งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขับเคลื่อนการ ดำเนินงาน สำนักงานเกษตร อำเภอ Smart Office ประจำปี 2558 Smart Office ประจำปี 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขับเคลื่อนการ ดำเนินงาน สำนักงานเกษตร อำเภอ Smart Office ประจำปี 2558 Smart Office ประจำปี 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขับเคลื่อนการ ดำเนินงาน สำนักงานเกษตร อำเภอ Smart Office ประจำปี 2558 Smart Office ประจำปี 2558

2 1.เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ เกษตรกรและประชาชนได้สะดวก รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ 2. เพื่อให้งานส่งเสริมการเกษตรเกิดประสิทธิผล ครอบคลุมเป้าหมายได้ตรงประเด็นและยั่งยืน สำนักงานเกษตรอำเภอ 882 อำเภอ 77 จังหวัด

3 องค์ประกอบ Smart Office 4 มิติ

4

5

6

7

8

9

10 1.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2.เตรียมความพร้อมการดำเนินงาน สำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office ปี 2558 3. บริหารจัดการและสนับสนุนการดำเนินงาน สำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office กิจกรรมการดำเนินงาน

11 115 อำเภอ767 อำเภอ (เริ่ม ปี 2558) (ต่อเนื่องจากปี 2557) 20 อำเภอ747 อำเภอ แนวทางการ ดำเนินงาน สำนักงานเกษตรอำเภอ 882 อำเภอ

12 115 อำเภอ767 อำเภอ (เริ่ม ปี 2558) ( ต่อเนื่องจากปี 2557) สสข1 มี 3 อำเภอ.ได้แก่ อ.เสนา อ.เมืองชัยนาท อ.เมืองสิงห์บุรี สสข1 ชัยนาท มี 65 อำเภอ แนวทางการ ดำเนินงาน สำนักงานเกษตรอำเภอ 882 อำเภอ

13 10 อำเภอ 68 อำเภอ ( เริ่ม ปี 2558) ( ต่อเนื่องจากปี 2557) สสข1 มี 3 อำเภอ. สสข1 ชัยนาท มี 65 1. พัฒนาการ ให้บริการ 2. เป็นพี่เลี้ยง ให้ คำปรึกษา แนะนำ 3. ประชาสัมพันธ์ 4. ถอดองค์ความรู้ เกษตรกร 5. รายงานผลการ ดำเนินงาน 1. ปรับปรุง อาคาร ตามแบบ ก หรือ ข ( งบ 500,000) ข้อ 2-8 ดำเนินการ เหมือน 65 อำเภอ 1. ปรับปรุงสถานที่ 2. จัดหาครุภัณฑ์ 7 รายการ 3. ติดตั้งระบบและ เครือข่าย 4. จัดระบบการ ให้บริการ 5. ชี้แจงทำความ เข้าใจ 6. ประชาสัมพันธ์ 7. ถอดองค์ความรู้ เกษตรกร 8. รายงานผลการ ดำเนินงาน แนวทางการดำเนินงานใน เขตที่ 1 สำนักงานเกษตรอำเภอ 78 อำเภอ

14 ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 7 รายการ 1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 2. เดินสายสัญญาณ 3. จอภาพ 4. เครื่องอ่านบัตร 5. เครื่องอ่าน 6. กล้อง Web Camera 7. อุปกรณ์แยกสัญญาณ

15 ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 7 รายการ 1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ

16 ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 7 รายการ 2. เดินสายสัญญาณ (เดินสายแลน 4 จุด)

17 ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 7 รายการ 3. จอภาพ

18 ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 7 รายการ 4. เครื่องอ่านบัตร

19 ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 7 รายการ 5. เครื่องอ่าน บาร์โค้ด

20 ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 7 รายการ 6. กล้อง Web Camera

21 ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 7 รายการ 7. อุปกรณ์แยกสัญญาณ

22 บทบาท สำนักงานเกษตรจังหวัด 1.ชี้แจงทำความเข้าใจเรื่อง Smart Office 2.ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมารับบริการ 3.สนับสนุนให้อำเภอสามารถให้บริการได้ 4.สนับสนุนการถอดองค์ความรู้เกษตรกร 5.เป็นพี่เลี้ยง ให้คำปรึกษา 6.รายงานผลการดำเนินงานตามลำดับชั้น

