งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค่ายวิชาการ ภาษาอังกฤษ แบบเข้ม ระดับชั้น ป. 6 และ ม. 3 สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค่ายวิชาการ ภาษาอังกฤษ แบบเข้ม ระดับชั้น ป. 6 และ ม. 3 สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค่ายวิชาการ ภาษาอังกฤษ แบบเข้ม ระดับชั้น ป. 6 และ ม. 3 สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1

2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อใช้เป็นแนว ทางการจัดค่าย วิชาการ ภาษาอังกฤษแบบ เข้ม 2. เพื่อใช้วางแผน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ วิชาภาษาอังกฤษ

3 ลักษณะการจัดค่าย จัดค่าย : เป็นช่วงเวลา โรงเรียน รวมกับโรงเรียน ใกล้เคียง ศูนย์เครือข่าย ( กำหนดแผน / ปฏิทิน / ขั้นตอนการ ดำเนินงาน / ผู้รับผิดชอบ )

4 เนื้อหาการจัดค่าย 1. Conversation (situations exchange information) 2. Non-Text Information (signs, posters, pictures, maps, tables, diagrams) 3. Structure 4. Vocabulary 5. Reading

5 แบบทดสอบ ชั้น ป.6 5x30, 200 ชั้น ม.3 5x30, 212

6 กิจกรรมค่าย Pre-Test Activities Pos-Test

7 ขั้นตอนการจัด กิจกรรม 1. แจ้งวัตถุประสงค์ 2. ทบทวนเนื้อหา / ยกตัวอย่างฝึก ทักษะ 3. นักเรียนทำ แบบทดสอบ 4. เฉลยคำตอบ

8 การวัดและ ประเมินผล 1. ประเมิน ความก้าวหน้า ( pre/post test ) 2. ประเมินความพึง พอใจนักเรียน 3. ประเมินความพึง พอใจครู *** แบบสรุปผลการ ใช้แบบทดสอบ

9 ระยะเวลา / งบประมาณ / เป้าหมาย มกราคม 2555 65,000 บาท เป้าหมาย 2 กลุ่ม : ( 86+20 = 106 โรงเรียน ) ( 710 - 512/ 198 คน 33 - 27/ 6 โรงเรียน )


ดาวน์โหลด ppt ค่ายวิชาการ ภาษาอังกฤษ แบบเข้ม ระดับชั้น ป. 6 และ ม. 3 สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google