งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร “ ศิลปะการพูดในที่ชุมชนและการพูดในโอกาสต่างๆ ” บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร “ ศิลปะการพูดในที่ชุมชนและการพูดในโอกาสต่างๆ ” บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร “ ศิลปะการพูดในที่ชุมชนและการพูดในโอกาสต่างๆ ” บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย

3 www.star-is-born.com สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อกลยุทธ์ทาง ธุรกิจ มาตรฐานสากล

4

5

6

7 วันที่..................................................... 08.30-09.00 น. ลงทะเบียน / เปิดการอบรม 09.00-10.30 น. หลักการพูดในที่ชุมชน 10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 10.45-12.00 น. การเอาชนะอาการประหม่าและ สร้างความเชื่อมั่น 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00-15.00 น. ฝึกเอาชนะอาการประหม่าและสร้าง ความเชื่อมั่น 15.00-15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 15.15-16.30 น. การจัดลำดับขั้นตอนของการพูด

8 วันที่.................................................... 09.00-10.30 น. ฝึกการจัดลำดับขั้นตอนของ การพูด 10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 10.45-12.00 น. การใช้ภาษากายและเสียง ประกอบการพูด 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00-15.00 น. ฝึกการใช้ภาษากายและเสียง ประกอบการพูด 15.00-15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 15.15-16.30 น. การพูดในโอกาสต่างๆ

9 วันที่...................................................... 09.00-10.30 น. ฝึกการพูดในโอกาสต่างๆ 10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 10.45-12.00 น. ฝึกการพูดในโอกาสต่างๆ ( ต่อ ) 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00-15.00 น. หลักการตอบปัญหาฉับพลันฝึกการ ตอบปัญหาฉับพลัน 15.00-15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 15.15-16.30 น. แสดงความคิดเห็น 16.00-16.30 น. มอบวุฒิบัตร / ปิดการอบรม หมายเหตุ เนื่องจากการอบรมมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติจึงรับ เพียงรุ่นละ 30 ท่านโดยภาคปฏิบัติจะแบ่ง ออกเป็น 2 กลุ่มๆละ 15 ท่าน

10


ดาวน์โหลด ppt กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร “ ศิลปะการพูดในที่ชุมชนและการพูดในโอกาสต่างๆ ” บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google