งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 การกำหนดปัญหา และ การศึกษาความ เป็นไปได้ (Problem Definition and Feasibility Study)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 การกำหนดปัญหา และ การศึกษาความ เป็นไปได้ (Problem Definition and Feasibility Study)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 การกำหนดปัญหา และ การศึกษาความ เป็นไปได้ (Problem Definition and Feasibility Study)

2 ระยะที่ 1: การวางแผน โครงการ (Project Planning Phase) เป็นกระบวนการพื้นฐาน บนความเข้าใจอย่างถ่อง แท้ว่า... ทำไม ! ต้องสร้างระบบ ใหม่ ทำไม ! ต้องสร้างระบบ ใหม่

3 ปัจจัย / แรงผลักดันที่ ส่งผลต่อความ ต้องการเพื่อพัฒนา ระบบใหม่ 1. ผู้ใช้งานร้องขอ 2. ผู้บริหารระดับสูง ต้องการ 4. แรงผลักดันจาก ภายนอก 3. ปัญหา / ข้อผิดพลาดของ ระบบงานปัจจุบัน 5. ส่วนงานพัฒนาระบบ แนะนำ

4 แบบฟอร์มคำร้องขอระบบ (System Request)

5 เมื่อมีความต้องการ ปรับปรุงระบบงาน จึง ถือเป็นจุดเริ่มต้นใน บทบาทของตัว นักวิเคราะห์ระบบ

6 การกำหนดปัญหา (Problem Definition) ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ ดำเนินงานทางธุรกิจถือว่า เป็นเรื่องราวปกติ ซึ่งมีทั้ง ปัญหาเล็กน้อย จนถึงปัญหา ระดับใหญ่ ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ ดำเนินงานทางธุรกิจถือว่า เป็นเรื่องราวปกติ ซึ่งมีทั้ง ปัญหาเล็กน้อย จนถึงปัญหา ระดับใหญ่

7 การกำหนดปัญหา ( ต่อ ) ทั้งปัญหาเล็กน้อย กับ ปัญหาใหญ่ ล้วนต้องได้รับ การแก้ไข เพราะหากไม่ได้ รับการปรับปรุงแก้ไข ปัญหาดังกล่าวอาจสะสม พอกพูนจนธุรกิจได้รับ ผลกระทบ หรือล่มสลายได้ ทั้งปัญหาเล็กน้อย กับ ปัญหาใหญ่ ล้วนต้องได้รับ การแก้ไข เพราะหากไม่ได้ รับการปรับปรุงแก้ไข ปัญหาดังกล่าวอาจสะสม พอกพูนจนธุรกิจได้รับ ผลกระทบ หรือล่มสลายได้

8 การกำหนดปัญหา ( ต่อ ) องค์กรใดที่สามารถ จัดการกับปัญหาและแก้ไข ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี ย่อมหมายถึงความสำเร็จใน การแก้ไขปัญหา เพื่อให้ ธุรกิจดำรงอยู่ และก้าวไปสู่ เป้าหมายได้ องค์กรใดที่สามารถ จัดการกับปัญหาและแก้ไข ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี ย่อมหมายถึงความสำเร็จใน การแก้ไขปัญหา เพื่อให้ ธุรกิจดำรงอยู่ และก้าวไปสู่ เป้าหมายได้

9 การกำหนดปัญหา ( ต่อ ) แต่ทั้งนี้ ปัญหาจะลุล่วง ไปได้ ต้องได้รับความ ร่วมมือจากพนักงานภายใน องค์กร แต่ทั้งนี้ ปัญหาจะลุล่วง ไปได้ ต้องได้รับความ ร่วมมือจากพนักงานภายใน องค์กร

10 การกำหนดปัญหา ( ต่อ ) หลักการแก้ไขปัญหาที่ดี นักวิเคราะห์ระบบควรมีการ กำหนดหัวข้อของปัญหา และหาสาเหตุของปัญหาให้ ได้ก่อน หลักการแก้ไขปัญหาที่ดี นักวิเคราะห์ระบบควรมีการ กำหนดหัวข้อของปัญหา และหาสาเหตุของปัญหาให้ ได้ก่อน โดยสามารถใช้แผนภูมิ ก้างปลา หรือ Cause-and- Effect Diagram มา ประยุกต์ใช้ โดยสามารถใช้แผนภูมิ ก้างปลา หรือ Cause-and- Effect Diagram มา ประยุกต์ใช้

11 แผนภูมิก้างปลาที่แสดงถึงปัญหา และสาเหตุของปัญหาในระบบ ศูนย์บริการรถเช่าแห่งหนึ่ง

