งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PSU.WIT MATH CAMP 2nd ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.นายวีระยุทธ เมืองทรัพย์ 2. นางสาวประภัสสร เป็งดล รูปแบบโครงการ เป็นการจัดค่ายคณิตศาสตร์ ที่ผสมผสานระหว่างความรู้และความสนุกสนาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PSU.WIT MATH CAMP 2nd ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.นายวีระยุทธ เมืองทรัพย์ 2. นางสาวประภัสสร เป็งดล รูปแบบโครงการ เป็นการจัดค่ายคณิตศาสตร์ ที่ผสมผสานระหว่างความรู้และความสนุกสนาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 PSU.WIT MATH CAMP 2nd ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.นายวีระยุทธ เมืองทรัพย์ 2. นางสาวประภัสสร เป็งดล รูปแบบโครงการ เป็นการจัดค่ายคณิตศาสตร์ ที่ผสมผสานระหว่างความรู้และความสนุกสนาน ในรูปแบบกิจกรรมในด้านเกมส์ การบรรยาย เพื่อช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียน เจนคติที่ต่อวิชาคณิตศาสตร์ และช่วยให้นักเรียนมีทักษะการทำงานเป็นทีม ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2555
PSU.WIT MATH CAMP 2nd จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2555 ณ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วม จำนวน 120 คน ซึ่งจะแบ่งนักเรียนออกเป็น 10 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะตั้งชื่อเป็นนักคณิตศาสตร์

4

5 กำหนดโครงการ PSU.WIT Math Camp 2
วันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน ลงทะเบียนหน้าห้องราชพฤกษ์ ( ตามกลุ่มที่กำหนดให้ ) – พิธีเปิด โดย ผู้อำนวยการโรงเรียน พิธีเปิดโดย ผู้อำนวยการ

6 เล่นเกมส์และนันทนาการ
รับประทานอาหารเย็น – เล่นเกมส์ และ นันทนาการ ( จับ Buddy ) เล่นเกมส์และนันทนาการ

7 บรรยายโดยวิทยากรพิเศษ
บรรยายพิเศษเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ โดย วิทยากรพิเศษ สนุกคิด กับ เกมส์คณิต รับประทานนม + อาหารว่าง เข้าที่พัก ทำภารกิจส่วนตัว นอน บรรยายโดยวิทยากรพิเศษ

8 วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2555 06. 00 – 07
วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน – คณิตยามรุ่ง โดย ครูณภัทร ยังมีสุข – เข้าที่พัก ทำภาระกิจส่วนตัว คณิตยามรุ่ง

9 08. 00 – 09. 00 รับประทานอาหารเช้า 09. 00 – 11
08.00 – รับประทานอาหารเช้า – RC นักคณิต ( แบ่งเป็นฐาน 5 ฐาน ) ฐานที่ 1 แทนแกรม ตัวต่อสร้างอัจฉริยะ ฐานที่ 2 ฉลาดคิด ฉลาดกิน ฐานที่ 3 นักคณิตพิชิตหอคอฮานอย ฐานที่ 4 ไขรหัสอัจฉริยะ ฐานที่ 5 สะพานทั้งเจ็ดของเคอร์นิสแบร์ก

10 ฐานกิจกรรมต่างๆ

11 11.00 – เรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง – รับประทานอาหารเที่ยง

12 13.00 – แผนผังความคิด นักคณิตศาสตร์ (ให้โจทย์ 1 ข้อแล้วให้แต่ละกลุ่มคิด พร้อมนำเสนอ ) – เฉลย Buddy + สรุปกิจกรรมที่ได้ + อาหารว่าง – แจกเกียรติบัตร + พิธีปิด พิธีปิด

13 ที่ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
บทสรุปคัดย่อผลการดำเนินงาน MATH PSUWIT CAMP 2 nd กิจกรรม / โครงการ ที่ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ MATH PSU.WIT CAMP 2 nd 2.3, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3 ,4.3, , 6.2, 6.3 ข้อ 1.1 , 1.2

14 บทสรุปคัดย่อผลการดำเนินงาน MATH PSUWIT CAMP 2 nd
เป้าหมาย(ร้อยละ) ผลลัพธ์(ร้อยละ) เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 120 คน นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะครบทั้ง 2ข้อ ดังนี้ 1. นักเรียนมีการพัฒนความสามารถทางคณิตศาสตร์ 2. นักเรียนมีทักษะการทำงานยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ นักเรียนชั้น ม.1 เข้าร่วม กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100 นักเรียนร้อยละ100 มี คุณลักษณะครบทั้ง 2 ข้อ

15 บทสรุปคัดย่อผลการดำเนินงาน MATH PSUWIT CAMP 2 nd
ระดับ ความพึงพอใจ เครื่องมือที่ใช้วัด ข้อเสนอแนะ ร้อยละ 100 - แบบประเมินการทำงาน -เวลาน้อยเกินไป - อยากให้มีอีกในปีถัดไป - ห้องน้ำมืด


ดาวน์โหลด ppt PSU.WIT MATH CAMP 2nd ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.นายวีระยุทธ เมืองทรัพย์ 2. นางสาวประภัสสร เป็งดล รูปแบบโครงการ เป็นการจัดค่ายคณิตศาสตร์ ที่ผสมผสานระหว่างความรู้และความสนุกสนาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google