งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สาระ หลักการใช้ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ สื่อช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สาระ หลักการใช้ ภาษาไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สาระ หลักการใช้ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ สื่อช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สาระ หลักการใช้ ภาษาไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สาระ หลักการใช้ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ สื่อช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สาระ หลักการใช้ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

2 มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ท ๔. ๑ เข้าใจธรรมชาติของ ภาษา และ หลักภาษาไทย การ เปลี่ยนแปลง ของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญา ทางภาษา และรักษา ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของ ชาติ มาตรฐาน ท ๔. ๑ เข้าใจธรรมชาติของ ภาษา และ หลักภาษาไทย การ เปลี่ยนแปลง ของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญา ทางภาษา และรักษา ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของ ชาติ หน้า ต่อไป กลับ

3 ตัวชี้วัด กลับ วิเคราะห์ ชนิด และ หน้าที่ ของ คำ

4 จุดประสงค์การเรียนรู้ ๑.นักเรียนเขียนแผนภูมิความรู้ เรื่องคำอุทานได้ ๒.นักเรียนบอกชนิดของคำอุทาน และอธิบายความหมายได้ ๓.นักเรียนแต่งประโยคเกี่ยวกับคำ อุทานได้ ๔.นักเรียนทำแบบทดสอบคำนาม ได้ ๔ ใน ๕ ข้อ

5 คำ อุทาน ! ว้าย !..... แม่จ๋า.. รอ ด้วย..

6 คำ อุทาน หมายถึง คำที่เปล่งออกมา เพื่อแสดงอารมณ์ หรือ ความรู้สึกของผู้พูด ส่วนมาก มักไม่มีความหมายตรงตาม ถ้อยคำ แต่จะเน้นไปทาง ความรู้สึกและอารมณ์เป็น สำคัญ ไอ๊หยา !.. อิ ๆ ๆ ๆ....

7 คำ อุทาน อุทาน เสริมบท อุทาน บอก อาการ มีเครื่องหมาย อัศเจรีย์ (!) อยู่หลังคำอุทาน อุ๊ย ! ต๊ก กะใจ หมดเลย

8 อุทานบอก อาการ ดี ใจ ไชโ ย ! เย้ ! ตก ใจ อุ๊ย ! ว้า ย ! ตาย แล้ว ! ผิดห วัง ว้า ! ประหลา ดใจ โอ้โ ฮ ! ว้า ว ! บาดเ จ็บ โอ๊ ย ! อูย ! เศร้า, เสีย ใจ โธ่ ! อนิจ า !

9 อุทาน เสริมบท นิยมนำมาต่อเติมข้างหน้า ต่อท้าย หรือแทรกกลางคำที่เรา ต้องการพูด เพื่อเน้นคำที่เราต้องการ พูดให้ชัดเจน มากยิ่งขึ้น สัญญิง สัญญา ดื่มน้ำ ดื่มท่า หนังสือ หนังหา สัปปะดี้สี ปะดน ผม เผ้า งูเงี้ยว เกี้ยวขอ

10 ๑ คำอุทานเสริมบทที่ใช้เป็น คำสร้อย คือ คำอุทานที่ ใช้เป็นสร้อยของโคลงและร่าย หรือ ใช้ เป็นคำลงท้ายในบท ประพันธ์ เพื่อแสดงว่าจบข้อความ แล้ว เช่น ฮา เฮย แล รา เอย คำอุทานชนิดนี้เป็นแค่เพียงคำ สร้อยที่เติมเพื่อให้บทประพันธ์มี พยางค์ตรงตามฉันทลักษณ์ ของคำประพันธ์ อุทานเสริมบท มี ๓ ชนิด

11 ๒ คำอุทานเสริมบทที่ใช้เป็นคำแทรก ใช้แทรกระหว่างคำหรือข้อความ มี ๒ ชนิด คือ * ใช้เป็นบทบูรณ์ คือ คำที่ ทำให้บทประพันธ์มีพยางค์ครบถ้วน ตามฉันทลักษณ์ เช่น นุ ซิ นิ * ใช้ประกอบข้างท้ายให้มี ความกระชับหรือสละสลวยขึ้น เช่น เอย เอ๋ย โอย

