งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเพิ่มแก้ไขข้อมูล หน่วยเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเพิ่มแก้ไขข้อมูล หน่วยเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเพิ่มแก้ไขข้อมูล หน่วยเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

2 การเข้าสู่ระบบเพิ่มแก้ไขข้อมูลหน่วยเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 1. พิมพ์ url http://WWW.BANGKOKGIS.COM http://WWW.BANGKOKGIS.COM 2. เลือกหัวข้อ ระบบแก้ไขและตรวจสอบหน่วย เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ระบบแก้ไขและตรวจสอบหน่วย เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาระบบแก้ไขและตรวจสอบหน่วย เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

3 การเข้าสู่ระบบเพิ่มแก้ไขข้อมูลหน่วยเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ใส่ Username และ Password ในช่องที่ กำหนดไว้ เมื่อใส่ Username และ Password เรียบร้อย แล้ว ให้ กดปุ่ม “ Submit ”

4 เครื่องมือ ประกอบด้วย เพิ่มตำแหน่งหน่วยเลือกตั้งใหม่ ใช้ในกรณีที่ต้องการเพิ่มจุดของ หน่วยเลือกตั้ง เข้าไปในแผนที่ แก้ไขหน่วยเลือกตั้งเดิม ใช้ในกรณีที่ต้องการตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลตำแหน่ง ข้อมูล สถานที่ตั้ง เลขที่หน่วยของหน่วย เลือกตั้ง เลขที่บ้าน ค้นหาสถานที่ ใช้ในการสืบค้นข้อมูลสถานที่ หรือหน่วยเลือกตั้ง คู่มือการใช้งาน ใช้ในการแสดงขั้นตอนการ ทำงานของโปรแกรมนี้ พิมพ์แผนที่ ใช้ในการพิมพ์แผนที่ขนาด A3/A4 หน้าจอแก้ไขข้อมูล การเข้าสู่ระบบเพิ่มแก้ไขข้อมูลหน่วยเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

5 การเพิ่มตำแหน่งหน่วยเลือกตั้งใหม่ 1. เลือก เพิ่มตำแหน่งหน่วยเลือกตั้งใหม่ จะปรากฏ dialog box ดังรูป เพื่อให้ ผู้ใช้กำหนดตำแหน่ง ที่ตั้งหน่วยเลือกตั้ง 2. เมื่อกำหนดหน่วยเลือกตั้งแล้ว ข้อมูล พิกัด X,Y จะปรากฏขึ้น รวมถึงชื่อเขต 3. เลือกแขวง ในช่อง แขวง 4. กรอกหน่วยเลือกตั้ง (กรอกเฉพาะ เลข หน่วยเลือกตั้ง) 5. กรอกสถานที่ ในช่องสถานที่ 6. กดปุ่ม เพิ่มบ้านเลขที่

6 ตัวอย่างการเพิ่มตำแหน่งหน่วยเลือกตั้งใหม่ เมื่อ กดปุ่ม “เพิ่มบ้านเลขที่”

7 การกรอกบ้านเลขที่ ที่ใช้หน่วยเลือกตั้งที่กำหนด กรอกบ้านเลขที่ ในช่องบ้านเลขที่ ควรกรอกทุกหน่วยเลือกตั้ง หลังจากนั้น กดปุ่ม SAVE

8 สิ้นสุดการเพิ่มตำแหน่งหน่วยเลือกตั้งใหม่

9 การแก้ไขตำแหน่งหน่วยเลือกตั้งเดิม สามารถทำได้ โดย เลือก แก้ไขหน่วยเลือกตั้งเดิม จะปรากฏข้อความในฝั่งด้านขวามือ

10 ตัวอย่าง เป็นการแก้ไข หน่วยเลือกตั้งที่ 114,115,116 บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย วิธีทำ double click ตำแหน่งที่ ต้องการในแผนที่ โดยใช้ เครื่องมือ จะปรากฏข้อมูลดังรูป เป็นการทำงานใน ส่วนของการแก้ไข และลบข้อมูล การแก้ไขตำแหน่งหน่วยเลือกตั้งเดิม

11 เป็นการ zoom แผนที่ไป ตำแหน่งที่ต้องการ click เพื่อตรวจสอบข้อมูล บ้านเลขที่ ที่อยู่ในหน่วย เลือกตั้งนั้น เปลี่ยนตำแหน่ง หน่วยเลือกตั้ง ลบข้อมูลหน่วย เลือกตั้งนั้น

12 ผลที่ได้จากการ click หน่วยเลือกตั้งที่ 114,115,116

13 ผลที่ได้จากการ click ตรวจสอบข้อมูล

14 การตรวจสอบข้อมูล สามารถแก้ไขข้อมูล บ้านเลขที่ประจำหน่วย ฯได้ โดยการ click ปุ่ม “แก้ไขข้อมูล” ถ้าไม่มีข้อมูลที่แก้ไข โดยการ click ปุ่ม “ปิดหน้าต่างนี้”

15 การแก้ไขข้อมูลบ้านเลขที่ สามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆ โดยการพิมพ์ข้อมูล ที่ต้องการลงในกล่อง ข้อความต่างๆ เสร็จแล้ว click ปุ่ม “บันทึก” เป็นการสิ้นสุดการแก้ไข ข้อมูลบ้านเลขที่

16 การแก้ไขตำแหน่งหน่วยเลือกตั้ง

17 ให้ผู้ใช้ click ปุ่ม “OK” ก่อน แล้ว click บนแผนที่ ในบริเวณที่เป็นตำแหน่ง หน่วยเลือกตั้งที่ถูกต้อง แล้ว click “ตกลง” ผลลัพธ์ที่ได้ดังรูป

18 การลบข้อมูลตำแหน่งหน่วยเลือกตั้ง เลือกตำแหน่งที่ต้องการลบ แล้ว click “ลบข้อมูล” ตำแหน่งหน่วยเลือกตั้งจะหายไปจากแผนที่

19


ดาวน์โหลด ppt ระบบเพิ่มแก้ไขข้อมูล หน่วยเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google