งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาว กรรณิการ์ ปัญญาเมืองใจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาว กรรณิการ์ ปัญญาเมืองใจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาว กรรณิการ์ ปัญญาเมืองใจ
การพัฒนาระบบการจัดการความรู้สำหรับกระบวนการผลิตเสื้อผ้า บริษัทจอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด นางสาว กรรณิการ์ ปัญญาเมืองใจ

2 ที่มาและความสำคัญ การแข่งขันที่รุนแรงทางธุรกิจมีความจำเป็นที่บริษัทต่างๆจะต้องมีการปรับตัวเพื่อลดต้นทุนในการประกอบการ ต้นทุนด้านการผลิตสินค้า สินค้าป็นต้นทุนสำคัญที่มักจะถูกมองข้ามและส่งผลอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจกลยุทธ์ในการลดต้นทุนด้านการผลิตทำได้หลายวิธีด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการสนับสนุนผลิต เป็นการจัดการในด้านลดต้นทุน ให้น้อยลง หรือ การผลิตปริมาณสินค้าให้มีความเหมาะสม โดยทั้งหมดล้วนแต่มีเป้าหมาย เพื่อให้ลูกค้ามีความพอใจ และเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และโซ่อุปทานเป็นแนวความคิดที่ให้ความสำคัญกับการเชื่อมประสานการดำเนินธุรกิจตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบไปจนถึงผู้บริโภค จะส่งผลให้สมาชิกในโซ่อุปทานได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นทุกคนเนื่องจากโซ่อุปทานที่เป็นเอกภาพจะเกิดการเปลี่ยนแปลงข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน และการกำจัดส่วนเกินออกจากโซ่อุปทานตลอดสายเป็นผลให้โซ่อุปทานตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น รวดเร็วขึ้น ด้วยต้นทุนที่ต่ำลง

3 ตารางที่ 1 ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการโซ่อุปทานในอุตสาหกรรม
สิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลง ผลที่ได้รับ หมายเหตุ ประสิทธิภาพในการส่งมอบสินค้าได้ตรงเวลา 16% - 28% เพิ่มขึ้น ปริมาณสินค้าคงคลัง 25% - 60% ลดลง เวลาในการส่งมอบสินค้าตามคำสั่งซื้อ 30% - 50% ความแม่นยำของการพยากรณ์ยอดขาย 25% - 80% ผลผลิตโดยรวม 10% - 16% ต้นทุนที่เกิดขึ้นในซัพพลายเชน 20% - 30% การมีสินค้าพร้อมขาย 10% - 20%

4 บริษัทจอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัดเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลาง ผลิตเสื้อผ้ายืดและไหมส่งออกต่างประเทศในอเมริกา และแคนดาเป็นหลัก แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น ก็คือความไม่เข้าใจในการบริหารจัดการด้านการผลิตอย่างเป็นระบบ มีต้นทุนด้านการผลิตสูง เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่ากรบวนการผลิตสินค้า เป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินงานของธุรกิจ โดยนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์หลายชนิด นอกจากนั้นการผลิตสินค้าที่ดียังเป็นการช่วย ลดความไม่แน่นอนและความเสี่ยงในกระบวนการของ supply chain มีระดับสินค้าคงเหลือที่เหมาะสม ระยะเวลา/ รอบในการผลิต ที่แน่นอน ประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าดีขึ้น เพิ่มกำไรให้กับองค์กรและยังสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน   ด้วยเหตุนี้จึงมีแนวคิดที่จะทำการพัฒนาระบบการจัดการความรู้สำหรับกระบวนการผลิตเสื้อผ้าบริษัทจอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมของสินค้าที่มีคุณภาพให้เพียงพอกับความต้องการในอนาคตของลูกค้า อันจะส่งผลให้สามารถให้เกิดการลดต้นทุนสินค้า และสามารถสร้างผลกำไรจากการประกอบธุรกิจ ต่อไป

5 โจทย์วิจัย คำถามหลัก -ระบบการจัดการความรู้สำหรับกระบวนการผลิตเสื้อผ้าบริษัทจอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้หรือไม่ อย่างไร คำถามรอง 1. กระบวนการผลิตควรเป็นอย่างไร 2. ควรจัดการกับระบบห่วงโซ่อุปทานอย่างไร 3. วิธีการไหนเป็นกระบวนการสนับสนุนผลิตและเป็นการจัดการในด้านลดต้นทุน

6 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อพัฒนาระบบการจัดการความรู้สำหรับกระบวนการผลิตเสื้อผ้าบริษัทจอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด 2. เพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการด้านผลิตสินค้าให้มีการลดต้นทุนที่เหมาะสม ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.ได้รับระบบการจัดการความรู้สำหรับกระบวนการผลิตเสื้อผ้าบริษัทจอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด 2. เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าและสามารถลดต้นทุนสินค้าสินค้าได้ตามที่ลูกค้าต้องการในต้นทุนที่ดี ไม่ขาดทุน และจัดส่งให้ ลูกค้าได้ทันเวลา โดยไม่เสียค่าปรับ

7 อ้างอิง(Reference) อ.พุทธวรรณ ขันต้นธง.หลักการการวิจัยการจัดการความรู้.วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.2554. (James L. Loyejoy, Princibles of Supply Chain Management,


ดาวน์โหลด ppt นางสาว กรรณิการ์ ปัญญาเมืองใจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google