12 ๓ คำอุทานเสริมบทที่ใช้เป็นคำเสริม คือ คำอุทานที่ใช้ต่อถ้อยเสริมคำ ให้ยาว แต่ความหมายไม่เปลี่ยนไป - คำเสริมที่สอดระหว่างคำหน้า กับคำหลัง เช่น สิงสาราสัตว์ วัดวา อาราม - คำเสริมเลียนเสียงคำเดิม เช่น ทำงงทำงาน รถรา - คำเสริมที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อเติม เสียงให้เต็มตามที่เคยใช้ ในที่อื่น เช่น เธอสวยสะเด็ด ยาตรเลย

13 ๑. ข้อใดคือความหมายของคำอุทาน ก. เป็นคำที่แสดงอารมณ์ ความรู้สึก ต่างๆ ของผู้พูด เพื่อให้ผู้รับสารรับรู้ความรู้สึกและ อารมณ์ของผู้ส่งสาร ข. บอกหมวดหมู่ หรือสิ่งที่มีจำนวน มาก ค. เสียงคำที่เปล่งออกมาเวลาตกใจ ดี ใจ เสียใจ ของ ผู้พูด หรือเป็นคำที่ใช้เสริมคำให้ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ง. คำชนิดหนึ่งที่ใช้เรียกชื่อ คน สัตว์ สิ่งของ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แบบทด สอบ

14 ๒. คำอุทานแบ่งออกเป็นกี่ประเภท ก.๓ ประเภท คำอุทานบอกอาการ คำ อุทานเสริมบท คำอุทาน ทั่วไป ข. ๔ ประเภท คำอุทานบอกอาการ คำ อุทานเสริมบท คำ อุทานทั่วไป คำอุทานศัพท์นาม ค. ๑ ประเภท คำอุทานบอกอาการ ง. ๒ ประเภท คำอุทานบอกอาการ คำ อุทานเสริมบท แบบทด สอบ

15 ๓. ข้อใดเป็นคำอุทานบอกอาการ สงสาร ก. ช่วยด้วย ! ว้าย ! ฮ้า ข. โอ้โฮ ! โอ ! แหม ! ค. ไชโย ! เฮ้ ! ง. อนิจจา ! พุทโธ่ ! โถ ! แบบทด สอบ

16 ๔. ข้อใดคือความหมายของคำอุทานเสริม บท ก. ใช้เสริมกับคำเดิม เพื่อให้ ความหมายชัดเจนไพเราะ และสละสลวยยิ่งขึ้น ข. บอกหมวดหมู่ หรือสิ่งที่มีจำนวน มาก ค. เสียงคำที่เปล่งออกมาเวลาตกใจ ดี ใจ เสียใจ ของ ผู้พูด หรือเป็นคำที่ใช้เสริมคำให้ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ง. คำชนิดหนึ่งที่ใช้เรียกชื่อ คน สัตว์ สิ่งของ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แบบทด สอบ

17 ๕. ข้อใดเป็นคำอุทานบอกอาการตกใจ ก. ช่วยด้วย ! ว้าย ! ฮ้า ข. โอ้โฮ ! โอ ! แหม ! ค. ไชโย ! เฮ้ ! ง. อนิจจา ! พุทโธ่ ! โถ ! แบบทด สอบ

18 ผู้พัฒนา สื่อ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา ๕ ( วัดตลิ่งต่ำ ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุตรดิตถ์ เขต ๑ การศึกษา ปริญญาตรี การ ประถมศึกษา วิทยาลัยครู อุตรดิตถ์ ปริญญาตรี การแนะแนว มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิร าช


ดาวน์โหลด ppt สื่อช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สาระ หลักการใช้ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ สื่อช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สาระ หลักการใช้ ภาษาไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google