งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

080127 Introduction to psychology โดย ผ. ศ. ลิขิต กาญจนาภรณ์ Development องค์ประกอบทางพันธุกรรมและการพัฒนาชีวิต กับพฤติกรรมมนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "080127 Introduction to psychology โดย ผ. ศ. ลิขิต กาญจนาภรณ์ Development องค์ประกอบทางพันธุกรรมและการพัฒนาชีวิต กับพฤติกรรมมนุษย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 080127 Introduction to psychology โดย ผ. ศ. ลิขิต กาญจนาภรณ์ Development องค์ประกอบทางพันธุกรรมและการพัฒนาชีวิต กับพฤติกรรมมนุษย์

2 ขอบเขตการบรรยาย 1. พันธุกรรมและการปฎิ สนธิ 2. พัฒนาการในครรภ์ 3. พฤติกรรมของเด็ก 4. ทฤษฎีพัฒนาการ - ทฤษฎีของฟรอยด์ - ทฤษฎีของเพียเจท์ - ทฤษฎีของโคลห์เบอร์ก - ทฤษฎีของอีริคสัน 5. สรุปประเด็นหลัก

3 ความสำคัญของความ เจริญเติบโตและพัฒนาการ ของชีวิตต่อพฤติกรรมมนุษย์ 1. จิตวิทยาที่เกี่ยวกับความแตกต่าง ระหว่างบุคคล มนุษย์แตกต่างกันใน ด้านใด 2. ความผิดปกติของพฤติกรรมอัน เนื่องมาจากพันธุกรรม 3. ความผิดปกติของพฤติกรรมอัน เนื่องมาจากพัฒนาการและความ เจริญเติบโต 4. พฤติกรรมประจำวัย คนวัยต่างกัน มีพฤติกรรมแตกต่างกันอย่างไร

4 ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความ เจริญเติบโตและพัฒนาการ ของชีวิตต่อพฤติกรรมมนุษย์ 1. ตัวแปรด้านพันธุกรรม 2. ตัวแปรด้านสิ่งแวดล้อม - สิ่งแวดล้อมภายในครรภ์ ( อาหาร ยา การติดเชื้อ สุขภาพ ของแม่ สุขภาพจิตของแม่ ) - สิ่งแวดล้อมขณะคลอด ( ความ ผิดปกติของการคลอด ) - สิ่งแวดล้อมหลังคลอด ( อาหาร ยา การติดเชื้อ อุบัติเหตุ ) - การกระตุ้นส่งเสริมการเลี้ยงดูที่บ้าน และสถานศึกษา

5 บทบาทของ genes พันธุกร รม

6 บทบาทของ chromosomes chromo somes

7 กระบวนการถ่ายทอด ทางพันธุกรรม : ลักษณะต่างๆของ ร่างกายที่ถ่ายทอด ระบบประสาท สมอง โครงสร้างของร่างกาย สีผิว สี ผม สีตา รูปร่าง เพศ คุณลักษณะทางจิตวิทยา เชาว์ ปัญญา โรคที่เกี่ยวกับพันธุกรรม

8 การปฎิ สนธิ

9

10

11

12 การพัฒนาใน ครรภ์

13

14

15

16

17 ความ เจริญเติบโต ตามวัย

18 ความผิดปกติของพันธุกรรม และพัฒนาการ ที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะทาง จิตวิทยา ที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะทาง จิตวิทยา ความผิดปกติของร่างกาย อวัยวะ ตา หู เชาว์ปัญญา เช่น Down’s Syndrome ความผิดปกติทางจิต เช่น เด็กออทิสซึม (Autism/Autistic child)

19 พันธุกร รม ความผิดปกติของ chromosomes คู่ที่ 21 (trisomy) ทำให้เกิด Down Syndrome โรคทางพันธุกรรมที่ผ่านโครโมโซม เพศ เชื้อโรค Rubella หัดเยอรมัน ทำให้หูหนวก ซิฟิลิส ทำลายสมอง พัฒนาการของ ใบหน้า อวัยวะในปาก ยา + สารเคมี ยาป้องกันมาลาเรีย ยาแก้แพ้ท้อง สุรา – Fetal Alcohol Syndrome (FAS)

20 อาหาร การขาดสารอาหาร ขณะตั้งครรภ์ สุขภาพ จิต แม่เครียด ลูกในท้องเครียดด้วย เด็กในท้องมีอาการทางปราสาท ยา + สารเคมี สมองได้รับการกระทบกระเทือน มีอาการ Cerebral Palsy หรือ CP สมาธิสั้น Attention deficit and hyperactive disorder = ADHD

21 - เด็กต้องการความ รักความอบอุ่น จากพ่อแม่ - การวิจัยของ Harlow พฤติกรรม วัยเด็ก Harl ow

