งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ การจัดการความรู้ และการสร้างองค์กร แห่งการเรียนรู้ ” (Knowledge Management & Learning Organization) โดย ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ การจัดการความรู้ และการสร้างองค์กร แห่งการเรียนรู้ ” (Knowledge Management & Learning Organization) โดย ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ การจัดการความรู้ และการสร้างองค์กร แห่งการเรียนรู้ ” (Knowledge Management & Learning Organization) โดย ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด (prapon@kmi.or.th) The Knowledge Management Institute สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อสังคม ( สคส.)

2 CM IMKM Information Management Knowledge Management Change Management

3 LO ตาม Model ของ Peter M. Senge Systems Thinking Shared VisionTeam Learning Personal MasteryMental Models Dialogue

4 LO ตาม Model ของ Michael J. Marquardt Learning OrganizationPeople KnowledgeTechnology

5 บันไดสี่ขั้นสู่การเรียนรู้ (Learning) ไม่รู้ ไม่รู้ ไม่ชี้ vs. ไม่รู้ แล้วชี้ 1 รับรู้ แต่อาจไม่ได้นำไปใช้ 2 เลียนรู้ รับมา ทำเลียนแบบ 3 เรียนรู้ เลียนแบบ พัฒนาต่อยอด 4 นำเสนอแนวคิดโดย ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม ( สคส.) 19 ธ. ค. 47

6 Learning Topics Topic No. 1: ทำอย่างไรให้คนใน องค์กรใฝ่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา (Personal Mastery) Topic No. 1: ทำอย่างไรให้คนใน องค์กรใฝ่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา (Personal Mastery) Topic No. 2: ทำอย่างไรให้ทีมงาน ( คนในกลุ่ม ในหน่วยงาน ) มีการ เรียนรู้ร่วมกัน (Team Learning) Topic No. 2: ทำอย่างไรให้ทีมงาน ( คนในกลุ่ม ในหน่วยงาน ) มีการ เรียนรู้ร่วมกัน (Team Learning) Topic No. 3: ทำอย่างไรให้เกิด การเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร (Organizational Learning) Topic No. 3: ทำอย่างไรให้เกิด การเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร (Organizational Learning)

7 From Learning to Action อย่าทำแบบ อย่าทำแบบ NATO (No Action, Talk Only) อย่าทำแค่เพื่อ อย่าทำแค่เพื่อ BB (Being Busy) “Nothing is easier than being busy, nothing is more difficult than being effective.” -Alex Mackinsey เพียงแค่ “ ดูยุ่งๆ ” ไม่ได้หมายความว่าเกิด “ ประสิทธิผล ”

8 ประเด็นการประเมินผล การปฏิบัติราชการ มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ การพัฒนาองค์กร การจัดการสารสนเทศ (Information Management)5% การบริหารความรู้ (Knowledge Management)5% การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)10% 60 % 10 % 20 % ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นคนละเรื่องกับ ประสิทธิภาพ (Efficiency)

9 ปัจจัยสู่เป้าหมาย 1. บรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการ ปรึกษาหารือระหว่างกัน ( Learning opportunities and dialogue) 2. ความร่วมมือและการเรียนรู้ร่วมกัน ( Collaboration and team learning) 3 ระบบ ( ช่องทาง ) รับความรู้และกระบวนการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Systems to capture & share knowledge) 4 การมอบอำนาจตัดสินใจและภาวะผู้นำที่ ส่งเสริมการเรียนรู้ (Leadership and empowerment) 5. ความเชื่อมโยงและการปฏิสัมพันธ์กับปัจจัย แวดล้อม (Connect and interact with its environment)

10 KM ส่วนใหญ่ ไป “ ผิด ทาง ” ให้ความสำคัญ กับ “2P” People & Processes ให้ความสำคัญกับ “2T” Tool & Technology อย่าลืมว่า ต้อง “ สมดุล ”

