งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับต้น บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับต้น บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับต้น บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย

3 สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อกลยุทธ์ทาง ธุรกิจ มาตรฐานสากล

4

5 วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาทักษะการเป็น ผู้บริหารระดับต้น โดยเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้า อบรม ในการเป็นผู้นำที่ดีและเก่งมีความสามารถทั้ง การบริหารงาน การบริหารคน และบริหารเวลา

6

7 กลุ่มเป้าหมาย พนักงานระดับบังคับบัญชา หัวหน้าส่วนงาน

8

9 หัวข้อการอบรมสัมมนา ( หลักสูตร 1 วัน ) 1. หลักการบริหารเบื้องต้น 2. หน้าที่ บทบาท และเงื่อนไข 3 ประการของ ผู้บริหาร 3. ความสามารถในการบริหารไปสู่เป้าหมาย 4. ความสามารถในการบริหารคน 5. ความสามารถในการบริหารเวลา 6. ความสามารถในการปฏิรูปตนเอง และสร้าง ความน่าเชื่อถือ 7. ความสามารถในการจูงใจ และพัฒนา ทีมงาน 8. ความสามารถในการตัดสินใจและแก้ไข ปัญหา 9. ความสามารถในการจัดการความขัดแย้ง อย่างสร้างสรรค์

10 ตารางกำหนดการอบรม วัน / เวลารายการวิทยากร วัน พ. ศ เวลา น. หลักการบริหารเบื้องต้นอ. วทัญญู มุ่งหมาย และ คณะ วัน พ. ศ เวลา น. หน้าที่ บทบาท และเงื่อนไข 3 ประการของผู้บริหาร ความสามารถในการบริหาร ไปสู่เป้าหมาย อ. วทัญญู มุ่งหมาย และ คณะ พัก 15 นาที วัน พ. ศ เวลา น. ความสามารถในการบริหาร คน ความสามารถในการบริหาร เวลา อ. วทัญญู มุ่งหมาย และ คณะ พักรับประทานอาหาร 1 ชั่วโมง วัน พ. ศ เวลา น. ความสามารถในการปฏิรูป ตนเอง และสร้างความ น่าเชื่อถือ ความสามารถในการจูงใจ และพัฒนาทีมงาน อ. วทัญญู มุ่งหมาย และ คณะ วัน พ. ศ เวลา น. ความสามารถในการ ตัดสินใจและแก้ไขปัญหา อ. วทัญญู มุ่งหมาย และ คณะ พัก 15 นาที วัน พ. ศ เวลา น. ความสามารถในการจัดการ ความขัดแย้งอย่าง สร้างสรรค์ อ. วทัญญู มุ่งหมาย และ คณะ

11 รูปแบบการสัมมนา 1. การบรรยาย 40 % 2. เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 30% 3. การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขัน กระตุ้นผลงาน 30 % วิทยากร อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย และคณะ

12 ผู้ประสานงานหลักสูตร คุณ โทรศัพท์ สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อกลยุทธ์ทาง ธุรกิจ มาตรฐานสากล ศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างภาพลักษณ์เพื่อ ความเป็นหนึ่ง มาตรฐานสากล

13 หลักสูตร : การพัฒนานักบริหารระดับต้น (Management Developing Program) บรรยาย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย และคณะ วันที่สัมมนา : วันที่ เดือน เวลา : น. สถานที่ : วิทยากร : อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย และคณะ สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ มาตรฐานสากล *** โปรโมชั่นพิเศษ 2,999 บาท / ท่าน ( ไม่รวม Vat)*** รวม ( เอกสาร / ชา / กาแฟ / อาหารกลางวัน ) และรับส่วนลดอีก 500 บาท เมื่อชำระค่าสัมมนาก่อนวันที่ วันที่ รายละเอียดอื่น ๆ : ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับต้น บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google