งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขับเคลื่อนนโยบาย ประการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขับเคลื่อนนโยบาย ประการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขับเคลื่อนนโยบาย ประการ
9 ปฏิรูปอาชีวศึกษา ขับเคลื่อนนโยบาย ประการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2 เพิ่มคุณภาพ และ ปริมาณผู้เรียน อาชีวะ : สามัญ 51: 49 ภายในปี 2558
เพิ่มคุณภาพ และ ปริมาณผู้เรียน อาชีวะ : สามัญ 51: 49 ภายในปี 2558 1. ประเมินสถานการณ์อาชีวะเร่งด่วน 2. เร่งผลิต ระยะสั้น / ปวช / ปวส รองรับการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน Logistic 3. เร่งผลักดันระบบกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 4. ขยายยกระดับทวิภาคี 5. ความร่วมมือกับต่างประเทศ 6. Rebranding 7. ยกระดับแรงงานไทย 8. พัฒนาแรงงานต่างด้าว 9. ASEAN NET.WORKS สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3 ปฏิรูป คุณภาพมี ปริมาณมา คุณภาพ และ มาตรฐานอาชีวศึกษา
คุณภาพมี ปริมาณมา คุณภาพ และ มาตรฐานอาชีวศึกษา คือ มาตรฐานที่มีสถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน ต้องการ / การประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพและปริมาณด้วย เครือข่าย เข้มแข็ง ปฏิรูป พลิกโฉม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

4 อาชีวะ พลิกโฉม 1. คุณสมบัติผลผลิต มาตรฐานฝีมือ แรงงาน ASEAN/สากล
2. หลักสูตร Custom Based 3. ครู ครูมืออาชีพ / มืออาชีพเป็นครู 4. แหล่งเรียนรู้  โรงงานในสถานศึกษา  สถานศึกษาในโรงงาน  Social Shops 5. การจัดการ PPP. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

5 38 : 52 เป้าหมายท้าทาย ปัญหามากมาย โอกาสมากมี ภาคีเครือข่าย เพิ่ม 22 %
1. ค่านิยม 2. ภาพลักษณ์ 3. ระบบประเมิน V-net, QA 4. ทรัพยากรบริหาร - ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง - บุคลากร - งบประมาณ 1. ความต้องการ กำลังคนอาชีวะ 2. เครือข่ายมี - ผู้เชี่ยวชาญ - แหล่งงบประมาณ - นวัตกรรมเชิงผลิต - ครุภัณฑ์/ครูมืออาชีพ 3. นโยบาย 4. จุดเน้น กอศ. STEAK HOLDER PARTNER SHIP - สอศ สช. - กศน. - สกอ. - สพฐ. - สพศ อื่นๆ 51 : 49 ทวิภาคี ทวิภาคี อาชีวะ 2 ปี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

6 WORK SHOPS ภายใต้ กรอ.อศ
51 : 49 (2558) ตัวป้อน ปกติ / ทวิภาคี ภาคีร่วม กลุ่มในระบบ ผู้จบ ม.3 ก่อนจบ ม.3 ระยะสั้น ปวช. ปวส. ป.ตรี สายเทคโนโลยี สอศ. สช. กศน. สกอ. สพฐ. สพศ. อื่นๆ กลุ่มพิเศษนอกระบบ แรงงานในสถานประกอบการ จบม.3 ไม่เรียนต่อ ตกงาน/เปลี่ยนงาน ม.6 ตกงาน ต่อยอด ปริญญาตรี ทหารเกณฑ์ ผู้ต้องขัง แรงงานต่างด้าว WORK SHOPS ภายใต้ กรอ.อศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

