งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BEST PRACTICES สามารถ ศรีวิริยาภรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การสหกรณ์ที่ 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BEST PRACTICES สามารถ ศรีวิริยาภรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การสหกรณ์ที่ 7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BEST PRACTICES สามารถ ศรีวิริยาภรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การสหกรณ์ที่ 7

2 เกริ่นนำ เป็นสัมมนาที่เน้นการปฏิบัติ จริง ใช้กิจกรรมกลุ่มสลับการ บรรยาย ภายใต้บรรยากาศที่เป็นมิตร เป็นกันเอง ฝึกรับฟังผู้อื่น รู้จักชื่นชม และให้กำลังใจ ปล่อยตัวตามสบาย ทำใจให้ ว่าง “ ให้เตือนตัวเองว่า... ไม่ได้มาทำงาน ” การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ภายใต้บรรยากาศที่ไม่เคร่งเครียด

3 LO ตาม Model ของ Peter M. Senge Systems Thinking Shared VisionTeam Learning Personal MasteryMental Models Dialogue

4 Learning Topics Topic No. 1: ทำอย่างไรให้คนใน องค์กรใฝ่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา (Personal Mastery) Topic No. 2: ทำอย่างไรให้ ทีมงาน ( คนในกลุ่ม ในหน่วยงาน ) มีการเรียนรู้ร่วมกัน (Team Learning) Topic No. 3: ทำอย่างไรให้เกิด การเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร (Organizational Learning)

5 From Learning to Action อย่าทำแบบ NATO (No Action, Talk Only) อย่าทำแค่เพื่อ BB (Being Busy) “Nothing is easier than being busy, nothing is more difficult than being effective.” -Alex Mackinsey เพียงแค่ “ ดูยุ่งๆ ” ไม่ได้หมายความว่าเกิด “ ประสิทธิผล ”

6 Best Practice ◦ เป็นบทสรุปของวิธีการปฏิบัติที่ เป็น Tacit K ซึ่งเผยแพร่เป็น Explicit K เพื่อให้ผู้อื่นได้ทดลอง นำไปปฏิบัติ ◦ คือ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในการทำ สิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จ ซึ่งเป็นผล มาจากการนำความรู้ไปปฏิบัติจริง แล้วสรุปความรู้และประสบการณ์ นั้นเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของ ตนเอง ◦ บูรชัย ศิริมหาสาคร

7 C0mmunity Of Practices COPS To New Tacit บั น ทึ ก Nonaka model

8 Dialogue “in Practice”

9 วงเล่า ไร้แอลกอฮอล์ Story Telling ปิดใจ ตาบอดยัง ไม่ได้ คลำช้าง จริงใจ เกิดเกลียว ความรู้ ฟังเชิงลึก นำไปขบคิด เปิดใจ ( แลกหมัด )

10 Deep Listening เกิดการคว้าจับ Tacit K

11 กติกา 1. ปิดโทรศัพท์มือถือ 2. ไม่ควรมีการพูดคุยย่อยหรือคุยซุบซิบกันในกลุ่ม จะต้อง เป็น one meeting 3. วาง หัวโขนตำแหน่งงาน ถือว่าสมาชิกทุกคนมีความเท่า เทียมกัน 4. สร้างบรรยากาศที่ เปิดกว้าง (openness) และเป็นอิสระ 5. พูดทีละคน สมาชิกที่เหลือฟังอย่างตั้งใจ และ “ แขวน / วาง ” กรอบความคิด และการตัดสินใจ 6. ในการพูดนั้นพูดต่อกลุ่มทั้งหมด ไม่เป็นการพูดตรงไปยัง คนใดคนหนึ่งเฉพาะ 7. หลักการเปิดพื้นที่ ให้ทุกคนมีโอกาสพูดอย่างเท่าเทียมกัน และไม่ครอบครองการพูด 8. ไม่มีการมุ่งหาข้อสรุป ตัดสิน หรือตกลง ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และไม่ตัดสินใจความคิดเห็นว่าผิด / ถูก ดี / ไม่ดี ใช้ได้ / ไม่ได้ อื่นๆ 9. ต้องไม่พยายามโน้มน้าวให้คนอื่นคล้อยตามความคิดของ เรา 10. พูดในสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ สร้างสรรค์ความสมาน สามัคคี และมีไมตรีจิตต่อกัน 11. ไม่วิพากษ์คำพูดหรือความคิดของใคร และต้องไม่ใช้ คำพูดว่า “ ใช่ แต่ว่า ( ตามด้วยประโยคที่บ่งบอกว่าความคิด ที่พูดมานั้น ใช้ไม่ได้ )” ให้ใช้คำพูดว่า “ ใช่ และ …… ( เพื่อ ขยาย หรือเสริมต่อความคิด )”

12 After Dialogue 1. เรารู้สึกภายในตัวเราถึงการฟังอย่างตั้งใจ เปิดใจ รับฟัง รับรู้ต่อความคิดอื่นอย่างแท้จริง ( ฟังอย่างมีสมาธิ และ จิตจดจ่อในการฟัง ) 2. เรารู้สึกถึงแรงกระตุ้นที่อยากจะเข้าไปโน้มน้าว หรือรู้สึก ถึงการตัดสินในความคิดเห็นของคนอื่น 3. เรารู้ถึงความคิดของคนอื่นที่โลดแล่นอยู่ในใจของเรา 4. เรารับรู้ถึงกรอบความคิดของตัวเรา และได้เราละวางโดย ไม่ตัดสิน 5. เราได้รับความคิดจากกลุ่ม ที่นึกไว้ในใจว่าอาจจะนำไป ปรับใช้ของเรา 6. สมาชิกในกลุ่มของเรา สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็นที่ลุ่มลึก 7. เรารู้สึกถึง “ การไหล ” ของกระแสความหมาย ( ความคิด ความเข้าใจ ความรู้สึก ) เราเข้าใจเพื่อนในกลุ่มมากขึ้น 8. ในกลุ่มของเรามีการปฏิบัติกับสมาชิกทุกคน ด้วยความ เคารพ ในฐานะอันเป็นเกียรติอย่างเท่าเทียม 9. ในกลุ่มของเรามีบรรยากาศของการเสริมสร้าง รู้สึกกลม เกลียว สมานฉันท์ (Win-Win) เกิดขึ้น 10. เรารู้สึกรู้จักกันและกันมากขึ้น

13 แบบบันทึกความรู้เรื่อง..................................... กลุ่มที่................... ชื่อกลุ่ม.......................... 1. รายชื่อสมาชิกภายในกลุ่ม คุณอำนวย............................................................. คุณลิขิต.............................................................. คุณกิจ.............................................................

14 บันทึกการเล่าเรื่อง [StoryTelling] เรื่องที่.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

15 บันทึกขุมความรู้ [ Knowledge Assets] ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ……………… บันทึกแก่นความรู้ [Core Competence] ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………

16

17 “ Wilson, what exactly is a ‘ knowledge worker, ’ and do we have any on staff? ”

18 ข้อเสนอแนะ หายใจลึกๆ เพื่อรวมพลังสมาธิ อย่ากังวล …. ( เช่น ว่าจะเป็น Dialogue หรือไม่ ) รั้ง “ สติ ” : ความฟุ้งกระจายของ ความคิดเรา จะกระทบสู่คนอื่น พูดกับวง ( ตรงกลาง ) “ พลังร่วม ” ฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง สะสมทักษะ และเพิ่มประสบการณ์


ดาวน์โหลด ppt BEST PRACTICES สามารถ ศรีวิริยาภรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การสหกรณ์ที่ 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google