งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการวางแผนคนวางแผน งานสำหรับหัวหน้างาน People Management & Working Plan For Manager บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการวางแผนคนวางแผน งานสำหรับหัวหน้างาน People Management & Working Plan For Manager บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการวางแผนคนวางแผน งานสำหรับหัวหน้างาน People Management & Working Plan For Manager บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย

3 www.star-is-born.com สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ มาตรฐานสากล

4 “ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้าน การเป็น หัวหน้างาน ของผู้บริหาร และผู้จัดการฝ่าย ต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทีมงาน ของ ตนเอง ตลอดจนสามารถวางแผนคนและวางแผนงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมตอบสนองต่อเป้าหมายที่วางไว้ ” หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้าน การเป็นหัวหน้างาน ของผู้บริหาร และผู้จัดการฝ่าย ต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทีมงาน ของ ตนเอง ตลอดจนสามารถวางแผนคนและวางแผนงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมตอบสนองต่อเป้าหมายที่วางไว้ โดยเริ่มตั้งแต่การทำความเข้าใจในเชิงจิตวิทยาการ บริหาร และลงถึงการทำงานแบบมุ่งผลงาน (Result Orientation) โดยการกำหนดแผนการบริหารคน พัฒนาคน และการประเมินผลงานเพื่อเน้นที่จะปรับปรุงงานให้ดีขึ้นได้ อย่างไร ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้ ตั้งแต่แนวทางการทำแผนงาน การกำหนดเป้าหมายที่เป็นสากลตลอดจนเทคนิคการ กระจายงาน และควบคุมติดตามงานแบบมีเป้าหมาย และ ผู้เข้าอบรมยังจะได้เข้าใจหลักการประเมินผลงานเพื่อจะ สามารถบริหารและพัฒนาพนักงานในประเภทต่างๆ ได้ อย่างเต็มที่อีกด้วย

5

6 วัตถุประสงค์ 1) เรียนรู้และเข้าใจตนเองและทีมงาน จาก ความเข้าใจในเรื่องบุคลิกภาพ และพฤติกรรมของ คนแรงจูงใจของคนในการทำงาน และภาวะผู้นำที่ ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ 2) เข้าใจหลักการกำหนดเป้าหมายและ ผลงาน การวางแผนตามลำดับความสำคัญของงาน และการวางแผนงานที่จะทำให้เราได้ผลงานสูงสุด 3) พัฒนาทักษะในการบริหารคน การ Empowerment การให้คำปรึกษาทีมงานที่ดี การ สอนงานที่ถูกต้องและได้ผล 4) เข้าใจหลักการประเมินทีมงาน เพื่อสร้าง ผลงานอย่างถ่องแท้ ไม่ใช่การประเมินเพื่อกำหนด ผลตอบแทนพนักงาน การ Feedback การทำงาน ของทีมเพื่อเร่งศักยภาพของลูกน้องในทีม

7

8 หลักสูตรนี้เหมาะกับ ระดับหัวหน้างานขึ้นไป นักธุรกิจ หรือผู้ที่สนใจ ศึกษา

9

10 Course Outline O หลักการบริหารตนเอง - คุณลักษณะการเป็นผู้นำที่ดี - ทำอย่างไรจะครองใจผู้ใต้บังคับบัญชา - ประเภทของผู้นำ เราจะเป็นผู้นำแบบไหน O หลักการบริหารคน - ประเภทของคนที่จะมาเป็นทีมงานเรา - การจัดการกับคนแต่ละประเภท - หลักการในการสร้างแรงจูงใจ และสร้างพลังให้ทีมงาน - การค้นหาและพัฒนาทีมงานให้เป็นผู้นำ O หลักการบริหารงาน บริหารทีมงาน - หลักการบริหารองค์กรแบบองค์รวม ( ความสำเร็จ + ความสุข ) - หลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ 5 ขั้นตอน ♦ การกำหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ♦ การวิเคราะห์ และกำหนดแนวทางดำเนินงาน ♦ การกำหนดแผนการทำงาน ♦ การจัดสรรทรัพยากร ♦ การติดตามประเมินผล

11 Agenda 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 09.00 - 10.30 น.O หลักการบริหารตนเอง - คุณลักษณะการเป็นผู้นำที่ดี - ทำอย่างไรจะครองใจผู้ใต้บังคับบัญชา - ประเภทของผู้นำ เราจะเป็นผู้นำแบบไหน 10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 10.45 - 12.00 น.O หลักการบริหารคน - ประเภทของคนที่จะมาเป็นทีมงานเรา - การจัดการกับคนแต่ละประเภท - หลักการในการสร้างแรงจูงใจ และสร้างพลังให้ ทีมงาน - การค้นหาและพัฒนาทีมงานให้เป็นผู้นำ 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 - 14.30 น.O หลักการบริหารงาน บริหารทีมงาน - หลักการบริหารองค์กรแบบองค์รวม ( ความสำเร็จ + ความสุข ) 14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 14.45 - 16.00 น.- หลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ 5 ขั้นตอน ♦ การกำหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ♦ การวิเคราะห์ และกำหนดแนวทางดำเนินงาน ♦ การกำหนดแผนการทำงาน ♦ การจัดสรรทรัพยากร ♦ การติดตามประเมินผล

12 รูปแบบการอบรม บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ ถาม - ตอบ ลงทะเบียน 8.30 น. อบรมเวลา 9.00-16.00 น. สถานที่.......................................................... *** ค่าธรรมเนียม 5,800 บาท ( ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม )***

13 สนใจสมัคร กรอกรายละเอียด ส่ง FAX ใบตอบรับกลับมาที่ โทรสาร................................. หรือสมัครผ่านทาง Website ชื่อบริษัท / องค์กร.............................................................. สำนักงาน ใหญ่ สาขา................................................ ประเภทธุรกิจ.................................................................. ที่อยู่..................................................................................................................................................................................................................................................... เลขประจำตัวผู้เสียภาษี................................................... ชื่อผู้ ประสานงาน....................................................... ตำแหน่ง.................................................................... ฝ่าย.................................................................................. โทรศัพท์................................................................... มือถือ............................................................................... โทรสาร....................................................................E-mail :........................................................................... 1.......................................................................... ตำแหน่ง / ฝ่าย......................................................................... E - Mail............................................................................................................................................................ 2.......................................................................... ตำแหน่ง / ฝ่าย......................................................................... E - Mail............................................................................................................................................................ 3.......................................................................... ตำแหน่ง / ฝ่าย......................................................................... E - Mail............................................................................................................................................................ 4.......................................................................... ตำแหน่ง / ฝ่าย......................................................................... E - Mail............................................................................................................................................................ *** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 ของค่าธรรมเนียมการอบรม ***


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการวางแผนคนวางแผน งานสำหรับหัวหน้างาน People Management & Working Plan For Manager บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google