งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตร ความคิดสร้างสรรค์ สู่ความสำเร็จในการทำงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตร ความคิดสร้างสรรค์ สู่ความสำเร็จในการทำงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตร ความคิดสร้างสรรค์ สู่ความสำเร็จในการทำงาน
บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย

2 www.star-is-born.com สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ มาตรฐานสากล

3

4 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำมาใช้ใน การทำงาน แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผลในแนวทางใหม่ ๆ อย่างหลากหลาย และมอง ปัญหาเป็นเรื่องท้าทายความสามารถด้วยมุมมองที่แปลกและแตกต่าง และสามารถนำ แนวทาง ใหม่ ๆ นี้มาใช้ ในการดำเนินชีวิต และการทางานได้

5

6 กลุ่มเป้าหมาย พนักงานทุกระดับ ทุกแผนก ทุกส่วนงาน

7

8 หัวข้อการอบรมสัมมนา (หลักสูตร 1 วัน) 1
หัวข้อการอบรมสัมมนา (หลักสูตร 1 วัน) 1. กระบวนการในการคิดลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้งานประสบความสำเร็จ คิดให้ลึกเชิงวิเคราะห์ (Analytic Thinking) คิดให้กว้างอย่างสร้างสรรค์ (Creative Thinking) คิดให้ครบจนจบเรื่อง (Integrated Thinking) คิดในภาพรวมทั้งระบบ (System Thinking) 2. ความสำคัญของการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน 3. เทคนิคการคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน การคิดแก้ปัญหางานอย่างสร้างสรรค์ การคิดสร้างสรรค์เพื่อการปรับปรุงงาน การคิดสร้างสรรค์เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการทำงาน 4. กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

9 อ.วทัญญู มุ่งหมาย และคณะ พักรับประทานอาหาร 1 ชั่วโมง
ตารางกำหนดการอบรม วัน/เวลา รายการ วิทยากร วัน พ.ศ เวลา น. กระบวนการในการคิดลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้งานประสบความสำเร็จ อ.วทัญญู มุ่งหมาย และคณะ เวลา น. คิดให้ลึกเชิงวิเคราะห์ (Analytic Thinking) คิดให้กว้างอย่างสร้างสรรค์ (Creative Thinking) คิดให้ครบจนจบเรื่อง (Integrated Thinking) คิดในภาพรวมทั้งระบบ (System Thinking) พัก 15 นาที เวลา น. ความสำคัญของการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน พักรับประทานอาหาร 1 ชั่วโมง เวลา น. เทคนิคการคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน เวลา น. การคิดแก้ปัญหางานอย่างสร้างสรรค์ การคิดสร้างสรรค์เพื่อการปรับปรุงงาน การคิดสร้างสรรค์เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการทำงาน เวลา น. กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

10 รูปแบบการสัมมนา 1. การบรรยาย 40 % 2
รูปแบบการสัมมนา 1. การบรรยาย 40 % 2. เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 30% 3. การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 30 % วิทยากร อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย และคณะ

11 ผู้ประสานงานหลักสูตร
คุณ โทรศัพท์ สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ มาตรฐานสากล ศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างภาพลักษณ์เพื่อความเป็นหนึ่ง มาตรฐานสากล

12 หลักสูตร : ความคิดสร้างสรรค์ สู่ความสำเร็จในการทำงาน (Creative Thinking for Success) บรรยาย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย และคณะ วันที่สัมมนา : วันที่ เดือน เวลา : น. สถานที่ : วิทยากร : อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย และคณะ สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ มาตรฐานสากล ***โปรโมชั่นพิเศษ 2,999 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)*** รวม ( เอกสาร / ชา / กาแฟ / อาหารกลางวัน ) และรับส่วนลดอีก 500 บาท เมื่อชำระค่าสัมมนาก่อนวันที่ วันที่ รายละเอียดอื่น ๆ : ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตร ความคิดสร้างสรรค์ สู่ความสำเร็จในการทำงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google