งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตร ศิลปะการพูดในที่ชุมนุมชน บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตร ศิลปะการพูดในที่ชุมนุมชน บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตร ศิลปะการพูดในที่ชุมนุมชน บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย
บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย

2 สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ มาตรฐานสากล
สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ มาตรฐานสากล

3

4 หลักการและเหตุผล ศิลปะการพูดเป็นฐานหรือบันไดแห่งความสำเร็จในการ ดำเนินชีวิต ในการทำงานเมื่อเป็นหัวหน้างานก็ต้องสั่งงาน สอนงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือ นำเสนอผลงานต่อฝ่ายบริหาร ฝ่ายขายก็จำเป็น ที่ต้องนำเสนอสินค้าและบริการต่อลูกค้า ในความเป็นพนักงานที่อยาก ก้าวหน้าก็ต้องกล้าที่จะพูดและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นระบบ หลักสูตร “ศิลปะการพูดในที่ชุมนุมชน” คือคำตอบสุดท้ายใน การเพิ่มศักยภาพหรือติดอาวุธให้กับตนเองและก้าวหน้าไปอีกระดับ เพิ่มเติมเต็มศักยภาพที่มีอยู่ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อความก้าวหน้า ในอาชีพการงานต่อไป

5

6 วัตถุประสงค์ 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการพูดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น      2.เพื่อเพิ่มทักษะการพูด การสื่อสารที่ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ ดี      3.เพื่อสามารถนำหลักการมาปรับใช้ให้ได้ประสิทธิภาพมาก ที่สุด

7

8 เนื้อหาหลักสูตร บทที่ 1. ทำไมคนกลัวการพูดในที่ชุมนุมชน
บทที่ 2. อาการประหม่าปัญหาโลกแตก 1. เรียนรู้เรื่องการพูดเบื้องต้น 2. แบบ วิธีการพูด 3. โครงสร้างการพูด 4. ปัญหาทางการพูด แบบฝึกปฏิบัติ 1 “การแนะนำตนเอง” 1.ลักษณะอาการประหม่า 2.เกิดเพราะความกลัว..../การขจัดอาการประหม่าแบบเฉพาะหน้าและระยะยาว    - ไม่เชื่อมั่นตนเอง.... ต้องสร้าง    - การพัฒนาบุคลิกภาพนักพูด (ภายนอก-ภายใน) ฝึกปฏิบัติบทที่ 3 “เรื่องประทับใจ” บทที่ 3. การวิเคราะห์ผู้ฟังและเตรียมข้อมูล บทที่ 4. ลีลาแบบนี้มีแต่คนชม 1. วิเคราะห์ผู้ฟัง 2. วิเคราะห์เวลา สถานที่ 3. การจัดข้อมูลลงในการพูด  ฝึกปฏิบัติบทที่ 3 “เรื่องเล่า…เช้านี้” 1. ความเป็นธรรมชาติในการพูด 2. การใช้น้ำเสียงลีลาท่าทางสายตา ประกอบการพูด 3. การใช้อารมณ์กับน้ำเสียง บทฝึกปฏิบัติ 5 “ลีลาแบบนี้มีแต่คนชม “

9 วิธีการฝึกอบรม - การบรรยาย ของวิทยากร 30 เปอร์เซ็นต์ - ฝึกปฏิบัติ ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ ตามบทต่างๆโดยมีวิทยากรให้คำแนะนำเป็น รายบุคคลอย่าง ใกล้ชิดและแก้ไขข้อบกพร่องอย่างทันทีทันใด สถานที่ ตามหน่วยงานที่ลูกค้ากำหนด หรือ โรงแรมต่างๆ จำนวนผู้เข้าฝึกอบรม 40คน/รุ่น ระยะเวลา 2 วัน ( ) คณะวิทยากร อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย และทีมงาน บริหารหลักสูตรโดย - อาจารย์วทัญญู มุ่งหมายและทีมงาน

10 ประสานงาน - คุณ. โทร. ประเมินผล 1
ประสานงาน - คุณ โทร ประเมินผล 1.ประเมินจากการมีส่วนร่วมในแบบฝึก ปฏิบัติของสมาชิกผู้เข้าร่วมหลักสูตร 2.ประเมินจากแบบประเมินของสถาบันฯ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะได้เรียนรู้เทคนิคในการพูดในที่ชุมชนจาก วิทยากรโดยตรง 2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการฝึกปฏิบัติ และคำเสนอแนะจาก วิทยากร โดยบทฝึกต่างๆ นั้นจะเน้นเพื่อความเป็นผู้นำเสนออย่างมืออาชีพ 3.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยตรงจาก วิทยากร ซึ่งสามารถ นำไปปรับใช้ในการทำงานได้

11 Thank you


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตร ศิลปะการพูดในที่ชุมนุมชน บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google