งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบ สารสนเทศ เพื่อการ สื่อสาร อาจารย์สราวุฒิ จบศรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบ สารสนเทศ เพื่อการ สื่อสาร อาจารย์สราวุฒิ จบศรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบ สารสนเทศ เพื่อการ สื่อสาร อาจารย์สราวุฒิ จบศรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

2 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ระดับของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ความหมายของระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ขอบเขตเนื้อหา ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในชีวิตประจำวัน การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่องานนิเทศศาสตร์

3 ความหมายของระบบสารสนเทศ เพื่อการสื่อสาร คือ การนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ อัน ได้แก่คอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการสร้าง ระบบงาน ให้สามารถจัดหาข้อมูลได้ง่าย สะดวก คล่องตัวต่อการปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร

4 ฮาร์ดแวร์ ระบบ สารสนเทศ องค์ประกอบของระบบ สารสนเทศ ซอฟต์แวร์ บุคลากรฐานข้อมูล กระบวนการ การติดต่อสื่อสาร

5 ระดับของผู้ใช้ระบบ สารสนเทศ ระดับสูง ระดับกลาง ระดับ ปฏิบัติการ ประธานบริษัท กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่าย ประชาสัมพันธ์ หัวหน้างาน ประชาสัมพันธ์ ผู้ควบคุมงาน พนักงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ สามารถแบ่งระดับผู้ใช้ระบบสารสนเทศตามลักษณะ การบริหารจัดการได้ 3 ระดับ ดังนี้

6 ระดับของผู้ใช้ระบบ สารสนเทศ 1. ระดับสูง (Top Level Management) กลุ่มของผู้ใช้ระดับนี้จะเกี่ยวข้องกับผู้บริหาร ระดับสูงซึ่งมีหน้าที่กำหนดและวางแผนกลยุทธ์ของ องค์กร เช่น นโยบายด้านการเงิน การสื่อสารและการ ประชาสัมพันธ์ ซึ่งระบบนี้จะถูกออกแบบมาเพื่อง่ายต่อ การใช้งาน สะดวก 2. ระดับกลาง (Middle Level Management) เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ใช้งานระดับการบริหารและจัดการ องค์กร เช่น ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้จัดการ ฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีหน้าที่รับ นโยบายมาจากผู้บริหารระดับสูง เช่น การรายงานยอดขาย หรือข้อมูลสรุปประจำปีของหน่วยงาน 3. ระดับปฏิบัติการ (Operational Level Management) ผู้ใช้กลุ่มนี้จะเกี่ยวข้องกับการผลิตหรือการ ปฏิบัติงานหลักขององค์ เช่น การผลิตหรือประกอบสินค้า การจัดหาวัตถุดิบ ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้วางแผนหรือ ตัดสินใจมากนัก ข้อมูลจะถูกนำไปประมวลผลใน ระดับกลางและระดับสูงต่อไป เช่น รายงานฝากถอนเงิน ประวัน ยอดสินค้าคงเหลือ เป็นต้น

7 ประโยชน์ของระบบ สารสนเทศ  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ระบบ สารสนเทศนำมาประยุกต์ช่วยให้การสื่อสารและการ ติดต่อประสานงานมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น  ระบบสารสนเทศสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อการ แข่งขันทางธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจในบริการ แก่ลูกค้า เช่น การบริการซื้อขายออนไลน์ผ่านทาง เว็บไซต์  ช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศ ช่วยให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารสำหรับ การสร้างและขยายโอกาสทางธุรกิจ  ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต เป็นการช่วยอำนวยความ สะดวกในชีวิตประวันของประชาชน เช่น การจองตั๋ว ภาพยนตร์ผ่านอินเทอร์เน็ต การจองตั๋วรถทัวร์ เครื่องบิน เป็นต้น

8 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศใน ชีวิตประจำวัน ในมหาวิทยาลัย ระบบ ทะเบียน ออนไลน์ ระบบ สำนัก วิทย บริการ ระบบ การศึกษ า ออนไลน์ www.bkkthon.ac.th

9 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อ งานนิเทศศาสตร์ 1. ระบบสารสนเทศบุคลากรภายในหน่วยงานเพื่อการประชาสัมพันธ์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : www.mict.go.th

10 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อ งานนิเทศศาสตร์ 2. ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน บริษัท อาร์เอส จำกัด ( มหาชน ) : www.rs.co.th

11 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อ งานนิเทศศาสตร์ 3. ระบบสารสนเทศสื่อมวลชน สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย : www.tja.or.th กรมประชาสัมพันธ์ : www.prd.go.th

12 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อ งานนิเทศศาสตร์ 4. ระบบสารสนเทศด้านการตัดเก็บข่าว กรมสรรพสามิต : www.excise.go.th สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ : www.nationalhealth.or.th

13 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อ งานนิเทศศาสตร์ 5. ระบบสารสนเทศข่าวย้อนหลัง หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ : www.thairath.co.th

14 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อ งานนิเทศศาสตร์ 6. ระบบสารสนเทศงานวิจัยด้านนิเทศศาสตร์ โครงการเครือข่ายห้องสมุดใน ประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ อุดมศึกษา : tdc.thailis.or.th

15


ดาวน์โหลด ppt ระบบ สารสนเทศ เพื่อการ สื่อสาร อาจารย์สราวุฒิ จบศรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google