งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรศิลปะการพูดในการนำเสนอ บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรศิลปะการพูดในการนำเสนอ บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หลักสูตรศิลปะการพูดในการนำเสนอ บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย

3 www.star-is-born.com สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ มาตรฐานสากล

4

5 หลักการและเหตุผล ความสำเร็จในอาชีพของคนๆหนึ่งปัจจัยที่สำคัญ ที่สุดก็คือความสามารถในการสื่อสารความคิดของคนๆ นั้นให้หัวหน้างาน ผู้บริหาร ได้เข้าใจอย่างถ่องแท้และ ชัดเจน สิ่งนี้ก็คือการพูดหรือการนำเสนอนั่นเอง การนำเสนอที่ประสบความสำเร็จก็เปรียบเสมือน ก้าว แรกของความสำเร็จ ย่อมก่อให้เกิดความเข้าใจ การ คล้อยตามและการตัดสินใจในที่สุด ยิ่งประกอบไปด้วย ศิลปะการจูงใจผสมผสานเข้าไปในการนำเสนอด้วยแล้ว ยิ่งทำให้สิ่งที่คิด สิ่งที่ปรารถนาสำเร็จดังมุ่งหมายตาม ที่ตั้ง ไว้ทุกประการ หลักสูตร “ ศิลปะการพูดในการ นำเสนอ ” จะช่วยให้ผู้รับการฝึกอบรมได้เรียนรู้หลัก การ นำเสนอด้วยศิลปะการพูดจูงใจในขณะนำเสนอ และ การใช้ สื่อเพื่อประกอบการนำเสนอ เพื่อผู้เข้าอบรมจะได้ นำไปใช้ในทางธุรกิจอย่างมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

6 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ หลักการนำเสนอที่ถูกต้อง 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ หลักการพูดในการนำเสนอและการใช้สื่อให้ถูก จังหวะในการนำเสนอ 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนา ตนเองเพื่อก้าวขึ้นสู่ความเป็นนักนำเสนอที่เป็นมือ อาชีพยิ่งขึ้น

7 เนื้อหาการฝึกอบรม วันที่หนึ่ง ภาคเช้า บรรยาย หัวข้อที่ 1 “ นำเสนอ อย่างไรให้เป็นมืออาชีพ ” ภาคบ่าย บรรยาย หัวข้อที่ 2 “ นำเสนอให้ดี ต้องมีโครงสร้าง ” - การนำเสนอคืออะไร ? - ความสำคัญของการนำเสนอ - การนำเสนอด้วยการพูด - การเตรียมการนำเสนอ ( ข้อมูล กาย ใจ ) - การวิเคราะห์ผู้ฟังในการนำเสนอ - การวางแผนการนำเสนอ - โครงสร้างในการนำเสนอ - การรวบรวมข้อมูล - การจัดระบบข้อมูล - การนำข้อมูลลงในโครงสร้าง - บทฝึกปฏิบัติ 2 “ นำเสนอให้ดี ต้องมีโครงสร้าง ” บทฝึกปฏิบัติที่ 1 “ นำเสนออย่างไรให้เป็นมืออาชีพ ”

8 วันที่สอง ภาคเช้า บรรยาย หัวข้อที่ 3 “ ศิลปะการพูด จูงใจในการนำเสนอ ” ภาคบ่าย บรรยาย หัวข้อที่ 4 “ การใช้สื่อ ประกอบการนำเสนอ ” - ศิลปะการพูดจูงใจสำคัญ อย่างไร ? - การสร้างบรรยากาศในขณะจูง ใจ - จังหวะการพูดจูงใจ ( จูงใจช่วง ไหนดี ) - แนวทางการพูดจูงใจในการ นำเสนอ - จิตวิทยาในการพูดจูงใจในการ นำเสนอ - บทฝึกปฏิบัติที่ 3 “ ศิลปะการพูด จูงใจในการนำเสนอ ” - การเตรียมอุปกรณ์ในการ นำเสนอ - การนำเสนอด้วย POWERPOINT - การใช้สื่อประกอบการนำเสนอ - สื่อสมัยใหม่ NEW MEDIA กับ การนำเสนอ - บทฝึกปฏิบัติ 4 “ การนำเสนอ แบบบูรณาการ "

9 วิธีการฝึกอบรม - การบรรยาย ของวิทยากร 30 เปอร์เซ็นต์ - ฝึกปฏิบัติ ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ ตามบทต่างๆโดยมีวิทยากรให้ คำแนะนำเป็นรายบุคคลอย่าง ใกล้ชิดและแก้ไขข้อบกพร่องอย่างทันทีทันใด สถานที่ ตามหน่วยงานที่ลูกค้ากำหนด หรือ โรงแรมต่างๆ เหมาะสำหรับ พนักงานขาย หัวหน้างาน ผู้บริหารทุกระดับ ที่ต้องการเป็นนักพูด นัก นำเสนอที่ พูดแล้วคนเข้าใจง่าย พูดได้อย่างที่คิด ไม่ติดขัดอาการ ประหม่า 40 คน / รุ่น ระยะเวลา 2 วัน (9.00-16.00) คณะวิทยากร - อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย และทีมงาน - วิทยากรรับเชิญทั้งภาครัฐและเอกชนและ ทีมงาน บริหารหลักสูตรโดย - อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย และทีมงาน

10 ประสานงาน - คุณ.......................................... โทร............................................ ประเมินผล 1. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในแบบฝึกปฏิบัติของ สมาชิกผู้เข้าร่วมหลักสูตร 2. ประเมินจากแบบประเมินของสถาบันฯ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะได้เรียนรู้เทคนิคในการ พูดจูงใจจากวิทยากรโดยตรง 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการฝึก ปฏิบัติ และคำเสนอแนะจากวิทยากร โดยบทฝึก ต่างๆ นั้นจะเน้นเพื่อความเป็นผู้นำเสนออย่างมือ อาชีพ 3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้แลกเปลี่ยน ประสบการณ์โดยตรงจากวิทยากร ซึ่งสามารถ นำไป ปรับใช้ในการก้าวสู่เส้นทางนักนำเสนอมืออาชีพได้

11


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรศิลปะการพูดในการนำเสนอ บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google