งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิรูป อาชีวศึกษา ขับเคลื่อนนโยบาย ประการ 9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิรูป อาชีวศึกษา ขับเคลื่อนนโยบาย ประการ 9."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิรูป อาชีวศึกษา ขับเคลื่อนนโยบาย ประการ 9

2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เ พิ่มคุณภาพ และ ปริมาณ ผู้เรียน อาชีวะ : สามัญ 51: 49 ภายในปี 2558 1. ประเมินสถานการณ์อาชีวะเร่งด่วน 2. เร่งผลิต ระยะสั้น / ปวช / ปวส รองรับการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน Logistic 3. เร่งผลักดันระบบกรอบคุณวุฒิ วิชาชีพ 4. ขยายยกระดับทวิภาคี 5. ความร่วมมือกับต่างประเทศ 6. Rebranding 7. ยกระดับแรงงานไทย 8. พัฒนาแรงงานต่างด้าว 9. ASEAN NET.WORKS

3 คุณภาพ และ มาตรฐาน อาชีวศึกษา คือ มาตรฐานที่มีสถานประกอบการที่ ได้มาตรฐาน ต้องการ / การประกอบอาชีพ อิสระ คุณภาพและ ปริมาณด้วย เครือข่าย เข้มแข็ง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คุณภาพมี ปริมาณมา พลิกโฉม

4 1. คุณสมบัติผลผลิต มาตรฐานฝีมือ แรงงาน ASEAN / สากล 2. หลักสูตร Custom Based 3. ครู ครูมืออาชีพ / มืออาชีพเป็นครู 4. แหล่งเรียนรู้  โรงงานใน สถานศึกษา  สถานศึกษาในโรงงาน  Social Shops 5. การจัดการ PPP. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาชีว ะ

5 เป้าหมายท้า ทาย 38 : 52 เพิ่ม 22 % 1. ความ ต้องการ กำลังคน อาชีวะ 2. เครือข่ายมี - ผู้เชี่ยวชาญ - แหล่ง งบประมาณ - นวัตกรรม เชิงผลิต - ครุภัณฑ์ / ครู มืออาชีพ 3. นโยบาย 4. จุดเน้น กอศ. STEAK HOLDER สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1. ค่านิยม 2. ภาพลักษณ์ 3. ระบบ ประเมิน V-net, QA 4. ทรัพยากร บริหาร - ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง - บุคลากร - งบประมาณ 51 : 49 อาชีว ะ ทวิ ภาคี 2 ปี ปัญหา มากมาย โอกาสมากมี ภาคี เครือข่าย PARTNER SHIP - สอศ. - สช. - กศน. - สกอ. - สพฐ. - สพศ. - อื่นๆ

6 51 : 49 (2558) ตัวป้อนปกติ / ทวิภาคีภาคีร่วม กลุ่มในระบบ  ผู้จบ ม.3  ก่อนจบ ม.3 ระยะสั้น ปวช. ปวส. ป. ตรี สาย เทคโนโลยี สอศ. สช. กศน. สกอ. สพฐ. สพศ. อื่นๆ กลุ่มพิเศษนอกระบบ  แรงงานในสถาน ประกอบการ  จบม.3 ไม่เรียนต่อ  ตกงาน / เปลี่ยนงาน  ม.6 ตกงาน  ต่อยอด ปริญญาตรี  ทหารเกณฑ์  ผู้ต้องขัง  แรงงานต่างด้าว WORK SHOPS ภายใต้ กรอ. อศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