23 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 1. เป็นแกนหลักสนับสนุนให้ทุกอำเภอสามารถขับเคลื่อน การดำเนินงาน Smart Office 2. สนับสนุนด้านวิชาการ 3. เป็นพี่เลี้ยง ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา 4. จัดสัมมนาและเป็นวิทยากรกระบวนการ 5. ชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง Smart Office

24 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 6. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมารับบริการ 7. ถอดบทเรียน Smart Office ที่เป็นต้นแบบที่ดี (Best Practice) 8. สนับสนุนการถอดองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบ 9. รายงานผลการดำเนินงานตามลำดับชั้น

25 2. รายงานการถอด องค์ความรู้ เกษตรกรต้นแบบใน พื้นที่ จำนวน 78 อำเภอ ( แบบที่ 2) 3. รายงานรูปแบบใน การพัฒนาสำนักงาน เกษตรอำเภอ Smart Office ที่เป็น ต้นแบบที่ดี (Best Practice) จำนวน 1 อำเภอ / เขต 1. รายงานผล การ ดำเนินงาน สำนักงานเกษตร อำเภอ Smart Office สำนักงานเกษตร อำเภอ Smart Office ให้บริการ ด้านการเกษตร แบบ (One Stop Service) แก่เกษตรกรได้ อย่าง มี ประสิทธิภาพ OUTCO ME OUTP UT

26 1,018 ศูนย์

27 ประเด็นเน้นย้ำ  ในปี 2558 พัฒนาและใช้ประโยชน์ข้อมูลจากระบบ help เพื่อเชื่อมโยงการทำงานในทุกระดับ โดยเน้นข้อมูลที่มี คุณภาพ รวมถึงเน้นการให้บริการของอำเภอในรูปแบบ Smart Office ให้นำ IT มาใช้ในการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วแก่ ผู้รับบริการ ระบบการ รายงาน  ขอความร่วมมือจังหวัดได้กำชับให้ทุกอำเภอ รายงาน ข้อมูลการให้บริการในระบบ help เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการ พัฒนาการให้บริการ

28 การเชื่อมโยงการทำงานกับศูนย์ดำรงธรรม

29 ทีมอำนวยการและทีมสนับสนุน

30 ทีมอำนวยการ

31 ทีม สนับสนุน เขต 1, 2นายวิชัย บุญเย็น(0817172082) เขต 3 นางสุมาลี ชิณวงศ์ เขต 4 ว่าที่ ร. ต. นรินทร์ แขมพิ มาย เขต 5, 9 นางสาวอรวรรณ คง อภิรักษ์ เขต 6 นางภัคกัญญา โสมภีร์ เขต 7 นางสาวศิรินทิพย์ บุษราคัมวดี เขต 8 นางสาววิจิตรา มหาอุตม์

32 ติดต่อผู้ประสานงาน กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร โทร. 0 2940 6054 โทรสาร 0 2579 3835 อีเมล์ : agritech80@hotmail.com LINE : Smart Office

33 ติดต่อผู้ประสานงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร./โทรสาร 02-9405739, 02-9405740 เบอร์ภายใน 169 อีเมล์ : ict20@hotmail.com LINE : Smart Office นายรุ่งศิริ ประสงค์ ( 08 1889 1415) usaamex@hotmail.com นางอนงนาฏ ศรีรัตนา (08 6883 5883) anongnart.sre@outlook.co.th

34 ติดต่อผู้ประสานงาน สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท โทร.0 5640 5000 โทรสาร 0 5640 5001 อีเมล์ : cdoae @doae.go.th.com somkeat@doae.go.th LINE : Smart Office 1

35 ช่องทางติดต่อผ่าน LINE


ดาวน์โหลด ppt การขับเคลื่อนการ ดำเนินงาน สำนักงานเกษตร อำเภอ Smart Office ประจำปี 2558 Smart Office ประจำปี 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google