งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม ระดับชั้น ป. 6 และ ม. 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม ระดับชั้น ป. 6 และ ม. 3"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม ระดับชั้น ป. 6 และ ม. 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1

2 วัตถุประสงค์ วิชาภาษาอังกฤษ
1. เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดค่าย วิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม 2. เพื่อใช้วางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ วิชาภาษาอังกฤษ

3 ลักษณะการจัดค่าย จัดค่าย : เป็นช่วงเวลา โรงเรียน
รวมกับโรงเรียนใกล้เคียง ศูนย์เครือข่าย (กำหนดแผน/ปฏิทิน/ขั้นตอนการดำเนินงาน/ผู้รับผิดชอบ)

4 เนื้อหาการจัดค่าย 1. Conversation (situations exchange information) 2. Non-Text Information (signs, posters, pictures, maps, tables, diagrams) 3. Structure 4. Vocabulary 5. Reading

5 แบบทดสอบ ชั้น ป.6 5x30, 200 ชั้น ม.3 5x30, 212

6 กิจกรรมค่าย Pre-Test Activities Pos-Test

7 ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
แจ้งวัตถุประสงค์ ทบทวนเนื้อหา/ยกตัวอย่างฝึกทักษะ นักเรียนทำแบบทดสอบ เฉลยคำตอบ

8 การวัดและประเมินผล 1. ประเมินความก้าวหน้า ( pre/post test ) 2. ประเมินความพึงพอใจนักเรียน 3. ประเมินความพึงพอใจครู ***แบบสรุปผลการใช้แบบทดสอบ

9 ระยะเวลา/งบประมาณ/เป้าหมาย
มกราคม 2555 65,000 บาท เป้าหมาย 2 กลุ่ม : ( = 106 โรงเรียน) ( / 198 คน / 6 โรงเรียน )


ดาวน์โหลด ppt ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม ระดับชั้น ป. 6 และ ม. 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google