งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัทแพสคอนส์ได้จัดหลักสูตรอบรมสัมมนา Effective Supply Chain Management ในวันศุกร์ ที่ 25 เมษายน 2557 ซึ่งเป็น หลักสูตรสุดท้ายในรอบปีนี้ ที่ โรงแรม Bangkok.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัทแพสคอนส์ได้จัดหลักสูตรอบรมสัมมนา Effective Supply Chain Management ในวันศุกร์ ที่ 25 เมษายน 2557 ซึ่งเป็น หลักสูตรสุดท้ายในรอบปีนี้ ที่ โรงแรม Bangkok."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัทแพสคอนส์ได้จัดหลักสูตรอบรมสัมมนา Effective Supply Chain Management ในวันศุกร์ ที่ 25 เมษายน 2557 ซึ่งเป็น หลักสูตรสุดท้ายในรอบปีนี้ ที่ โรงแรม Bangkok Cha - Da Hotel ( รัชดาภิเษก ) เวลาสัมมนา 9.00-16.00 น. ( ลงทะเบียน 08.30 น. ) Effective Supply Chain Management – การบริการจัดการโซ่ห่วงอุปาทาน อย่างมีประสิทธิภาพ

2 หลักการและเหตุผล เพื่อโอกาสในการแข่งขันและประสบความสำเร็จ ในการบริหารการจัดการในเชิงธุรกิจ การบริหาร การจัดการโซ่ห่วงอุปาทานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการพัฒนาองค์กรและปรับปรุงประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยงข้องกับโซ่ห่วงอุปาทาน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด เร็วที่สุด และ ต้นทุนต่ำแก่ลูกค้า

3 วัตถุประสงค์ หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการบริหารการจัดการ โซ่ ห่วงอุปาทานอย่างมีประสิทธภาพของผู้เข้ารับ การฝึกอบรม ตั้งแต่ต้น จนถึงปลายน้ำ และ ต่อเนื่องถึงระดับการให้การบริการเป็นเลิศแก่ ลูกค้า จนสามารถนำความรู้ความเข้าใจดังกล่าว ไปใช้ในการ บริหารหารจัดการ ในการผลิต สินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ในต้นทุนที่ควบคุม ได้อย่างเหมาะสม เพื่อสร้าง ผลตอบแทนส่วน ต่างได้อย่างสูงสุดและคงที่ สามารถพัฒนา ผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง ทีประสิทธิภาพและ ประสิทธผล ส่ถึงมือลูกค้าได้อย่างทันเวลาด้วย บริการประทับใจ

4 หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้บริหาร, หัวหน้างาน, ผู้มีประสบการณ์และผู้ ที่เริ่มทำงานทางด้านการจัดส่ง และ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดส่ง สินค้า, การจัดซื้อ, การจัดเก็บ สินค้า และ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

5 ระยะเวลา หัวข้อในการอบรม หัวข้อสัมมนา หัวข้อการฝึกอบรม ทั้งหมด 1 วัน มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

6 09.00-12.00 น. * ความสำคัญและหลักการในการบริหาร ระบบห่วงโซ่อุปาทาน * ความสำคัญของการบริหาร Upstream to down stream * ปัญหาและอุปสรรคในระบบห่วงโซ่ อุปาทาน upstream to down stream * การบริหารการจัดการ Transportation อย่างมีประสิทธิภาพ * ปัญหาและอุปสรรคของ Logistics Management

7 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00-16.00 น. * กลยุทธ์ในการวิเคราะห์และการ แก้ไขปัญหา * การนำเทคนิคและกลยุทธ์มาใช้ใน การบริหารระบบห่วงโซ่อุปาทานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ * Supply chain best practice * Case study

8 ประโยชน์ที่จะได้รับ เรียนรู้วิธีการบริหารการ การจัดการโซ่ห่วง อุปาทานอย่างมี ประสิทธิภาพ เข้าใจถึงกระบวนการและปัญหาของการ จัดหา, คุณภาพ, การตรวจสอบและและ การประเมินผล, การผลิต, การจัดส่งและ การบริการเป็นเลิศ เข้าใจถึงกระบวนการสื่อสารและความเป็น เอกภาพในองค์กรณ์ เรียนรู้แนวทางในการวางแผนงานเพื่อ ประสบความสำเร็จ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้ที่ ได้ศึกษาในหลักสูตรนี้ ในขณะปฏิบัติงาน จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

9 วิธีการสัมมนา การบรรยาย Group Discussion ตัวอย่างความสำเร็จกรณีศึกษาจาก เหตุการณ์จริง Case Study

10 Education Master Degree of Science in Computer Engineering Management Assumption University (ABAC) Bachelor Degree of Economics (Finance) Ramkhamhaeng University วิทยากร อาจารย์พัชราวัลย์ ณรงค์ รักษ์

11 The course fee is Baht 3,900 per person (not included VAT). For reservation and further details including for other in-house program, please contact Khun Sa at Tel. 02- 917 7147, Fax.02 -9177148 or by email at training@pascons.com training@pascons.com For special program Click: Effective Manager Program Effective Manager Program Pascons Co.,Ltd. www.pascons.com


ดาวน์โหลด ppt บริษัทแพสคอนส์ได้จัดหลักสูตรอบรมสัมมนา Effective Supply Chain Management ในวันศุกร์ ที่ 25 เมษายน 2557 ซึ่งเป็น หลักสูตรสุดท้ายในรอบปีนี้ ที่ โรงแรม Bangkok.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google