งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตร ศิลปะการพูดในที่ชุมนุมชน บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตร ศิลปะการพูดในที่ชุมนุมชน บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หลักสูตร ศิลปะการพูดในที่ชุมนุมชน บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย

3 www.star-is-born.com สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ มาตรฐานสากล

4

5 หลักการและเหตุผล ศิลปะการพูดเป็นฐานหรือบันไดแห่ง ความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ในการ ทำงานเมื่อเป็นหัวหน้างานก็ต้องสั่งงาน สอนงานผู้ใต้บังคับบัญชาหรือ นำเสนอ ผลงานต่อฝ่ายบริหาร ฝ่ายขายก็จำเป็นที่ ต้องนำเสนอสินค้าและบริการต่อลูกค้า ใน ความเป็นพนักงานที่อยากก้าวหน้าก็ต้อง กล้าที่จะพูดและแสดงความคิดเห็นอย่าง เป็นระบบ หลักสูตร “ ศิลปะการพูดในที่ชุมนุม ชน ” คือคำตอบสุดท้ายในการเพิ่ม ศักยภาพหรือติดอาวุธให้กับตนเองและ ก้าวหน้าไปอีกระดับ เพิ่มเติมเต็มศักยภาพที่มีอยู่ให้สมบูรณ์ มากยิ่งขึ้น เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการ งานต่อไป

6

7 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการพูด ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. เพื่อเพิ่มทักษะการพูด การ สื่อสารที่ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี 3. เพื่อสามารถนำหลักการมา ปรับใช้ให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด

8

9 เนื้อหาหลักสูตร บทที่ 1. ทำไมคนกลัวการพูดในที่ ชุมนุมชน บทที่ 2. อาการประหม่าปัญหา โลกแตก....... 1. เรียนรู้เรื่องการพูดเบื้องต้น 2. แบบ วิธีการพูด 3. โครงสร้างการพูด 4. ปัญหาทางการพูด แบบฝึกปฏิบัติ 1 “ การแนะนำ ตนเอง ” 1. ลักษณะอาการประหม่า 2. เกิดเพราะความกลัว..../ การ ขจัดอาการประหม่าแบบเฉพาะ หน้าและระยะยาว - ไม่เชื่อมั่นตนเอง.... ต้องสร้าง - การพัฒนาบุคลิกภาพนักพูด ( ภายนอก - ภายใน ) ฝึกปฏิบัติบท ที่ 3 “ เรื่องประทับใจ ” บทที่ 3. การวิเคราะห์ผู้ฟังและ เตรียมข้อมูล บทที่ 4. ลีลาแบบนี้มีแต่คนชม 1. วิเคราะห์ผู้ฟัง 2. วิเคราะห์เวลา สถานที่ 3. การจัดข้อมูลลงในการพูด ฝึก ปฏิบัติบทที่ 3 “ เรื่องเล่า … เช้านี้ ” 1. ความเป็นธรรมชาติในการพูด 2. การใช้น้ำเสียงลีลาท่าทาง สายตา ประกอบการพูด 3. การใช้อารมณ์กับน้ำเสียง บท ฝึกปฏิบัติ 5 “ ลีลาแบบนี้มีแต่คน ชม “

10 วิธีการฝึกอบรม - การบรรยาย ของวิทยากร 30 เปอร์เซ็นต์ - ฝึกปฏิบัติ ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ ตามบท ต่างๆโดยมีวิทยากรให้คำแนะนำเป็นรายบุคคล อย่าง ใกล้ชิดและแก้ไขข้อบกพร่องอย่าง ทันทีทันใด สถานที่ ตามหน่วยงานที่ลูกค้ากำหนด หรือ โรงแรมต่างๆ จำนวนผู้เข้าฝึกอบรม 40 คน / รุ่น ระยะเวลา 2 วัน (9.00-16.00) คณะวิทยากร อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย และทีมงาน บริหารหลักสูตรโดย - อาจารย์วทัญญู มุ่งหมายและทีมงาน

11 ประสานงาน - คุณ............................................. โทร....................................... ประเมินผล 1. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในแบบฝึก ปฏิบัติของสมาชิกผู้เข้าร่วมหลักสูตร 2. ประเมินจากแบบประเมินของสถาบันฯ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะได้เรียนรู้ เทคนิคในการพูดในที่ชุมชนจากวิทยากร โดยตรง 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการฝึก ปฏิบัติ และคำเสนอแนะจากวิทยากร โดยบท ฝึกต่างๆ นั้นจะเน้นเพื่อความเป็นผู้นำเสนอ อย่างมืออาชีพ 3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้แลกเปลี่ยน ประสบการณ์โดยตรงจากวิทยากร ซึ่งสามารถ นำไปปรับใช้ในการทำงานได้

12


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตร ศิลปะการพูดในที่ชุมนุมชน บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google