22 * เด็กอยากรู้ อยากเห็น * ต้องการสำรวจ - ถาม - ลองทำด้วยตนเอง - ต้องการคำตอบ - ปฏิสัมพันธ์กับ สิ่งแวดล้อม

23 ส่งเสริม ให้ปัญญาพัฒนาสมอง 2 ซีก ให้ความรักความอบอุ่น ให้มีวินัยในตนเอง ให้มีสังคม ให้มีร่างกายแข็งแรง มี ภูมิคุ้มกันโรค

24 1. เน้นความพึงพอใจ (Sexual pleasure) ที่ร่างกายตามวัย 2. วัยเด็กความพอใจอยู่ที่ปาก ฟรอยด์ Psychosexua l 3. โตขึ้นการ ขับถ่าย 4. โตขึ้นอีก สนใจเพศ ของตนเอง 5. วัยรุ่นสนใจ ต่างเพศ

25

26

27 ความหมาย (Sexual pleasure) มี 2 นัย ความพึงพอใจที่สัมพันธ์กับ บริเวณของร่างกาย การปรับตัวเข้ากับเพศของ ตัวเอง ( ยอมรับหรือไม่ยอมรับ ) Psychosex ual

28 ความพึงพอใจถูก ขัดขวาง ไม่ได้รับการ ตอบสนอง ทำให้เกิดปัญหา ทางจิต ความหมาย Complex

29 1.Oral Complex 2.Anal Complex 3.Oedipus Complex 4.Electra Complex 5.Castration Complex มีปมอะไรบ้าง

30 1. ความสัมพันธ์ ของเด็กกับ แม่และพ่อ 2. ความรัก ความอบอุ่น 3. ถ่ายทอดทางสัมผัสและ อาหาร 4. ความใกล้ชิด 5. การตอบสนอง ความ ต้องการตามวัย ฟรอยด์ เน้น !

31 1. เน้นความฉลาด ปัญญาดี 2. จะฉลาด ปัญญา ดี ต้องมี ปฏิสัมพันธ์ กับ สิ่งแวดล้อม เพียเจท์ เพียเจท์

32 1.Assimilation การดูดซึม 2.Schema กระบวนการคิด และ การกระทำ 3.Equilibration 4.Accommodation 5. จะเลี้ยงลูกให้ฉลาดได้ อย่างไร แนวคิด เรื่อง !

33 1. การรับรู้ว่าอะไรดี อะไรชั่ว 2. เป็นไปตามวัย 3. วัยเด็ก - ดี ชั่ว อยู่ที่เจ็บ หรือ ไม่ เจ็บ โตขึ้น - รางวัล หรือ ไม่ได้ รางวัล โตขึ้น - ดี ชั่ว เป็นสิ่งที่ดี รู้ได้ด้วย ตัวเอง โคห์ล เบอร์ก

34 เน้นปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ถ้าปฏิสัมพันธ์ ไม่ดี ส่งผล ต่อการปรับตัว สุขภาพจิต แบ่งคนออกเป็น 8 วัย อีริคสัน Psycho social

35 แบ่งคนออกเป็น 8 วัย อีริคสัน Psychosocia l 1.1-2 ขวบ ไว้ใจ หรือไม่ไว้ใจ 2.2-3 ขวบเป็นอิสระหรือ ละอายสงสัย 3.4-5 ขวบคิดริเริ่ม หรือรู้จัก ผิด 4.6-11 ขวบขยัน หรือมีปมด้อย 5.11-18 ปีเข้าใจบทบาทของ ตัวเอง หรือ สับสน ในบทบาทของตัวเอง 6.20-35 ปีผูกพัน หรือตีตัว ออกห่าง 7.36-45 ปี ให้กำเนิด หรือ หมกมุ่นในตัวเอง 8.45 ขึ้นไปมีศักดิ์ศรี หรือหมด หวัง

36 1-2 ขวบ ไว้ใจ หรือไม่ไว้ใจ

37 2-3 ขวบเป็นอิสระหรือละอายสงสัย

38 4-5 ขวบคิดริเริ่ม หรือรู้จักผิด

39 6-11 ขวบขยัน หรือมีปมด้อย

40 11-18 ปี เข้าใจบทบาทของตัวเอง หรือ สับสนในบทบาทของตัวเอง

41 20-35 ปีผูกพัน หรือตีตัวออกห่าง

42 36-45 ปี ให้กำเนิด หรือหมกมุ่นในตัวเอง

43 45 ขึ้นไปมีศักดิ์ศรี หรือหมดหวัง


ดาวน์โหลด ppt 080127 Introduction to psychology โดย ผ. ศ. ลิขิต กาญจนาภรณ์ Development องค์ประกอบทางพันธุกรรมและการพัฒนาชีวิต กับพฤติกรรมมนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google