งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PSU.WIT MATH CAMP 2 nd ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายวีระยุทธ เมืองทรัพย์ 2. นางสาวประภัสสร เป็งดล รูปแบบโครงการ เป็นการจัดค่าย คณิตศาสตร์ ที่ผสมผสานระหว่างความรู้และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PSU.WIT MATH CAMP 2 nd ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายวีระยุทธ เมืองทรัพย์ 2. นางสาวประภัสสร เป็งดล รูปแบบโครงการ เป็นการจัดค่าย คณิตศาสตร์ ที่ผสมผสานระหว่างความรู้และ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 PSU.WIT MATH CAMP 2 nd ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายวีระยุทธ เมืองทรัพย์ 2. นางสาวประภัสสร เป็งดล รูปแบบโครงการ เป็นการจัดค่าย คณิตศาสตร์ ที่ผสมผสานระหว่างความรู้และ ความสนุกสนาน ในรูปแบบกิจกรรมในด้านเกมส์ การบรรยาย เพื่อช่วยสร้างบรรยากาศในการ เรียน เจนคติที่ต่อวิชาคณิตศาสตร์ และช่วยให้ นักเรียนมีทักษะการทำงานเป็นทีม ยอมรับความ คิดเห็นที่แตกต่าง และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

3 PSU.WIT MATH CAMP 2 nd จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2555 ณ โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วม จำนวน 120 คน ซึ่งจะแบ่งนักเรียนออกเป็น 10 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะตั้งชื่อเป็นนักคณิตศาสตร์

4

5 กำหนดโครงการ PSU.WIT Math Camp 2 วันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2555 17.00 - 17.30 ลงทะเบียนหน้าห้องราชพฤกษ์ ( ตามกลุ่มที่กำหนดให้ ) 17.30 – 18.00 พิธีเปิด โดย ผู้อำนวยการ โรงเรียน

6 18.00 - 19.00 รับประทานอาหารเย็น 19.00 – 19.30 เล่นเกมส์ และ นันทนาการ ( จับ Buddy )

7 19.30 - 20.30 บรรยายพิเศษเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ โดย วิทยากรพิเศษ 20.30 - 21.30 สนุกคิด กับ เกมส์คณิต 21.30 - 22.00 รับประทานนม + อาหารว่าง 22.00 เข้าที่พัก ทำภารกิจส่วนตัว นอน

8 วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2555 06.00 – 07.00 คณิตยามรุ่ง โดย ครูณภัทร ยังมีสุข 07.00 – 08.00 เข้าที่พัก ทำภาระกิจส่วนตัว

9 08.00 – 09.00 รับประทานอาหารเช้า 09.00 – 11.00 RC นักคณิต ( แบ่งเป็นฐาน 5 ฐาน ) ฐานที่ 1 แทนแกรม ตัวต่อ สร้างอัจฉริยะ ฐานที่ 2 ฉลาดคิด ฉลาดกิน ฐานที่ 3 นักคณิตพิชิตหอคอ ฮานอย ฐานที่ 4 ไขรหัสอัจฉริยะ ฐานที่ 5 สะพานทั้งเจ็ดของ เคอร์นิสแบร์ก

10

11 11.00 – 12.00 เรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่าน ประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง 12.00 – 13.00 รับประทานอาหารเที่ยง

12 13.00 – 14.00 แผนผังความคิด นักคณิตศาสตร์ ( ให้โจทย์ 1 ข้อแล้วให้แต่ละกลุ่มคิด พร้อมนำเสนอ ) 14.00 – 14.30 เฉลย Buddy + สรุปกิจกรรมที่ได้ + อาหารว่าง 14.30 – 15.00 แจกเกียรติบัตร + พิธีปิด

13 กิจกรรม / โครงการ ที่ทำให้เกิดผล สัมฤทธิ์ สนอง มาตรฐาน / ตัว บ่งชี้ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ MATH PSU.WIT CAMP 2 nd 2.3, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3,4.3, 4.4 6.1, 6.2, 6.3 ข้อ 1.1, 1.2 บทสรุปคัดย่อผลการดำเนินงาน MATH PSUWIT CAMP 2 nd

14 เป้าหมาย ( ร้อยละ ) ผลลัพธ์ ( ร้อยละ ) เชิงปริมาณเชิงคุณภาพเชิงปริมาณเชิงคุณภาพ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 จำนวน 120 คน นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะครบ ทั้ง 2 ข้อ ดังนี้ 1. นักเรียนมี การพัฒนความ สามารถทาง คณิตศาสตร์ 2. นักเรียนมีทักษะ การทำงานยอมรับ ความคิดเห็นที่ แตกต่างและ สามารถทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้ นักเรียนชั้น ม.1 เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 นักเรียนร้อยละ 100 มีคุณลักษณะครบ ทั้ง 2 ข้อ บทสรุปคัดย่อผลการดำเนินงาน MATH PSUWIT CAMP 2 nd

15 ระดับ ความพึงพอใจ เครื่องมือที่ใช้วัดข้อเสนอแนะ ร้อยละ 100 - แบบประเมินการ ทำงาน - เวลาน้อยเกินไป - อยากให้มีอีกในปี ถัดไป - ห้องน้ำมืด บทสรุปคัดย่อผลการดำเนินงาน MATH PSUWIT CAMP 2 nd


ดาวน์โหลด ppt PSU.WIT MATH CAMP 2 nd ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายวีระยุทธ เมืองทรัพย์ 2. นางสาวประภัสสร เป็งดล รูปแบบโครงการ เป็นการจัดค่าย คณิตศาสตร์ ที่ผสมผสานระหว่างความรู้และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google