งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบการ จัดการความรู้สำหรับ กระบวนการผลิตเสื้อผ้า บริษัทจอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด นางสาว กรรณิการ์ ปัญญา เมืองใจ 542132002 542132002.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบการ จัดการความรู้สำหรับ กระบวนการผลิตเสื้อผ้า บริษัทจอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด นางสาว กรรณิการ์ ปัญญา เมืองใจ 542132002 542132002."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบการ จัดการความรู้สำหรับ กระบวนการผลิตเสื้อผ้า บริษัทจอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด นางสาว กรรณิการ์ ปัญญา เมืองใจ 542132002 542132002

2 การแข่งขันที่รุนแรงทางธุรกิจมีความจำเป็นที่ บริษัทต่างๆจะต้องมีการปรับตัวเพื่อลดต้นทุนในการ ประกอบการ ต้นทุนด้านการผลิตสินค้า สินค้าป็นต้นทุนสำคัญที่มักจะถูกมองข้ามและส่งผล อย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจกลยุทธ์ในการลดต้นทุน ด้านการผลิตทำได้หลายวิธีด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น กระบวนการสนับสนุนผลิต เป็นการจัดการในด้านลด ต้นทุน ให้น้อยลง หรือ การผลิตปริมาณสินค้าให้มี ความเหมาะสม โดยทั้งหมดล้วนแต่มีเป้าหมาย เพื่อให้ ลูกค้ามีความพอใจ และเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และ โซ่อุปทานเป็นแนวความคิดที่ให้ความสำคัญกับการ เชื่อมประสานการดำเนินธุรกิจตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบไป จนถึงผู้บริโภค จะส่งผลให้สมาชิกในโซ่อุปทานได้รับ ประโยชน์เพิ่มขึ้นทุกคนเนื่องจากโซ่อุปทานที่เป็น เอกภาพจะเกิดการเปลี่ยนแปลงข่าวสารข้อมูลระหว่าง กัน และการกำจัดส่วนเกินออกจากโซ่อุปทานตลอด สายเป็นผลให้โซ่อุปทานตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าได้ดีขึ้น รวดเร็วขึ้น ด้วยต้นทุนที่ต่ำลง ที่มาและ ความสำคัญ

3 ตารางที่ 1 ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการโซ่ อุปทานในอุตสาหกรรม สิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงผลที่ได้รับหมายเหตุ ประสิทธิภาพในการส่งมอบสินค้าได้ ตรงเวลา 16% - 28% เพิ่มขึ้น ปริมาณสินค้าคงคลัง 25% - 60% ลดลง เวลาในการส่งมอบสินค้าตามคำสั่งซื้อ 30% - 50% ลดลง ความแม่นยำของการพยากรณ์ยอดขาย 25% - 80% เพิ่มขึ้น ผลผลิตโดยรวม 10% - 16% เพิ่มขึ้น ต้นทุนที่เกิดขึ้นในซัพพลายเชน 20% - 30% ลดลง การมีสินค้าพร้อมขาย 10% - 20% เพิ่มขึ้น

4 บริษัทจอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัดเป็นอุตสาหกรรมขนาด กลาง ผลิตเสื้อผ้ายืดและไหมส่งออกต่างประเทศใน อเมริกา และแคนดาเป็นหลัก แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น ก็คือ ความไม่เข้าใจในการบริหารจัดการด้านการผลิตอย่าง เป็นระบบ มีต้นทุนด้านการผลิตสูง เนื่องจากเป็นที่ ทราบกันดีว่ากรบวนการผลิตสินค้า เป็นปัจจัยสำคัญใน การดำเนินงานของธุรกิจ โดยนับเป็นองค์ประกอบที่ สำคัญของต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์หลายชนิด นอกจากนั้นการผลิตสินค้าที่ดียังเป็นการช่วย ลดความ ไม่แน่นอนและความเสี่ยงในกระบวนการของ supply chain มีระดับสินค้าคงเหลือที่เหมาะสม ระยะเวลา / รอบในการผลิต ที่แน่นอน ประสิทธิภาพในการบริการ ลูกค้าดีขึ้น เพิ่มกำไรให้กับองค์กรและยังสามารถสร้าง ความได้เปรียบในการแข่งขัน ด้วยเหตุนี้จึงมีแนวคิดที่จะทำการพัฒนาระบบการ จัดการความรู้สำหรับกระบวนการผลิตเสื้อผ้าบริษัทจอร์ จี้ แอนด์ ลู จำกัด เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต อย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมของสินค้าที่มี คุณภาพให้เพียงพอกับความต้องการในอนาคตของ ลูกค้า อันจะส่งผลให้สามารถให้เกิดการลดต้นทุน สินค้า และสามารถสร้างผลกำไรจากการประกอบธุรกิจ ต่อไป

5 โจทย์ วิจัย คำถามหลัก - ระบบการจัดการความรู้สำหรับ กระบวนการผลิตเสื้อผ้าบริษัทจอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ หรือไม่ อย่างไร คำถามรอง 1. กระบวนการผลิตควรเป็นอย่างไร 2. ควรจัดการกับระบบห่วงโซ่อุปทาน อย่างไร 3. วิธีการไหนเป็นกระบวนการสนับสนุน ผลิตและเป็นการจัดการในด้านลดต้นทุน

6 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการความรู้ สำหรับกระบวนการผลิตเสื้อผ้าบริษัทจอร์ จี้ แอนด์ ลู จำกัด 2. เพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการด้าน ผลิตสินค้าให้มีการลดต้นทุนที่เหมาะสม ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้รับระบบการจัดการความรู้สำหรับ กระบวนการผลิตเสื้อผ้าบริษัทจอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด 2. เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าและ สามารถลดต้นทุนสินค้าสินค้าได้ตามที่ ลูกค้าต้องการในต้นทุนที่ดี ไม่ขาดทุน และจัดส่งให้ ลูกค้าได้ทันเวลา โดยไม่ เสียค่าปรับ

7 อ้างอิง (Reference) อ. พุทธวรรณ ขันต้นธง. หลักการการวิจัยการจัดการความรู้. วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.2554. (James L. Loyejoy, Princibles of Supply Chain Management, WWW.tc2.com)WWW.tc2.com


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบการ จัดการความรู้สำหรับ กระบวนการผลิตเสื้อผ้า บริษัทจอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด นางสาว กรรณิการ์ ปัญญา เมืองใจ 542132002 542132002.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google