งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การจัดการความรู้ และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้” (Knowledge Management & Learning Organization) โดย ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด The Knowledge Management Institute สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)

2 CM Change Management IM KM Information Management Knowledge Management

3 LO ตาม Model ของ Peter M. Senge
Shared Vision Team Learning Systems Thinking Personal Mastery Mental Models Dialogue

4 LO ตาม Model ของ Michael J. Marquardt
Organization People Learning Knowledge Technology

5 บันไดสี่ขั้นสู่การเรียนรู้ (Learning)
เลียนแบบ พัฒนาต่อยอด 4 เลียนรู้ รับมา ทำเลียนแบบ 3 รับรู้ แต่อาจไม่ได้นำไปใช้ 2 ไม่รู้ ไม่รู้ ไม่ชี้ vs. ไม่รู้ แล้วชี้ 1 นำเสนอแนวคิดโดย ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) 19 ธ.ค. 47

6 Learning Topics Topic No. 1: ทำอย่างไรให้คนในองค์กรใฝ่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา (Personal Mastery) Topic No. 2: ทำอย่างไรให้ทีมงาน (คนในกลุ่ม ในหน่วยงาน) มีการเรียนรู้ร่วมกัน (Team Learning) Topic No. 3: ทำอย่างไรให้เกิดการเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร (Organizational Learning)

7 From Learning to Action
อย่าทำแบบ NATO (No Action, Talk Only) อย่าทำแค่เพื่อ BB (Being Busy) “Nothing is easier than being busy, nothing is more difficult than being effective.” -Alex Mackinsey เพียงแค่ “ดูยุ่งๆ” ไม่ได้หมายความว่าเกิด “ประสิทธิผล”

8 ประเด็นการประเมินผล การปฏิบัติราชการ ประสิทธิผล คุณภาพ ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นคนละเรื่องกับ ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประเด็นการประเมินผล การปฏิบัติราชการ 60 % 20 % 10 % 10 % มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ การพัฒนาองค์กร การจัดการสารสนเทศ (Information Management) 5% การบริหารความรู้ (Knowledge Management) 5% การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) 10%

9 1. บรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการปรึกษาหารือระหว่างกัน
ปัจจัยสู่เป้าหมาย 1. บรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการปรึกษาหารือระหว่างกัน (Learning opportunities and dialogue) 2. ความร่วมมือและการเรียนรู้ร่วมกัน (Collaboration and team learning) 3 ระบบ (ช่องทาง) รับความรู้และกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Systems to capture & share knowledge) 4 การมอบอำนาจตัดสินใจและภาวะผู้นำที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (Leadership and empowerment) 5. ความเชื่อมโยงและการปฏิสัมพันธ์กับปัจจัยแวดล้อม (Connect and interact with its environment)

10 Paradigm Workshop by Dr. Prapon Phasukyud
KM ส่วนใหญ่ ไป“ผิดทาง” อย่าลืมว่า ต้อง “สมดุล” ให้ความสำคัญกับ“2P” People & Processes ให้ความสำคัญกับ “2T” Tool & Technology Learn2gether

11 แนวทางหนึ่ง ที่จะช่วยให้ “ไม่ไปผิดทาง”
Knowledge Sharing ส่วนกลางลำตัว ส่วนที่เป็น “หัวใจ” ให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน (Share & Learn) KM Model “ปลาทู” Knowledge Vision (KV) Knowledge Sharing (KS) Knowledge Assets (KA) ส่วนหัว ส่วนตา มองว่ากำลังจะไปทางไหน ต้องตอบได้ว่า “ทำ KM ไปเพื่ออะไร” Knowledge Vision Knowledge Assets ส่วนหาง สร้างคลังความรู้ เชื่อมโยงเครือข่าย ประยุกต์ใช้ ICT “สะบัดหาง” สร้างพลังจาก CoPs KV KS KA

12 มองว่ากำลังจะไปทางไหน ต้องตอบได้ว่า “ทำ KM ไปเพื่ออะไร”
จาก KV สู่ KS ส่วนกลางลำตัว ส่วนที่เป็น “หัวใจ” ให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน (Share & Learn) Knowledge Sharing (KS) ส่วนหัว ส่วนตา มองว่ากำลังจะไปทางไหน ต้องตอบได้ว่า “ทำ KM ไปเพื่ออะไร” Knowledge Vision (KV)

13 การจัดการความรู้ การจัดการความสัมพันธ์
การจัดการความรู้ การจัดการความสัมพันธ์ Care & Share / Give & Grow Share & Shine Learn - Care - Share - Shine

14 มองว่ากำลังจะไปทางไหน ต้องตอบได้ว่า “ทำ KM ไปเพื่ออะไร”
จาก KS สู่ KA ส่วนหัว ส่วนตา มองว่ากำลังจะไปทางไหน ต้องตอบได้ว่า “ทำ KM ไปเพื่ออะไร” Knowledge Vision (KV) Sharing (KS) ส่วนกลางลำตัว ส่วนที่เป็น “หัวใจ” ให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน (Share & Learn) Knowledge Assets (KA) ส่วนหาง สร้างคลังความรู้ เชื่อมโยงเครือข่าย ประยุกต์ใช้ ICT “สะบัดหาง” สร้างพลังจาก CoPs

15 เอามาปรับใช้ได้อย่างไร
ขุมความรู้ (Knowledge Asset) เรื่อง…….. สิบเรื่องสำคัญที่สุดที่จะต้องรู้ หารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากที่ไหน เอามาปรับใช้ได้อย่างไร ควรปรึกษาใคร เพิ่ม สรุป บทเรียน สรุป เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม

16 CKO “คุณอำนวย” “คุณเอื้อ” “คุณกิจ” ส่วนกลางลำตัว ส่วนที่เป็น “หัวใจ”
Knowledge Assets (KA) Vision (KV) ส่วนหัว ส่วนตา มองว่ากำลังจะไปทางไหน ต้องตอบได้ว่า “ทำ KM ไปเพื่ออะไร” Sharing (KS) ส่วนกลางลำตัว ส่วนที่เป็น “หัวใจ” ให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน (Share & Learn) ส่วนหาง สร้างคลังความรู้ เชื่อมโยงเครือข่าย ประยุกต์ใช้ ICT สร้าง CoPs ที่มีพลัง ดุจดั่งปลา“สะบัดหาง” Knowledge Facilitators “คุณเอื้อ” Chief Knowledge Officer “คุณกิจ” Knowledge Practitioners CKO

17 Model 3 มิติ ของ สคส. (ดัดแปลงจากหนังสือ Learning to Fly)
ความรู้ คน + วัฒนธรรมองค์กร ความรู้จากภายนอก เลือก คว้า งาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยกระดับความรู้ ใช้ กำหนดเป้าหมายของงาน งานบรรลุเป้าหมาย จัดเก็บ ปรับปรุง คลังความรู้ (ภายใน) ค้นหา Model 3 มิติ ของ สคส. (ดัดแปลงจากหนังสือ Learning to Fly)

18 We know more than we can tell (Polanyi)
รู้ ว่า รู้ อะไร ไม่รู้ อะไร *KM Modelระดับปัจเจก 1 3 Known Area Unknown Area “Explicit Knowledge” “Implicit Knowledge” Learn Action 2 4 Blind Area Hidden Area We know more than we can tell (Polanyi) ไม่รู้ ว่า Ignorance (อวิชชา) Open-up “Tacit Knowledge” * นำเสนอแนวคิดโดย ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)

19 ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
หาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับ!


ดาวน์โหลด ppt การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google