งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระภาษาไทย.  จุดประสงค์ ๑. ๑ บอกความหมายของสระในภาษาไทย ๑. ๒ รู้และเข้าใจสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป HOME.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระภาษาไทย.  จุดประสงค์ ๑. ๑ บอกความหมายของสระในภาษาไทย ๑. ๒ รู้และเข้าใจสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป HOME."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสาระภาษาไทย

2  จุดประสงค์ ๑. ๑ บอกความหมายของสระในภาษาไทย ๑. ๒ รู้และเข้าใจสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป HOME

3 สระ คือ เครื่องหมายที่ใช้ประสมกับ พยัญชนะ เพื่อให้เกิดเป็นคำ รูปสระ บางรูป จะเขียนไว้ ข้างหน้า ข้าง หลัง ข้างใต้ หรือข้างล่าง พยัญชนะ คำที่ประสมสระ อะ, เอะ, แอะ, โอะ, อัว, เออ เมื่อมีตัวสะกด คำจะ คำที่ประสมสระ อะ, เอะ, แอะ, โอะ, อัว, เออ เมื่อมีตัวสะกด คำจะ เปลี่ยนรูป และ ลดรูปสระ เปลี่ยนรูป และ ลดรูปสระ HOME สระ

4 สระ ( ะ — )  สระ อะ เป็นสระเสียงสั้น เขียนไว้ หลังพยัญชนะเมื่อมีตัวสะกดสระอะ จะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศ เช่น  ไม่มีตังสะกด จะ ระ  มีตัวสะกด จับ รัก HOME

5 สระ ( เ — ะ )  สระ เอะ เป็นสระเสียงสั้น เขีบยนพยัญชนะอยู่ ระหว่าง สระ เ - และ สระ ะ – เมื่อมีตัวสะกดจะ เปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คู้ (  )  ไม่มีตัวสะกด เละ เตะ  มีตัวสะกด เล็ก เต็ม HOME

6 สระ ( แ — ะ )  สระ แอะ เป็นสระเสียงสั้น เขีบยน พยัญชนะอยู่ระหว่าง สระ แ - และ สระ ะ – เมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูป เป็นไม้ไต่คู้ (  ) (  ) * ไม่มีตัวสะกด แขะ แทะ * ไม่มีตัวสะกด แขะ แทะ * มีตัวสะกด แข็ง แท็ก * มีตัวสะกด แข็ง แท็ก HOME

7 สระ ( โ – ะ )  สระ โอะ เป็นสระเสียงสั้น เขียน พยัญชนะ อยู่ระหว่าง สระ โ – กับ สระ ะ - เมื่อมีตัวสะกด จะ กับ สระ ะ - เมื่อมีตัวสะกด จะ ลดรูปหายไป ลดรูปหายไป * ไม่มีตัวสะกด โตะ โละ * ไม่มีตัวสะกด โตะ โละ * มีตัวสะกด ตก ลง * มีตัวสะกด ตก ลง HOME

8 สระ ( -  ว ) สสสสระ อัว เป็นสระเสียงยาว เขียน พยัญชนะอยู่ข้างหน้า -  ว เ เมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ หันอากาศ ไม่มีตัวสะกด หัว ตัว มีตัวสะกด หวด ตวง HOME

9 สระ ( เ – อ )  สระ เออ เป็นสระ เสียงยาว เขียน พยัญชนะอยู่ระหว่าง สระ เ – และ อ เมื่อ มีตัวสะกดจะเปลี่ยน รูป ลดรูป คงรูป ดังนี้ เปลี่ยนรูป เปลี่ยนรูป ลดรูป ลดรูป คงรูป คงรูป เมื่อมีตัวสะกด ง น ด บ ม ก ( อ ) จะเปลี่ยน เป็น สระ -  เช่น เงิน เบิก เติม เมื่อมีตัวสะกด ย จะลดรูปหายไป เช่น เคย เลย เมื่อประสมกับตัวสะกดบางตัว จะคงรูป เช่น เทอญ เกอว เทอม HOME

