งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตร ความคิดสร้างสรรค์ สู่ความสำเร็จใน การทำงาน บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตร ความคิดสร้างสรรค์ สู่ความสำเร็จใน การทำงาน บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หลักสูตร ความคิดสร้างสรรค์ สู่ความสำเร็จใน การทำงาน บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย

3 สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อกลยุทธ์ทาง ธุรกิจ มาตรฐานสากล

4

5 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะ กระบวนการคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำมาใช้ในการทำงาน แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผลในแนวทางใหม่ ๆ อย่างหลากหลาย และมองปัญหาเป็นเรื่องท้าทาย ความสามารถด้วยมุมมองที่แปลกและแตกต่าง และ สามารถนำแนวทาง ใหม่ ๆ นี้มาใช้ ในการดำเนินชีวิต และการทางานได้

6

7 กลุ่มเป้าหมาย พนักงานทุกระดับ ทุกแผนก ทุกส่วนงาน

8

9 หัวข้อการอบรมสัมมนา ( หลักสูตร 1 วัน ) 1. กระบวนการในการคิดลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้งาน ประสบความสำเร็จ คิดให้ลึกเชิงวิเคราะห์ (Analytic Thinking) คิดให้กว้างอย่างสร้างสรรค์ (Creative Thinking) คิดให้ครบจนจบเรื่อง (Integrated Thinking) คิดในภาพรวมทั้งระบบ (System Thinking) 2. ความสำคัญของการพัฒนาความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ในการทำงาน 3. เทคนิคการคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน การคิดแก้ปัญหางานอย่างสร้างสรรค์ การคิดสร้างสรรค์เพื่อการปรับปรุงงาน การคิดสร้างสรรค์เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการ ทำงาน 4. กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

10 ตารางกำหนดการอบรม วัน / เวลารายการวิทยากร วัน พ. ศ เวลา น. กระบวนการในการคิดลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้งานประสบความสำเร็จ อ. วทัญญู มุ่งหมาย และคณะ วัน พ. ศ เวลา น. คิดให้ลึกเชิงวิเคราะห์ (Analytic Thinking) คิดให้กว้างอย่างสร้างสรรค์ (Creative Thinking) คิดให้ครบจนจบเรื่อง (Integrated Thinking) คิดในภาพรวมทั้งระบบ (System Thinking) อ. วทัญญู มุ่งหมาย และคณะ พัก 15 นาที วัน พ. ศ เวลา น. ความสำคัญของการพัฒนาความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน อ. วทัญญู มุ่งหมาย และคณะ พักรับประทานอาหาร 1 ชั่วโมง วัน พ. ศ เวลา น. เทคนิคการคิดสร้างสรรค์ในการทำงานอ. วทัญญู มุ่งหมาย และคณะ วัน พ. ศ เวลา น. การคิดแก้ปัญหางานอย่างสร้างสรรค์ การคิดสร้างสรรค์เพื่อการปรับปรุงงาน การคิดสร้างสรรค์เพื่อกำหนดกลยุทธ์ใน การทำงาน อ. วทัญญู มุ่งหมาย และคณะ พัก 15 นาที วัน พ. ศ เวลา น. กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์อ. วทัญญู มุ่งหมาย และคณะ

11 รูปแบบการสัมมนา 1. การบรรยาย 40 % 2. เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 30% 3. การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขัน กระตุ้นผลงาน 30 % วิทยากร อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย และคณะ

12 ผู้ประสานงานหลักสูตร คุณ โทรศัพท์ สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ มาตรฐานสากล ศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างภาพลักษณ์เพื่อความ เป็นหนึ่ง มาตรฐานสากล

13 หลักสูตร : ความคิดสร้างสรรค์ สู่ความสำเร็จในการทำงาน (Creative Thinking for Success) บรรยาย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย และคณะ วันที่สัมมนา : วันที่ เดือน เวลา : น. สถานที่ : วิทยากร : อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย และคณะ สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ มาตรฐานสากล *** โปรโมชั่นพิเศษ 2,999 บาท / ท่าน ( ไม่รวม Vat)*** รวม ( เอกสาร / ชา / กาแฟ / อาหารกลางวัน ) และรับส่วนลดอีก 500 บาท เมื่อชำระค่าสัมมนา ก่อนวันที่ วันที่ รายละเอียดอื่น ๆ : ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปี ได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตร ความคิดสร้างสรรค์ สู่ความสำเร็จใน การทำงาน บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google