11 ส่วนหัว ส่วนตา มองว่ากำลังจะไปทางไหน ต้องตอบได้ว่า “ ทำ KM ไปเพื่ออะไร ” Knowledge Vision Knowledge Sharing ส่วนกลางลำตัว ส่วนที่เป็น “ หัวใจ ” ให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน (Share & Learn) Knowledge Assets ส่วนหาง สร้างคลังความรู้ เชื่อมโยงเครือข่าย ประยุกต์ใช้ ICT “ สะบัดหาง ” สร้างพลังจาก CoPs KM Model “ ปลาทู ” Knowledge Vision (KV) Knowledge Sharing (KS) Knowledge Assets (KA) KVKSKA แนวทางหนึ่ง ที่จะช่วยให้ “ ไม่ไปผิดทาง ”

12 ส่วนหัว ส่วนตา มองว่ากำลังจะไปทางไหน ต้องตอบได้ว่า “ ทำ KM ไปเพื่ออะไร ” Knowledge Vision (KV) Knowledge Sharing (KS) ส่วนกลางลำตัว ส่วนที่เป็น “ หัวใจ ” ให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน (Share & Learn) จาก KV สู่ KS

13 Care & Share/ Give& Grow การจัดการความรู้ การจัดการความสัมพันธ์ Share & Shine Learn - Care - Share - Shine

14 ส่วนหัว ส่วนตา มองว่ากำลังจะไปทางไหน ต้องตอบได้ว่า “ ทำ KM ไปเพื่ออะไร ” Knowledge Vision (KV) Knowledge Sharing (KS) ส่วนกลางลำตัว ส่วนที่เป็น “ หัวใจ ” ให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน (Share & Learn) Knowledge Assets (KA) ส่วนหาง สร้างคลังความรู้ เชื่อมโยงเครือข่าย ประยุกต์ใช้ ICT “ สะบัดหาง ” สร้างพลังจาก CoPs จาก KS สู่ KA

15 สิบเรื่องสำคัญที่สุดที่จะต้องรู้ หารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากที่ไหน เอามาปรับใช้ได้อย่างไร ควรปรึกษาใคร สิบเรื่องสำคัญที่สุดที่จะต้องรู้ หารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากที่ไหน เอามาปรับใช้ได้อย่างไร ควรปรึกษาใคร เพิ่ม สรุป เพิ่ม สรุป เพิ่ม สรุป บทเรียน สรุป บทเรียน ขุมความรู้ (Knowledge Asset) เรื่อง ……..

16 Knowledge Assets (KA) Knowledge Vision (KV) ส่วนหัว ส่วนตา มองว่ากำลังจะไปทางไหน ต้องตอบได้ว่า “ ทำ KM ไปเพื่ออะไร ” Knowledge Sharing (KS) ส่วนกลางลำตัว ส่วนที่เป็น “ หัวใจ ” ให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน (Share & Learn) ส่วนหาง สร้างคลังความรู้ เชื่อมโยงเครือข่าย ประยุกต์ใช้ ICT สร้าง CoPs ที่มีพลัง ดุจดั่งปลา “ สะบัดหาง ” Knowledge Practitioners CKO Knowledge Facilitators “ คุณกิจ ” “ คุณอำนวย ” “ คุณเอื้อ ” Chief Knowledge Officer

17 กำหนด เป้าหมาย ของงาน งานบรรลุ เป้าหมาย Model 3 มิติ ของ สคส. ( ดัดแปลงจากหนังสือ Learning to Fly) จัดเก็บ ปรับปรุง คลังความรู้ ( ภายใน ) ค้น หา แลกเปลี่ย นเรียนรู้ ยกระดับ ความรู้ ใ ช้ ความรู้จากภายนอก เลือ ก คว้า ความรู้ งาน คน + วัฒนธรรม องค์กร

18 Ignorance ( อวิชชา ) “Tacit Knowledge” “Explicit Knowledge” “Implicit Knowledge” *KM Model ระดับ ปัจเจก ไม่รู้ ไม่รู้ ว่า รู้ รู้ ว่า รู้ รู้ อะไร ไม่รู้ ไม่รู้ อะไร Hidden Area We know more than we can tell (Polanyi) Unknown AreaKnown Area Blind Area 1 2 3 4 Learn Action Open-up * นำเสนอแนวคิดโดย ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด สถาบัน ส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม ( สคส.)

19 ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม หาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับ!


ดาวน์โหลด ppt การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ การจัดการความรู้ และการสร้างองค์กร แห่งการเรียนรู้ ” (Knowledge Management & Learning Organization) โดย ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google