าตา กลุ่ม เลือด สีผม ลักยิ้ม - โรโลหิตเป็นพิษ โรคไต โรคตาบอดสี บางหวาน โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย โรคจิต โรคซึมเศร้า ลักษณะทางสติปัญญา ความสามารถทางการคิด เข้าใจ กระทำกิจกรรมต่างๆ จนเป็น ผลสำเร็จ ระดับสติปัญญามีหลาย ระดับตั้งแต่ปัญญาอ่อนถึงอัจฉริยะ

14 ระดับ เชาว์ปัญญา 140 ขึ้นไปอัจฉริยะ ฉลาดมากที่สุด (very superior) 120 - 139 ฉลาดมาก (superior) 110 - 119 ฉลาดกว่าระดับปกติ (higher average) 90 - 109 ฉลาดปานกลาง หรือระดับปกติ (average) 80 -89 ต่ำกว่าปกติ (low average) 70 -79 คาบเส้นปัญญาอ่อน (borderline mental retardation) ต่ำกว่า 70 ปัญญาอ่อน (mental retardation)

15 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Factors) สิ่งแวดล้อม ก่อนเกิด สิ่งแวดล้อม ขณะเกิด สิ่งแวดล้อม หลังเกิด

16 หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่อยู่ รอบตัวบุคคล ในทางจิตวิทยานั้น สิ่งแวดล้อม คือผลรวม ของการกระตุ้นจากสิ่ง เร้าที่บุคคลได้รับ และมี ผลกระทบต่อบุคคลนั้น ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิ จนกระทั่งเสียชีวิต

17 1. การบริโภคอาหารของมารดา (Maternal Nutrition) 2. ยา (Drug) 3. บุหรี่และสุรา (Tabacco and Alcohol) 4. สุขภาพของมารดา (Maternal Health) 5. อุบัติเหตุ (Accident) 6. สุขภาพจิตของมารดา (Mental Health)

18 สิ่งแวดล้อมขณะเกิด คลอดยากหรือรกไม่เปิดทำให้ต้องใช้เครื่องช่วย คลอด อาจทำให้กระโหลกได้รับการกระทบและ อาจทำให้ปัญญาหรือเป็นโรคลมชัก หากทารกติดอยู่ที่กระดูกเชิงกรานของแม่นาน อาจทำให้ทารกเกิดภาวะขาดออกซิเจน การขาดออกซิเจนประมาณ 18 นาทีอาจมีผลกับ ระบบการเห็น การพูด การได้ยิน ถ้าหากนานเกิน 5-8 นาที เซลล์สมองจะถูก ทำลาย ทำให้เป็นปัญญาอ่อนได้ หากติดเชื้อกามโรคโกโนเรีย (Gonorrhea) หรือหนองใน เชื้อโรคจะทำลายเยื่อบุนัยน์ตา ของทารกได้

19 สิ่งแวดล้อมหลังเกิด สิ่งแวดล้อมในครอบครัว สิ่งแวดล้อมใน สถานศึกษา สิ่งแวดล้อมในสังคม

20 สิ่งแวดล้อมในครอบครัว สถาบันครอบครัว ครอบครัวถือว่าเป็น สถาบันแห่งแรกที่มี ความสำคัญต่อ พฤติกรรมของ บุคคลในด้านต่าง ๆ เช่น วิธีการอบรม เลี้ยงดู สถานภาพ ทางเศรษฐกิจและ สังคม ความมุ่ง หมายของพ่อแม่ เป็นต้น

21 สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ทัศนคติและ บุคลิกภาพของครู กลุ่มเพื่อนใน โรงเรียนและ สถาบันการศึกษา วิธีการสอนและ สื่อสารเรียนการ สอน กฎ ระเบียบและ การปกครองใน โรงเรียน

22 สิ่งแวดล้อมในสังคม สถาบันทาง ศาสนา สื่อมวลชน สภาพของชุมชน และถิ่นที่อยู่ อาชีพ ฐานะทาง เศรษฐกิจและ สังคม

23 Question, Idea, and Learning

24 จับกลุ่ม วิเคราะห์บุคลิกภาพตัวละคร ว่าปัจจัยที่ก่อให้เกิดความแตกต่าง ระหว่างบุคคล ( เปรี้ยว ดิว แว่น อ้อม หนึ่ง เดียว เต๋า ) บุคลิกภาพของแต่ละบุคคลมีเรื่องใด ที่เหมาะสม และไม่เหมาะสมบ้าง


ดาวน์โหลด ppt เนื้อหาการบรรยาย ความหมายของบุคลิกภาพ อิทธิพลที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพ ความแตกต่างกันระหว่างบุคคล บุคลิกภาพภายนอก – ภายใน การเริ่มพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google