งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สามารถ ศรีวิริยาภรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สามารถ ศรีวิริยาภรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สามารถ ศรีวิริยาภรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7
BEST PRACTICES สามารถ ศรีวิริยาภรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7

2 Paradigm Workshop by Dr. Prapon Phasukyud
เกริ่นนำ เป็นสัมมนาที่เน้นการปฏิบัติจริง ใช้กิจกรรมกลุ่มสลับการบรรยาย ภายใต้บรรยากาศที่เป็นมิตรเป็นกันเอง ฝึกรับฟังผู้อื่น รู้จักชื่นชม และให้กำลังใจ ปล่อยตัวตามสบาย ทำใจให้ว่าง “ให้เตือนตัวเองว่า ... ไม่ได้มาทำงาน” การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ภายใต้บรรยากาศที่ไม่เคร่งเครียด Learn2gether

3 LO ตาม Model ของ Peter M. Senge
Shared Vision Team Learning Systems Thinking Personal Mastery Mental Models Dialogue

4 Learning Topics Topic No. 1: ทำอย่างไรให้คนในองค์กรใฝ่เรียน รู้อยู่ตลอดเวลา (Personal Mastery) Topic No. 2: ทำอย่างไรให้ทีมงาน (คนในกลุ่ม ใน หน่วยงาน) มีการเรียนรู้ร่วมกัน (Team Learning) Topic No. 3: ทำอย่างไรให้เกิดการเรียนรู้ทั่วทั้ง องค์กร (Organizational Learning)

5 From Learning to Action
อย่าทำแบบ NATO (No Action, Talk Only) อย่าทำแค่เพื่อ BB (Being Busy) “Nothing is easier than being busy, nothing is more difficult than being effective.” -Alex Mackinsey เพียงแค่ “ดูยุ่งๆ” ไม่ได้หมายความว่าเกิด “ประสิทธิผล”

6 Best Practice เป็นบทสรุปของวิธีการปฏิบัติที่เป็น Tacit K ซึ่งเผยแพร่เป็น Explicit K เพื่อให้ผู้อื่นได้ ทดลองนำไปปฏิบัติ คือ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ สำเร็จ ซึ่งเป็นผลมาจากการนำความรู้ไปปฏิบัติ จริง แล้วสรุปความรู้และประสบการณ์นั้นเป็น แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของตนเอง บูรชัย ศิริมหาสาคร

7 Nonaka model Tacit K To Tacit K Tacit K To Explicit K บันทึก C0mmunity Of Practices COPS To New Tacit

8 Dialogue “in Practice”

9 วงเล่า ไร้แอลกอฮอล์ ฟังเชิงลึก Story Telling จริงใจ เปิดใจ ปิดใจ
เกิดเกลียวความรู้ ฟังเชิงลึก นำไปขบคิด เปิดใจ (แลกหมัด) ปิดใจ ตาบอดยังไม่ได้ คลำช้าง

10 Deep Listening เกิดการคว้าจับ Tacit K

11 กติกา ปิดโทรศัพท์มือถือ ไม่ควรมีการพูดคุยย่อยหรือคุยซุบซิบกันในกลุ่ม จะต้องเป็น one meeting วาง หัวโขนตำแหน่งงาน ถือว่าสมาชิกทุกคนมีความเท่าเทียมกัน สร้างบรรยากาศที่ เปิดกว้าง(openness) และเป็นอิสระ พูดทีละคน สมาชิกที่เหลือฟังอย่างตั้งใจ และ“แขวน /วาง”กรอบความคิด และการ ตัดสินใจ ในการพูดนั้นพูดต่อกลุ่มทั้งหมด ไม่เป็นการพูดตรงไปยังคนใดคนหนึ่งเฉพาะ หลักการเปิดพื้นที่ ให้ทุกคนมีโอกาสพูดอย่างเท่าเทียมกัน และไม่ครอบครองการพูด ไม่มีการมุ่งหาข้อสรุป ตัดสิน หรือตกลง ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และไม่ตัดสินใจความคิดเห็น ว่าผิด/ถูก ดี/ไม่ดี ใช้ได้/ไม่ได้ อื่นๆ ต้องไม่พยายามโน้มน้าวให้คนอื่นคล้อยตามความคิดของเรา พูดในสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ สร้างสรรค์ความสมานสามัคคี และมีไมตรีจิตต่อกัน ไม่วิพากษ์คำพูดหรือความคิดของใคร และต้องไม่ใช้คำพูดว่า “ใช่ แต่ว่า (ตามด้วย ประโยคที่บ่งบอกว่าความคิดที่พูดมานั้น ใช้ไม่ได้)” ให้ใช้คำพูดว่า “ใช่ และ…… (เพื่อ ขยาย หรือเสริมต่อความคิด)”

12 After Dialogue เรารู้สึกภายในตัวเราถึงการฟังอย่างตั้งใจ เปิดใจ รับฟัง รับรู้ต่อความคิดอื่นอย่าง แท้จริง (ฟังอย่างมีสมาธิ และจิตจดจ่อในการฟัง) เรารู้สึกถึงแรงกระตุ้นที่อยากจะเข้าไปโน้มน้าว หรือรู้สึกถึงการตัดสินในความคิด เห็นของคนอื่น เรารู้ถึงความคิดของคนอื่นที่โลดแล่นอยู่ในใจของเรา เรารับรู้ถึงกรอบความคิดของตัวเรา และได้เราละวางโดยไม่ตัดสิน เราได้รับความคิดจากกลุ่ม ที่นึกไว้ในใจว่าอาจจะนำไปปรับใช้ของเรา สมาชิกในกลุ่มของเรา สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็นที่ลุ่มลึก เรารู้สึกถึง“การไหล”ของกระแสความหมาย (ความคิด ความเข้าใจ ความรู้สึก) เราเข้าใจเพื่อนในกลุ่มมากขึ้น ในกลุ่มของเรามีการปฏิบัติกับสมาชิกทุกคน ด้วยความเคารพ ในฐานะอันเป็น เกียรติอย่างเท่าเทียม ในกลุ่มของเรามีบรรยากาศของการเสริมสร้าง รู้สึกกลมเกลียว สมานฉันท์ (Win- Win) เกิดขึ้น เรารู้สึกรู้จักกันและกันมากขึ้น

13 แบบบันทึกความรู้เรื่อง กลุ่มที่ ชื่อกลุ่ม รายชื่อสมาชิกภายในกลุ่ม คุณอำนวย คุณลิขิต คุณกิจ

14 บันทึกการเล่าเรื่อง [StoryTelling]
เรื่องที่

15 บันทึกขุมความรู้ [ Knowledge Assets]
………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ……………… บันทึกแก่นความรู้ [Core Competence]

16

17 Paradigm Workshop by Dr. Prapon Phasukyud
“Wilson, what exactly is a ‘knowledge worker,’ and do we have any on staff?” Observations: Don’t remember where I found this cartoon and I didn’t record that when I scanned it Odds are I’m violating somebody’s copyright, although you might be able to make a case for fair use if I could credit it appropriately. STOP here for interactive discussion of K-worker definitions Learn2gether

18 ข้อเสนอแนะ หายใจลึกๆ เพื่อรวมพลังสมาธิ อย่ากังวล…. (เช่น ว่าจะเป็น Dialogue หรือไม่) รั้ง “สติ” : ความฟุ้งกระจายของความคิดเรา จะกระทบสู่ คนอื่น พูดกับวง (ตรงกลาง) “พลังร่วม” ฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง สะสมทักษะและเพิ่มประสบการณ์


ดาวน์โหลด ppt สามารถ ศรีวิริยาภรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google