12 Problem Statement ( ดูตัวอย่างหน้า 100) ชื่อบริษัท Problem Statement: ( ชื่อระบบงาน ) รายละเอียดของปัญหา xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx วัตถุประสงค์ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ขอบเขตของระบบ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ความสามารถของระบบ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

13 การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) เป็นการค้นหาข้อสรุป และ ขอบเขตของปัญหา โดยมี 3 ประเด็นหลัก ๆ คือ เป็นการค้นหาข้อสรุป และ ขอบเขตของปัญหา โดยมี 3 ประเด็นหลัก ๆ คือ 1. ความเป็นไปได้ทางด้าน เทคนิค 2. ความเป็นไปได้ทางด้าน เศรษฐศาสตร์ 3. ความเป็นไปได้ทางการ ปฏิบัติงาน

14 (Feasibility Study)

15 ความเป็นไปได้ทางด้าน เทคนิค (Technical Feasibility) ต้องตอบคำถามตัวเอง ให้ได้ว่า ต้องตอบคำถามตัวเอง ให้ได้ว่า “Can we build it” “Can we build it”

16 ความเป็นไปได้ทางด้าน เทคนิค ( ต่อ ) จะถูกพิจารณาในอันดับ แรก ควรวิเคราะห์ ความสามารถของทีมงานว่า มีความเชี่ยวชาญพอที่จะนำ เทคนิค และเทคโนโลยีที่ มีอยู่มาใช้งานได้หรือไม่ จะถูกพิจารณาในอันดับ แรก ควรวิเคราะห์ ความสามารถของทีมงานว่า มีความเชี่ยวชาญพอที่จะนำ เทคนิค และเทคโนโลยีที่ มีอยู่มาใช้งานได้หรือไม่

17 ความเป็นไปได้ทางด้าน เทคนิค ( ต่อ ) 1. ต้องจัดหาอุปกรณ์ใหม่ หรือไม่ 2. อุปกรณ์ที่จัดหามา รองรับงาน ในอนาคตได้ ? 4. อุปกรณ์ H/W และ S/W มี ประสิทธิภาพดี ? 3. อุปกรณ์มีความเข้ากันได้ หรือไม่ 5. ระบบรองรับการขยายตัวใน อนาคตหรือไม่ P. 101

18 ความเป็นไปได้ทาง เศรษฐศาสตร์ (Economic Feasibility) เกี่ยวข้องกับการคำนวณ ต้นทุนและผลตอบแทนที่ได้ จากโครงการ ด้วยการ กำหนดมูลค่า และวิเคราะห์ กระแสเงินสด เกี่ยวข้องกับการคำนวณ ต้นทุนและผลตอบแทนที่ได้ จากโครงการ ด้วยการ กำหนดมูลค่า และวิเคราะห์ กระแสเงินสด

19 ความเป็นไปได้ทาง เศรษฐศาสตร์ ( ต่อ ) โดยสามารถประเมินจาก ผลกระทบทางการเงิน 4 ประเภทด้วยกัน คือ โดยสามารถประเมินจาก ผลกระทบทางการเงิน 4 ประเภทด้วยกัน คือ 1. ต้นทุนการพัฒนาระบบ 2. ต้นทุนการปฏิบัติงาน 4. ผลตอบแทนที่ไม่สามารถ ประเมินค่าได้ 3. ผลตอบแทนที่สามารถ ประเมินค่าได้

20 ความเป็นไปได้ทาง เศรษฐศาสตร์ ( ต่อ ) ตัวอย่างการกำหนดมูลค่า ต้นทุน ตัวอย่างการกำหนดมูลค่า ต้นทุน และผลตอบแทน หน้า 103 ตัวอย่างการวิเคราะห์ กระแสเงินสด ตัวอย่างการวิเคราะห์ กระแสเงินสด หน้า 105 ตัวอย่างการวิเคราะห์ ระยะเวลาคืนทุน ตัวอย่างการวิเคราะห์ ระยะเวลาคืนทุน หน้า 106

21 ความเป็นไปได้ทาง ปฏิบัติงาน (Operational Feasibility) คือความเป็นไปได้ของ ระบบใหม่ที่สามารถนำเสนอ สารสนเทศได้อย่างถูกต้อง และตรงตามความต้องการของ ผู้ใช้ การยอมรับระบบงาน ใหม่จากผู้ใช้งาน ที่ เปลี่ยนแปลงไปจากระบบงาน เดิม คือความเป็นไปได้ของ ระบบใหม่ที่สามารถนำเสนอ สารสนเทศได้อย่างถูกต้อง และตรงตามความต้องการของ ผู้ใช้ การยอมรับระบบงาน ใหม่จากผู้ใช้งาน ที่ เปลี่ยนแปลงไปจากระบบงาน เดิม

