งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทนำ Introduction Chapter01. Introduction เค้าโครงเนื้อหา ลักษณะของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ประสบ ความสำเร็จ ผู้ที่มีหน้าที่ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาและต้นทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทนำ Introduction Chapter01. Introduction เค้าโครงเนื้อหา ลักษณะของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ประสบ ความสำเร็จ ผู้ที่มีหน้าที่ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาและต้นทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทนำ Introduction Chapter01

2 Introduction เค้าโครงเนื้อหา ลักษณะของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ประสบ ความสำเร็จ ผู้ที่มีหน้าที่ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาและต้นทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สิ่งท้าทายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลักษณะที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

3 Introduction บทนำ ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ สิ่งใดตามที่บริษัทขายให้แก่ลูกค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) คือ กิจกรรมหลายๆ อย่างตั้งแต่สำรวจ โอกาสทางการตลาดไปจนถึงการผลิต การ ขาย และการส่งมอบ

4 Introduction ลักษณะของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ ประสบความสำเร็จ ผลิตแล้วขายได้ กำไร คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ เวลาที่ใช้ในการพัฒนา ต้นทุนในการพัฒนา ประสิทธิภาพในการพัฒนา รวมถึง... ผลประโยชน์ที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้รับ ความปลอดภัย

5 Introduction ผู้ที่มีหน้าที่ออกแบบพัฒนา ผลิตภัณฑ์ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายผลิต

6 Introduction ระยะเวลาและต้นทุนในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์

7 Introduction สิ่งท้าทายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลได้ผลเสีย (Trade-offs) ความเปลี่ยนแปลง (Dynamics) รายละเอียดปลีกย่อย (Details) การแข่งกับเวลา (Time Pressure) ความคุ้มค่า (Economics)

8 Introduction สิ่งท้าทายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ความคิดสร้างสรรค์ (Creation) ความพึงพอใจของลูกค้า (Satisfaction of societal and individual needs) ทีมงานที่มีความหลากหลาย (Team diversity) สปิริตของทีม (Team spirit)

9 Introduction ลักษณะที่เป็นอุปสรรคในการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้มีอำนาจตัดสินใจไม่มีความเข้าใจอย่าง แท้จริงในลักษณะของการดำเนินงาน แต่ละส่วนงานละเลยเป้าหมายส่วนรวม ทรัพยากรไม่เพียงพอ ขาดการทำงานเป็นทีมที่มีความเชี่ยวชาญที่ หลากหลาย


ดาวน์โหลด ppt บทนำ Introduction Chapter01. Introduction เค้าโครงเนื้อหา ลักษณะของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ประสบ ความสำเร็จ ผู้ที่มีหน้าที่ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาและต้นทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google