งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องมือประเมิน จุดเน้น การคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องมือประเมิน จุดเน้น การคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องมือประเมิน จุดเน้น การคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง

2 เครื่องมือประเมินคิดเลขเป็น ชั้น ป. 1-3 เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ ใช้เวลาในการทำแบบทดสอบ 30 นาที คะแนนเต็ม 20 คะแนน ( ข้อละ 1 คะแนน )

3 เกณฑ์การประเมินคิดเลขเป็น ชั้น ป. 1-3 ระดับ 160 ระดับ 270 ระดับ 380 ระดับ 490 ระดับ 5100

4 เครื่องมือประเมินคิดเลขเป็น ชั้น ป. 4-6 แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ เวลาในการทำ แบบทดสอบ 30 นาที คะแนนเต็ม 20 คะแนน ( ข้อละ 1 คะแนน ) ตอนที่ 2 เป็นแบบทดสอบแสดงวิธีทำ จำนวน 2 ข้อ เวลาในทำแบบทดสอบ 30 นาที คะแนนเต็ม 20 คะแนน ( ข้อละ 10 คะแนน )

5 เกณฑ์การประเมินคิดเลขคล่อง ชั้น ป.4 ระดับ 175 ระดับ 280 ระดับ 385 ระดับ 490 ระดับ 5100

6 เกณฑ์การประเมินคิดเลขคล่อง ชั้น ป. 5 ระดับ 180 ระดับ 285 ระดับ 390 ระดับ 495 ระดับ 5100

7 เกณฑ์การประเมินคิดเลขคล่อง ชั้น ป. 6 ระดับ 160 ระดับ 270 ระดับ 380 ระดับ 490 ระดับ 5100

8 การรายงานผลการประเมิน จุดเน้น แบบรายงานผลการประเมินจุดเน้น ดาวน์โหลดได้ที่ เว็ปกลุ่มงานวัดผล สพป. นครสวรรค์ เขต 2 http://piromnsw2.wordpress.com/ กำหนดส่ง ประเมินครั้งที่ 1 ส่งภายใน 19 สิงหาคม 2554 ประเมินครั้งที่ 2 ส่งภายใน 31 สิงหาคม 2554 งานที่ต้องส่ง ส่งเป็นไฟล์เอกสาร ทาง e-office และ เอกสารรายงานผลการประเมิน จำนวน 1 ชุด

9 รายละเอียดแบบรายงานการ ประเมินตามจุดเน้น แบบรายงานการประเมินผลจุดเน้น

10 การประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้น ป.3, ป.6 และ ม.3 กลุ่มสาระที่ประเมิน ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

11 ตารางสอบ วัน เดือน ปี ชั้น 09.00-10.00 น. 10.00-11.00 น. 11.00 – 12.00 น. 15 ก. ย. 54 ป.3ป.3 ภาษาไทยคณิตศาสต ร์ วิทยาศาสต ร์ 16 ก. ย. 54 ป..6ป..6 ภาษาไทยคณิตศาสต ร์ วิทยาศาสต ร์ 16 ก. ย. 54 ม.3ม.3 ภาษาไทยคณิตศาสต ร์ วิทยาศาสต ร์

12 กรอบเนื้อหา / ตัวชี้วัด ที่ประเมิน ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด / สาระที่ประเมิน เอกสารการกำกับ ติดตาม ป.3 เอกสารการกำกับ ติดตาม ป.6 เอกสารการกำกับ ติดตาม ม.3

13 รูปแบบการดำเนินการจัดสอบ จัดสอบเป็นสนามสอบ กลุ่มโรงเรียนละไม่เกิน 3 สนามสอบ ห้องสอบละ 35 คน กรรมการคุมสอบห้องสอบละ 2 คน

14 การเตรียมการจัดสอบ โรงเรียนรายงานการเตรียมการประเมินผลสัมฤทธิ์ นักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 แบบรายงาน

15 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt เครื่องมือประเมิน จุดเน้น การคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google