7 ยุทธศาสตร์ 4 เดือน (ก.ย. – ธ.ค.)
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีวศึกษา ปี งบประมาณ (ก.ย. 2556) 1. ประเมินสถานการณ์ อาชีวะ MOU มจพ. 20 สค 2556, TOR Focus Group 1 : 28 ส.ค. 56 Focus Group 2 : 10 ก.ย. 56 2. ร่างปรับแผน ยุทธศาสตร์อาชีวะ ปีงบประมาณ ยกร่างผ่านการเติมเต็มครั้งที่ 1 จาก กอศ. 2 ก.ย. 2557 หลังได้รับผลประเมิน สถานการณ์ อาชีวะ  สอศ. กอศ 3. พัฒนาบุคลากรปรับ MIND SET ทวิภาคีทั้งระบบ ต่อเนื่องจาก ROAD SHOW ประเมินผล 5 ดาว ๏ DVE AMBASSADORS ต.ค 4. วางระบบ กรอ.อศ. ยกร่างคำสั่ง WORK SHOP WORK SHOP กรอ. ภายใน 14 ก.ย. 2556 21 ก.ย. 2556 ๏ ขับเคลื่อนตามผลผลิต WORK SHOPS กรอ.อศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

8 4.1 พัฒนาหลักสูตร ทวิภาคี ระยะสั้น, ปวช., ปวส.
4.1 พัฒนาหลักสูตร ทวิภาคี ระยะสั้น, ปวช., ปวส. 4.2 วิจัยพัฒนากรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 7 สาขาเร่ง 10 สาขาหลักการภายใต้ กรอ.อศ. 4.3 ขยายยกระดับมาตรฐานทวิภาคี  ต่างประเทศ อย่างน้อย 5 ประเทศ  ในประเทศ ครบทุกสถานศึกษา (421 แห่ง) 3 วิทยาลัยต้นแบบทวิภาคี 100% ถอดรหัส 31 วิทยาลัยขยายผลทวิภาคี 100 % ภายใน 3 ปี 110 วิทยาลัยแผนกละ 1 ห้องเรียน 30% ของผู้เรียน 277 วิทยาลัยอย่างน้อย เพิ่มทวิภาคี 10% ของผู้เรียน เตรียมการ 4.4 ขยายเครือข่ายสถานประกอบการ อย่างน้อย 25% แยกตามขนาด 4.5 สร้างแรงจูงใจทวิภาคี ลดภาษีเงินได้/ลดภาษีครุภัณฑ์/เครื่องราชฯ 4.6 กฎกระทรวงส่งเสริมทวิภาคี 5 ฉบับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

9 สัดส่วนกับภาคีเครือข่าย ต.ค. 2556
3. WORK SHOPS  บูรณาการประสานแผนรับผิดชอบ สัดส่วนกับภาคีเครือข่าย ต.ค. 2556 4. REBRANDING  นำผล WORK SHOPS สู่การปฏิบัติ  ROAD SHOW 5 ให้ 5 ได้  OPEN HOUSE ๏ แนะนำอาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

10 5 . ยกระดับการจัดอาชีวศึกษากลุ่มพิเศษ ทวิภาคี  ทหารเกณฑ์
5 . ยกระดับการจัดอาชีวศึกษากลุ่มพิเศษ ทวิภาคี  ทหารเกณฑ์  ผู้ตกงาน เปลี่ยนงาน  ต่อยอดป.ตรี เปลี่ยนงาน ตกงาน  เพิ่มศักยภาพแรงงานไทยในระบบ  แรงงานต่างด้าว  ผู้ต้องขัง 6. ASEAN NET.WORKS กรอ.อศ เตรียมการ  นำร่อง  ต่อยอด  ทวิภาคี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

11 เงื่อนไขสู่ความสำเร็จ
1. ปรับเงื่อนไขการประเมิน สมศ., สทศ. 2. ปรับเงื่อนไขบรรจุครู สาขาช่างอาชีพ ใบประกาศวิชาชีพครู ,ผู้บริหาร  คุรุสภา 3. ปรับเงื่อนไข แรงจูงใจ บุคลากร วิทยฐานะ  กคศ. 4. ปลดเงื่อนไข แรงจูงใจ สถานประกอบการ  กร. /กรมสรรพากร 5. ปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครู/ครูฝึกอาชีวศึกษา  สกอ.,สอศ. 6. งบประมาณจัดซื้อ จัดหา ทรัพยากรบริหาร ทักษะพื้นฐานวิชาชีพ  สอศ., รัฐ 7. กฎหมายส่งเสริมทวิภาคี  สอศ., รัฐ 8. ปลดเงื่อนไขระเบียบการเบิกจ่าย งบประมาณสำหรับแรงงานต่างด้าว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ดาวน์โหลด ppt ขับเคลื่อนนโยบาย ประการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google