7 ยุทธศาสตร์ 4 เดือน ( ก. ย. – ธ. ค.) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีวศึกษา ปี งบประมาณ 2557-2558 ( ก. ย. 2556) 1. ประเมินสถานการณ์ อาชีวะ MOU มจพ. 20 สค 2556, TOR Focus Group 1 : 28 ส. ค. 56 Focus Group 2 : 10 ก. ย. 56 2. ร่างปรับแผน ยุทธศาสตร์อาชีวะ ปีงบประมาณ 2557-2558 ยกร่างผ่านการเติมเต็มครั้งที่ 1 จาก กอศ. 2 ก. ย. 2557 หลังได้รับผลประเมิน สถานการณ์ อาชีวะ  สอศ. กอศ 3. พัฒนาบุคลากรปรับ MIND SET ทวิภาคีทั้งระบบ ต่อเนื่องจาก ROAD SHOW ประเมินผล 5 ดาว ๏ DVE AMBASSADORS ต. ค. 2556 4. วางระบบ กรอ. อศ. ยกร่างคำสั่ง WORK SHOP WORK SHOP กรอ. ภายใน 14 ก. ย. 2556 21 ก. ย. 2556 ๏ ขับเคลื่อนตามผลผลิต WORK SHOPS กรอ. อศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

8 3 วิทยาลัยต้นแบบทวิภาคี 100% ถอดรหัส 31 วิทยาลัยขยายผลทวิภาคี 100 % ภายใน 3 ปี 11 0 วิทยาลัยแผนกละ 1 ห้องเรียน 30% ของผู้เรียน 27 7 วิทยาลัยอย่างน้อย เพิ่มทวิภาคี 10% ของผู้เรียน เตรียม การ 4.4 ขยายเครือข่ายสถานประกอบการ อย่างน้อย 25% แยก ตามขนาด 4.5 สร้างแรงจูงใจทวิภาคี ลดภาษีเงินได้ / ลดภาษีครุภัณฑ์ / เครื่องราชฯ 4.6 กฎกระทรวงส่งเสริมทวิภาคี 5 ฉบับ 4.1 พัฒนาหลักสูตร ทวิภาคี ระยะสั้น, ปวช., ปวส. 4.2 วิจัยพัฒนากรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 7 สาขาเร่ง 10 สาขา หลักการภายใต้ กรอ. อศ. 4.3 ขยายยกระดับมาตรฐานทวิภาคี  ต่างประเทศ อย่าง น้อย 5 ประเทศ  ในประเทศ ครบทุก สถานศึกษา (421 แห่ง ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

9 3. WORK SHOPS  บูรณาการ ประสานแผนรับผิดชอบ สัดส่วนกับภาคี เครือข่าย ต. ค. 2556 4. REBRANDING  นำผล WORK SHOPS สู่การปฏิบัติ  ROAD SHOW 5 ให้ 5 ได้  OPEN HOUSE ๏ แนะนำอาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

10 5. ยกระดับการจัดอาชีวศึกษากลุ่มพิเศษ ทวิภาคี  ทหารเกณฑ์  ผู้ตกงาน เปลี่ยนงาน  ต่อยอดป. ตรี เปลี่ยนงาน ตกงาน  เพิ่มศักยภาพแรงงานไทยในระบบ  แรงงานต่างด้าว  ผู้ต้องขัง 6. ASEAN NET.WORKS เตรียมกา ร  นำร่อง  ต่อยอด  เตรียมกา ร  นำร่อง  ต่อยอด  ทวิภาคี กรอ. อ ศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

11 เงื่อนไขสู่ความสำเร็จ 1. ปรับเงื่อนไขการประเมิน  สมศ., สทศ. 2. ปรับเงื่อนไขบรรจุครู สาขาช่างอาชีพ ใบประกาศ วิชาชีพครู, ผู้บริหาร  คุรุสภา กคศ. 3. ปรับเงื่อนไข แรงจูงใจ บุคลากร วิทยฐานะ  กคศ. กร. / กรมสรรพากร 4. ปลดเงื่อนไข แรงจูงใจ สถานประกอบการ  กร. / กรมสรรพากร สกอ., สอศ. รัฐ 5. ปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครู / ครูฝึกอาชีวศึกษา  สกอ., สอศ. 6. งบประมาณจัดซื้อ จัดหา ทรัพยากรบริหาร ทักษะ พื้นฐานวิชาชีพ  สอศ., รัฐ รัฐ 7. กฎหมายส่งเสริมทวิภาคี  สอศ., รัฐ 8. ปลดเงื่อนไขระเบียบการเบิกจ่าย งบประมาณสำหรับ แรงงานต่างด้าว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิรูป อาชีวศึกษา ขับเคลื่อนนโยบาย ประการ 9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google