งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงาน ตามจุดเน้นการพัฒนา คุณภาพผู้เรียน ศน. ศุภกิจ ยาวีระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงาน ตามจุดเน้นการพัฒนา คุณภาพผู้เรียน ศน. ศุภกิจ ยาวีระ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงาน ตามจุดเน้นการพัฒนา คุณภาพผู้เรียน ศน. ศุภกิจ ยาวีระ

2 การประชุมครู ผู้รับผิดชอบการ รายงานผล สพป. กพ. เขต 2 จัดประชุมวันที่ 7 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมคฤหบดี ตั้งแต่ 09.00 – 16.30 น. กำหนดให้ โรงเรียนส่งครูผู้รับผิดชอบการ ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น ( สามารถใช้คอมฯได้ดี ) มาประชุมตาม กำหนด 1 คน และให้เตรียมคอมพิวเตอร์และ ข้อมูลมาประชุมดังนี้ 1) คอมพิวเตอร์ (note-book) ต่ออินเตอร์เน็ต ได้ พร้อมสายไฟพ่วงสัญญาณไฟ 2) ข้อมูลจำนวนนักเรียนปัจจุบัน ( ปี ก. ศ.2555) รายชั้นเรียน ทุกชั้นเรียน

3

4

5 การดำเนินงานระดับ สถานศึกษา ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1) การออกแบบหลักสูตร 2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3) การวัดและประเมินผล จัดเก็บข้อมูล การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รายชั้นรายบุคคล ตามตัวชี้วัด รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามตัวชี้วัด ในระยะเวลาตามที่ สพฐ. กำหนด ผ่านระบบ Online Report Recheck ข้อมูล ผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน

6 ตัวอย่าง ตัวชี้วัดตามจุดเน้นการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน มิติที่ 1 เลขที่ ตัวชี้วัด รายการตัวชี้วัด ผลการ ปฏิบัติ ข้อมูล สนับสนุ น คำอธิบา ย วัน เวลา บันทึ ก 1.17 โรงเรียนมีนวัตกรรมการบริหารเพื่อพัฒนา ผู้เรียนตามจุดเน้น 1.18 โรงเรียนมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้น 1.19 โรงเรียนมีเครื่องมือวัดและประเมินผลการพัฒนา ผู้เรียนที่มีคุณภาพ 1.20 โรงเรียนมีการเผยแพร่การวิจัยและผลการ พัฒนาผู้เรียน

7

8 ตัวอย่าง ตัวชี้วัดตามจุดเน้น ( ภาค เรียนที่ 2/2555) มิติที่ 1 เลขที่ ตัวชี้วั ด รายการตัวชี้วัด ผล การ ปฏิบัติ ข้อมูล สนับส นุน คำอธิบ าย วัน เวลา บันทึ ก 1.21 ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข มี ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะ ตามจุดเน้น 1.22 โรงเรียนมีนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ 1.23 ครูเป็นครูมืออาชีพ 1.24 โรงเรียนมีการจัดการความรู้ 1.25 โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนาที่เข้มแข็ง 1.26 สาธารณชนยอมรับและมีความพึงพอใจ

9 มิติที่ 2 เลขที่ ตัวชี้วัด รายการตัวชี้วัดเป้าหมายผลที่ได้ ร้อย ละ ข้อมูล สนับสนุน คำอธิบายข้อสอบ วันเวลา ที่บันทึก 2.1.01 ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.1 ที่อ่าน ออก 2.1.02 ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.1 ที่เขียนได้ 2.1.03 ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.1 ที่คิดเลข เป็น ตัวอย่าง ตัวชี้วัดตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สรุปจำนวนตัวชี้วัดในมิติที่ 2 1) โรงเรียนระดับประถมศึกษา ( ป.1 – ป.6) จำนวน 42 ตัวชี้วัด 2) โรงเรียนขยายโอกาสฯ ( ป.1 – ม.3) จำนวน 60 ตัวชี้วัด

10 ระบบข้อมูลการสนับสนุน ตัวชี้วัด

11 กำหนดการรายงานผลผ่านระบบ online Report โรงเรียนรายงานผลโดยตรงถึง สพฐ. ผ่าน เว็ป ไซด์ http://www.stabdb.com/school/ หรือ www.curriculum51.net www.curriculum51.net สวก. จะกำหนด username และ password ให้ กำหนดการรายงาน โรงเรียน online ถึง สพฐ. 1) ภาคเรียนที่ 1/2555 ภายในวันที่ 12 พ. ย. 55 สพป. นำข้อมูลเข้าระบบ Scorecard Cockpit Enterprise ภายใน 30 พ. ย. 55 2) ภาคเรียนที่ 2/2555 ภายในวันที่ 10 เม. ย.56 สพป. นำข้อมูลเข้าระบบ Scorecard Cockpit Enterprise ภายใน 30 เม. ย. 56

12 ข้อมูลการดำเนินงาน ของ 191 โรงเรียน 1. ไม่ส่งครูเข้าประชุม 3 โรงเรียน 2. ส่งครูเข้าประชุมและทดลองส่งข้อมูล ให้ส่วนกลาง 191 โรงเรียน 3. เข้าแก้ไขข้อมูลหลังการทดลองส่ง 117 โรงเรียน ไม่แก้ 74 โรงเรียน 4. ส่งข้อมูลอ้างอิงตามกำหนด 9 โรงเรียน 5. ข้อมูลอ้างอิงมีความสมบูรณ์ครบถ้วน - โรงเรียน 6. โรงเรียนที่เริ่มส่งข้อมูลในภาคเรียนที่ 2/2555 มี 2 โรงเรียน

13


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงาน ตามจุดเน้นการพัฒนา คุณภาพผู้เรียน ศน. ศุภกิจ ยาวีระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google