10 ท้าประลอง ๑. คำว่า เค็ม ใช้สระเหมือนคำ ๑. คำว่า เค็ม ใช้สระเหมือนคำ ในข้อใด ? ในข้อใด ? ก. แขน ข. และ ค. เตะ

11 ๒. คำว่า พวก ใช้สระ ๒. คำว่า พวก ใช้สระ เหมือนคำ ในข้อใด ? เหมือนคำ ในข้อใด ? ก. กลาง ข. รั้ว ค. กวาง

12 ๓. คำในข้อใดใช้ สระ เ - อ ? ก. เพ็ญ ข. เพลง ค. เพลิน

13 ๔. คำในข้อใดใช้ สระ โ – ะ ทั้งหมด ? ก. วงกลม ข. ลมรัก ค. กลางชล

14 ๕. คำในข้อใดใช้ สระ – ะ ทั้งหมด ? ก. นักร้อง ข. นั่งพัก ค. ทึกทัก

15 ๖. คำว่า แข็ง ใช้สระ เหมือนคำ ในข้อใด ? เหมือนคำ ในข้อใด ? ก. แมว ค. แขน ข. แพะ

16 ๗. คำว่า รัก ใช้สระ เหมือนคำ ในข้อใด ? เหมือนคำ ในข้อใด ? ข. กลัว ค. มะระ ก. ตั๋ว

17 ๘. คำในข้อใดใช้สระ โ – ะ และ สระ - ะ ? และ สระ - ะ ? ก. ชกโต๊ะ ข. อบเชย ค. พัดลม

18 ๙. คำว่า ในข้อใดใช้สระ เ – อ ? ก. เติมเงิน ข. ยกเลิก ค. ละเลย

19 ๑๐. คำว่า ในข้อ ใด ใช้สระ เ – ะ และสระ –ั ว ? ก. เข็มทอง ก. เห็นกวาง ก. บ๊วยเค็ม

20 โดย นางสาวช่อทิพย์ เชษฐนรกุล โรงเรียนวัดบางปะกอก สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ HOME

21 ถูกต้อง........... แล้วจ้า ไปทำข้อ ๒

22 ถูกต้อง........... แล้วจ้า ไปทำข้อ ๓

23 ถูกต้อง........... แล้วจ้า ไปทำข้อ ๔

24 ถูกต้อง........... แล้วจ้า ไปทำข้อ ๕

25 ถูกต้อง........... แล้วจ้า ไปทำข้อ ๖

26 ถูกต้อง........... แล้วจ้า ถูกต้อง........... แล้วจ้า ไปทำข้อ ๗

27 ถูกต้อง........... แล้วจ้า ถูกต้อง........... แล้วจ้า ไปทำข้อ ๘

28 ถูกต้อง........... แล้วจ้า ถูกต้อง........... แล้วจ้า ไปทำข้อ ๙

29 ถูกต้อง........... แล้วจ้า ถูกต้อง........... แล้วจ้า ไปทำข้อ ๑๐

30 ถูกต้อง........... แล้วจ้า ถูกต้อง........... แล้วจ้า กลับไป เริ่มต้นใหม่

31 เสียใจ ด้วยนะจ๊ะ กลับไปข้อ ๑

32 เสียใจ ด้วยนะจ๊ะ กลับไปข้อ ๒

33 เสียใจ ด้วยนะจ๊ะ กลับไปข้อ ๓

34 เสียใจ ด้วยนะจ๊ะ กลับไปข้อ ๔

35 เสียใจ ด้วยนะจ๊ะ กลับไปข้อ ๕

36 เสียใจ ด้วยนะจ๊ะ กลับไปข้อ ๖

37 เสียใจ ด้วยนะจ๊ะ กลับไปข้อ ๗

38 เสียใจ ด้วยนะจ๊ะ กลับไปข้อ ๘

39 เสียใจ ด้วยนะจ๊ะ กลับไปข้อ ๙

40 เสียใจ ด้วยนะจ๊ะ กลับไปข้อ ๑๐


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระภาษาไทย.  จุดประสงค์ ๑. ๑ บอกความหมายของสระในภาษาไทย ๑. ๒ รู้และเข้าใจสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป HOME.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google