งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งาน Linux เบื้องต้น. 2 Introduction  ทำงานเป็นระบบ Multi-User Multi-Tasking.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งาน Linux เบื้องต้น. 2 Introduction  ทำงานเป็นระบบ Multi-User Multi-Tasking."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งาน Linux เบื้องต้น

2 2 Introduction  ทำงานเป็นระบบ Multi-User Multi-Tasking

3 3 ความหมายเบื้องต้น  Account Name (Login name)  Password (passwd)  Directory, Files  Home directory  Logout  Administrator (Root)

4 4 คำสั่งเบื้องต้น  คำสั่งบนระบบยูนิกส์ มีลักษณะเป็น Case Sensitive  ตรวจสอบผู้ที่กำลังใช้งานในระบบ  finger  เปลี่ยน รายละเอียดของผู้ใช้งาน  chfn  เปลี่ยนรหัสผ่าน  passwd

5 5 คำสั่งเบื้องต้น  ออกจากระบบ (logout, Ctrl+d, exit)  คำสั่ง cat  cat > filename เป็นการสร้างแฟ้มข้อมูล  cat filename การดูข้อมูลภายในแฟ้มข้อมูล  การเรียกดูรายชื่อแฟ้มข้อมูล  ls, ls –l, ls –a, ls –la  การใช้อักขระพิเศษ  *แทนตัวอักษรหลายตัว  ?แทนตัวอักษรตัวเดียว  [cset]แทนตัวอักษรตัวเดียวที่ระบุไว้ในวงเล็บ

6 6  ประเภทของไฟล์บนลินุกซ์  Regular file  Directory file  Special file  Link file  การทำสำเนาแฟ้มข้อมูล (copy)  cp แฟ้มต้นฉบับ แฟ้มใหม่  การเปลี่ยนชื่อแฟ้มข้อมูล (move, rename)  mv ชื่อแฟ้มเก่า ชื่อแฟ้มใหม่

7 7  การลบแฟ้มข้อมูล (remove)  rm ชื่อ แฟ้ม (ชื่อแฟ้ม...)  ** ชื่อแฟ้มข้อมูล เป็นลักษณะ Case Sensitive  คำสั่งสร้าง directory  mkdir ชื่อ directory  คำสั่งลบ directory  rmdir ชื่อ directory  คำสั่งเปลี่ยน directory  cd ชื่อ directory

8 8  เครื่องหมาย directory .,.., ~  คำสั่งสำหรับเปลี่ยนสิทธิ์ chmod  [u,g,o,a], [+,-], [r,w,x]  คำสั่งดูวันเวลาของระบบ date, cal  ตรวจสอบ Directory ปัจจุบัน pwd  ตรวจสอบ Logon ปัจจุบัน whoami  ดูวิธีการใช้งานคำสั่งman

9 9 กระบวนการควบคุม init  Level 0หยุดการทำงาน (Halt) หรือการ ปิดเครื่อง  Level 1Single user mode  Level S,sSingle user mode ใช้ซ่อมแซม หรือแก้ไขข้อผิดพลาด  Level 2Mutiuser mode / non networking

10 10 กระบวนการควบคุม init  Level 3Full multiuser mode / non X- window  Level 4ไม่มีการใช้งาน  Level 5Default, Full multiuser mode / X-window  Level 6reboot

11 11 กระบวนการควบคุม init  สคริปไฟล์ เก็บไว้ที่ /etc/rc.d/  K = kill process  S = start process  การปิดระบบ  shutdown  -aใช้ /usr/chutdown.allow  -kยังไม่ต้องการปิด แต่จะส่งข้อความไปเตือน user  -rหลังจากปิดเครื่องแล้ว ให้รีบูตเครื่องใหม่ทันที  -hการปิดระบบแบบหยุดนิ่ง (halt)

12 12 กระบวนการควบคุม init  -fเป็นการรีบูตแบบ fastboot / non fsck  -Fเป็นการรีบูตใหม่ และทำการ fsck  -nปิดเครื่องแบบรวดเร็ว ไม่ผ่านกระบวนการ init  -cยกเลิกการปิดระบบทั้งหมด  -t sescกำหนดระยะเวลาการปิดเป็นแบบวินาที  Timeเป็นเวลาในการปิดระบบ กำหนดได้ 2 แบบ hh:mm หรือ +m  Warning messageส่งข้อความเตือน

13 13 ขั้นตอนการบูตของลินุกซ์  shutdown [-akrhfnc] [-t secs] time [waring message]  shutdown – h now “ System will shutting down now ”  shutdown – h +5 “ System will shutting down within 5 minute ”  shutdown – r +9 “ System will reboot within 9 minute ”

14 การจัดการบัญชีผู้ใช้

15 15 ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  /etc/passwdเก็บข้อมูลพื้นฐานของแต่ละ user  /etc/shadowเก็บรหัสผ่านของ user แต่ละคน  /etc/groupเก็บรายชื่อกลุ่ม  การเพิ่มบัญชีรายชื่อ  useradd [-p passwd] [-u uid] [-g initial_group] [-G group[,…]] [-c comment] [-d home_dir] [-s shell] [-e expire_date] account

16 16 คำสั่งจัดการบัญชีรายชื่อ  การเพิ่มกลุ่ม  groupadd [-g gid] group  groupadd –g 601 marketting  useradd –u 901 –g marketting –c “Somsak Rakthai” –d /home/901 somsak

17 17 คำสั่งจัดการบัญชีรายชื่อ  การกำหนดรหัสผ่าน  passwd somsak  การขอใช้สิทธิ์ของ user  su - somsak  การลบ user  userdel [-r] account  การลบกลุ่ม  groupdel group_name