22 ความเป็นไปได้ทาง ปฏิบัติงาน (Operational Feasibility) ระบบใหม่จะต้องสนับสนุน ยุทธศาสตร์ องค์กร 3 ด้าน ด้วยกัน คือ ระบบใหม่จะต้องสนับสนุน ยุทธศาสตร์ องค์กร 3 ด้าน ด้วยกัน คือ 1. ด้านผลผลิต (Productivity) 1. ด้านผลผลิต (Productivity) 2. ด้านความแตกต่าง (Differentiation) 2. ด้านความแตกต่าง (Differentiation) 3. ด้านการจัดการ (Management) 3. ด้านการจัดการ (Management)

23 การจัดทำ Proposal หลังจากที่ SA ได้ศึกษา ความเป็นไปได้แล้ว ขั้นตอน ต่อไปก็คือ การจัดทำ Proposal เพื่อยืนยันผล การศึกษาความเป็นไปได้ของ โครงการให้กับผู้บริหารระดับสูง หลังจากที่ SA ได้ศึกษา ความเป็นไปได้แล้ว ขั้นตอน ต่อไปก็คือ การจัดทำ Proposal เพื่อยืนยันผล การศึกษาความเป็นไปได้ของ โครงการให้กับผู้บริหารระดับสูง

24 Proposal ไม่มีแบบฟอร์ม ชัดเจนตายตัว แต่ขอให้ประกอบด้วยสิ่ง สำคัญต่าง ๆ ดังนี้ 1. หน้าปก 2. สารบัญ 3. บทสรุปถึงผู้บริหาร 4. สรุป ปัญหา 5. แนวทางศึกษา 6. วิเคราะห์ 7. แนวทางแก้ปัญหา 8. ข้อเสนอแนะ 9. แผนงาน 10. ภาคผนวก

25 มีหลากหลายเหตุผลที่ ผู้บริหารอาจ มีหลากหลายเหตุผลที่ ผู้บริหารอาจ อนุมัติ / ไม่อนุมัติโครงการที่ยื่น เสนอไป โครงการดี แต่อาจไม่ สามารถดำเนินการได้ เพราะมี ข้อจำกัดในปัจจัยด้านอื่น ๆ โครงการดี แต่อาจไม่ สามารถดำเนินการได้ เพราะมี ข้อจำกัดในปัจจัยด้านอื่น ๆ แต่อนาคต อาจได้รับอนุมัติ บนพื้นฐานความเหมาะสม ในช่วงเวลาขณะนั้น แต่อนาคต อาจได้รับอนุมัติ บนพื้นฐานความเหมาะสม ในช่วงเวลาขณะนั้น

26 การวางแผนและ ควบคุมกิจกรรม การวางแผน (Planning) เป็นการวางแผน งานที่ประกอบด้วยกิจกรรม ต่างๆ ที่ได้มอบหมายและ แจกจ่ายงานให้กับทีมงาน การคาดคะเนเวลาที่ต้องใช้กับ งานใดๆ เพื่อให้งานนั้นสำเร็จ ลุล่วงตามเวลาที่กำหนด การวางแผน (Planning) เป็นการวางแผน งานที่ประกอบด้วยกิจกรรม ต่างๆ ที่ได้มอบหมายและ แจกจ่ายงานให้กับทีมงาน การคาดคะเนเวลาที่ต้องใช้กับ งานใดๆ เพื่อให้งานนั้นสำเร็จ ลุล่วงตามเวลาที่กำหนด

27 การวางแผนและควบคุม กิจกรรม ( ต่อ ) การควบคุม (Control) เป็นการตรวจสอบผลสะท้อนใน โครงการที่ได้วางแผนไว้ กับ การปฏิบัติงานจริงของทีมงาน โดยผู้จัดการโครงการจะต้อง ควบคุมให้ทีมงานทำงานตาม แผน ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งรวมถึง การสร้างแรงจูงใจ การควบคุม (Control) เป็นการตรวจสอบผลสะท้อนใน โครงการที่ได้วางแผนไว้ กับ การปฏิบัติงานจริงของทีมงาน โดยผู้จัดการโครงการจะต้อง ควบคุมให้ทีมงานทำงานตาม แผน ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งรวมถึง การสร้างแรงจูงใจ

28 Gantt Charts

29 ตัวอย่าง P.113 - 121 PERT

30 1. กำหนดปัญหา (Problem Definition) 2. ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) 3. กำหนดเวลาโครงการ (Project Scheduling) 4. จัดตั้งทีมงาน (Staff the Project) สรุปกิจกรรมของระยะการ วางแผนโครงการ 5. ดำเนินการโครงการ (Launch the Project)

31 ระยะที่ 2 การวิเคราะห์ (Analysis Phase)


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 การกำหนดปัญหา และ การศึกษาความ เป็นไปได้ (Problem Definition and Feasibility Study)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google