งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นาย ปวเรศ ชาวเวียง รหัสนิสิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นาย ปวเรศ ชาวเวียง รหัสนิสิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นาย ปวเรศ ชาวเวียง รหัสนิสิต 54160258
นาย วสวัตติ์ ไตรติลานันท์ รหัสนิสิต

2 ขั้นตอนการติดตั้ง เมื่อกดปุ่ม Start จะทำการ Run ระบบปฎิบัติ การขึ้นมา แล้วเลือกภาษา กด Next

3 ขั้นตอนการติดตั้ง ทำการเลือกรูปแบบของ Keyboard แล้วกด Next

4 ขั้นตอนการติดตั้ง ทำการแบ่ง Hard disk กดปุ่ม Next

5 ขั้นตอนการติดตั้ง ทำการเลือกรูปแบบ Desktop แล้วกด Next

6 ขั้นตอนการติดตั้ง ระบบปฎิบัติการ ทำการติดตั้ง

7 ขั้นตอนการติดตั้ง เมื่อระบบปฎิบัติการ ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว กำหนดรหัสผ่านแล้วชื่อผู้ใช้งาน แล้วกด Next

8 ขั้นตอนการติดตั้ง กดปุ่ม Reboot เพื่อทำการ Restart ระบบ

9 ขั้นตอนการติดตั้ง ทำการกรอก Username/Password เพื่อเข้าใช้ งานระบบปฏิบัติการ

10 ขั้นตอนการติดตั้ง เข้าสู่ระบบปฏิบัติการ Mageia

11 จัดการไฟล์ ใช้คำสั่ง mkdir สำหรับสร้าง directory

12 จัดการไฟล์ ใช้คำสั่ง vim แล้วตามด้วยชื่อไฟล์ Hello.txt ที่ ต้องการสร้าง

13 จัดการไฟล์ เมื่อกรอกข้อมูล ชื่อแล้วรหัสนิสิตเสร็จ ให้พิมพ์ :wq เพื่อบันทึกไฟล์และออกจากไฟล์ Hello.txt

14 จัดการไฟล์ จากนั้นทำการ Link ไฟล์ โดยใช้คำสั่ง ln – s ไฟล์ต้นทาง ไฟล์ปลายทาง

15 จัดการไฟล์ ในการดูสิทธิ์ของไฟล์นั้น ให้ใช้คำสั่ง ls – l เพื่อดูสิทธิ์

16 จัดการไฟล์ กำหนดสิทธิ์ของไฟล์ Phuto , Sun Neptune Jupiter ให้เป็น drwxrwxrwx โดยกำหนดให้ w=2 r=4 x=1 โดยใช้คำสั่ง chmod 777 ตามด้วยชื่อไฟล์

17 จัดการไฟล์ ในการคัดลอกไฟล์ จะใช้คำสั่ง cp ตามด้วย ไฟล์ที่ต้องการคัดลอก และตามด้วยที่อยู่ที่ ต้องการจะคัดลอกไป

18 การจัดการโปรเซส การจัดการโปรเซสนั้นจะต้องเข้าไปที่ root ก่อน โดยใช้คำสั่ง su – แล้วกรอกรหัสผ่าน

19 การจัดการโปรเซส ใช้คำสั่งเพื่อตรวจสอบโปรเซส $ ps auxwww | more

20 การจัดการโปรเซส หลังจากนั้นทำการฆ่าโปรเซส โดยใช้คำสั่ง $ kill -9 1 แต่ทำการฆ่าโปรเซสไม่ได้เพราะโปรเซส ที่1 เป็นโปรเซสเป็นของ root

21 การจัดการผู้ใช้ การจัดการผู้ใช้นั้นจะต้องทำการเข้า root ก่อน การเพิ่มผู้ใช้นั้นจะใช้คำสั่ง useradd –m –c ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ตามด้วย ชื่อผู้ใช้ (ชื่อ ผู้ใช้นั้นจะไม่สามารถใช้เป็นเลขได้)

22 การจัดการผู้ใช้ การเปลี่ยนรหัสผ่านนั้นใช้คำสั่ง passwd ตาม ด้วยชื่อผู้ใช้ และทำการกรอกรหัสผ่านใหม่

23 การแสดงข้อมูลรายละเอียดของเครื่องที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ
ทำการเข้าไฟล์ proc ด้วยคำสั่ง cd /proc จากนั้นใช้คำสั่ง cat meminfo เพื่อแสดง รายละเอียด

24 การแสดงข้อมูลรายละเอียดของเครื่องที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ
ใช้คำสั่ง cat cpuinfo เพื่อแสดงรายละเอียดของ เครื่อง


ดาวน์โหลด ppt นาย ปวเรศ ชาวเวียง รหัสนิสิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google