18 18 คำสั่งจัดการบัญชีรายชื่อ  การแก้ไขข้อมูล user  usermod [-l login_name] [-p passwd] [-g initial_group] [-G group[,…]] [-c comment] [-d home_dir] [-s shell] [-e expire_date] [-L | -U] account  usermod –l user912 pisit  usermod –g marketting user912  usermod –U user912

19 19 คำสั่งจัดการบัญชีรายชื่อ  การจัดการ user ด้วย editor  ใช้ vi เข้าไปแก้ไข /etc/passwd  ทำการ update /etc/shadow ด้วยคำสั่ง pwconv  หากต้องการลบ home directory ใช้คำสั่ง rm –rf /home/user_id

20 20 แพ็คเกจ  กลุ่มโปรแกรม หรือ application ที่ถูกรวมเป็นไฟล์ เดียว เพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้ง รูปแบบของแพ็คเกจ.tar,.zip,.gz,.tar.gz  คำสั่งที่ใช้ในการจัดการ แพ็คเกจ  rpm (redhat package management)  rpm –q (ใช้ในการค้นหา package)  rpm –i (ใช้ในการติดตั้ง package)  rpm –U (ใช้ในการ Upgrade package)  rpm –e (ใช้ในการลบ package)

21 21 คำสั่งอื่น ๆ ที่จำเป็น  การค้นหาแฟ้มข้อมูล  find / -name [file name]  คำสั่งตรวจสอบโปรเซส  ps,top  คำสั่งสำหรับลบโปรเซส  kill  คำสั่งสำหรับเริ่ม / หยุด services  services [service_name] [start/stop/status]

22 22 การใช้งาน C compiler  Package ขออง C compiler คือ gcc.xxx.xxx  การติดตั้ง / ทดสอบการติดตั้ง โดยการใช้ rpm  สร้าง Code ภาษา C ด้วยการใช้งาน vi  Compile Code ด้วยคำสั่ง gcc filename.c  ผลลัพธ์จะชื่อ a.out  Run program โดยการใช้คำสั่ง./a.out

23 23 การใช้งาน vi  vi คือโปรแกรม Text Editor บนระบบปฏิบัติการ UNIX  แฟ้มข้อมูลที่เก็บรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับเครื่อง (Configuration Files) จะเก็บเป็น Text File  สามารแก้ไขปรับปรุงได้ง่าย ด้วยการใช้งาน โปรแกรมประเภท Text Editor

24 24 การใช้งาน vi  การเรียกโปรแกรมใช้งาน  vi filename  Mode การทำงานของ vi  Insert Mode  Command Mode  Last Line Mode

25 25 การใช้งาน vi คำสั่งของ vi  i เพิ่มข้อความที่ตำแหน่งของเคอร์เซอร์  aเพิ่มข้อความที่ตำแหน่งหลังเคอร์เซอร์  Aเพิ่มข้อความท้ายบรรทัด ตำแหน่งของเคอร์เซอร์  o เพิ่มบรรทัดใหม่ ใต้บรรทัดของเคอร์เซอร์  O เพิ่มบรรทัดใหม่ บนบรรทัดของเคอร์เซอร์

26 26 การใช้งาน vi  คำสั่งของ vi  xลบตัวอักษร 1 ตัว ที่ตำแหน่งหลังเคอร์เซอร์  nx ลบตัวอักษร n ตัว ที่ตำแหน่งหลังเคอร์เซอร์  ddลบข้อความทั้งบรรทัดที่ตำแหน่งของเคอร์เซอร์  nddลบข้อความทั้งบรรทัดที่ตำแหน่งของเคอร์เซอร์ เป็นจำนวน n บรรทัด

27 27 การใช้งาน vi  คำสั่งของ vi  Dลบข้อความ ณ.ตำแหน่งของเคอร์เซอร์จนถึง ปลายบรรทัด  yyคัดลอกบรรทัดปัจจุบัน  nyyคัดลอกจำนวน n บรรทัด ตั้งแต่บรรทัดปัจจุบัน  pวางข้อความที่ทำการคัดลอก

28 28 การใช้งาน vi  คำสั่งของ vi  uยกเลิกการทำงานครั้งล่าสุด  :wqเป็นการบันทึกไฟล์ที่แก้ไข แล้วออกจาก vi  :w เป็นการบันทึกไฟล์ที่แก้ไข แต่ไม่ออกจาก vi  :q!ออกจาก vi โดยไม่บรรทึกข้อมูล

29 29 การใช้งาน vi  คำสั่งของ vi  :rอ่านไฟล์ขึ้นมาเพิ่มเติมในตำแหน่งปัจจุบัน  :eเปิดไฟล์ขึ้นมาแก้ไข  /ค้นหาคำที่ต้องการ  :%s/oldtext/newtextเปลี่ยนข้อความจากข้อความเดิม เป็นข้อความใหม่ทั้งแฟ้มข้อมูล

30 30 การใช้งาน vi  คำสั่งของ vi  :nไปยังบรรทัดที่ n  ^ไปต้นบรรทัด  $ไปท้ายบรรทัด  w,bเลื่อนเคอร์เซอร์ทีละคำ ด้านหน้า / ด้านหลัง  :!commandการใช้งานคำสั่งของลินุกซ์


ดาวน์โหลด ppt การใช้งาน Linux เบื้องต้น. 2 Introduction  ทำงานเป็นระบบ Multi-User Multi-Tasking.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google