งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Powerpoint Templates Page 1 “ บทบาทที่ท้าทายของพยาบาล ในการจัดการวิกฤตอุทกภัย ” สุรัตน์ สุขสว่าง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ. วังน้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Powerpoint Templates Page 1 “ บทบาทที่ท้าทายของพยาบาล ในการจัดการวิกฤตอุทกภัย ” สุรัตน์ สุขสว่าง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ. วังน้อย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Powerpoint Templates Page 1 “ บทบาทที่ท้าทายของพยาบาล ในการจัดการวิกฤตอุทกภัย ” สุรัตน์ สุขสว่าง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ. วังน้อย

2 Powerpoint Templates Page 2 ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 25542 ใช้คำว่า ภัยพิบัติ (Diaster) หมายถึง ภัยพิบัติ (Diaster) หมายถึง สิ่งที่น่ากลัวอันตราย, สิ่งที่ทำให้เกิด ความเสียหายเดือดร้อนเป็นอย่างมาก Disaster : definition

3 Powerpoint Templates Page 3 สาธารณภัย เหตุการณ์ใดๆที่เป็นสาเหตุของความ เสียหาย ทำลายสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิด การสูญเสียชีวิตมนุษย์ หรือทำให้เกิด ปัญหาในการบริการสาธารณสุขในพื้นที่ อาจเกิดจากธรรมชาติหรือถูกทำให้ เกิดขึ้น ตลอดจนภัยอื่นๆที่มีผลต่อ สาธารณะ ประชาชนต้องได้รับการ ช่วยเหลือจากหน่วยงานนอกพื้นที่ที่ ประสบเหตุ (WHO,1991) Disaster : definition

4 Powerpoint Templates Page 4 Disaster : definition สาธารณภัย หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ำ การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบต่อ สาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทำให้ เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิด อันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือ ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือ ของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทาง อากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย ( พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย พ. ศ.2550 )

5 Powerpoint Templates Page 5 Disaster : definition D > Detection I > Incident Command system S > Safety and Security A > Assess Hazards S > Support T > Triage and Treatment E > Evacuation R > Recovery

6 Powerpoint Templates Page 6 - การใช้อาวุธชีวภาพ (Bioterrorism) เช่น แอนแทรกซ์ ไข้ทรพิษ - ภาวะฉุกเฉินจากสารเคมี (Chemical emergencies) ได้แก่ Sarin 1995 - ภาวะฉุกเฉินจากรังสี (Radiation emergencies) ทั้ง อุบัติเหตุ และการก่อการร้าย - อุบัติเหตุกลุ่มชน (Mass casualties) จากอุบัติภัย ขนาดใหญ่ เช่น การระเบิด ไฟไหม้ และการบาดเจ็บ Natural Disaster - ภัยจากธรรมชาติและภาวะอากาศเลวร้าย (Natural disasters and severe weather) เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย และธรณีพิบัติภัย - การระบาดของโรคที่พบบ่อย และอุบัติการณ์ของโรค สำคัญ (Recent Out breaks and Incidents) เช่น การระบาดของอาหารเป็นพิษ ไข้เลือดออก เลปโตสไปโรซิส และโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ เช่น SARS ไข้หวัดนก TYPE OF DISASTER Man-made Disaster

7 Powerpoint Templates Page 7 7 Risk chances Industry hazard Terrorisms Earthquake “Thailand Risk Areas” Landslide

8 Powerpoint Templates Page 8 ภาพตัวอย่างบางส่วนที่มนุษย์ ทำ

9 Powerpoint Templates Page 9 ภาพตัวอย่างบางส่วนที่ ธรรมชาติทำ

10 Powerpoint Templates Page 10

11 Powerpoint Templates Page 11

12 Powerpoint Templates Page 12

13 Powerpoint Templates Page 13

14 Powerpoint Templates Page 14

15 Powerpoint Templates Page 15

16 Powerpoint Templates Page 16

17 Powerpoint Templates Page 17

18 Powerpoint Templates Page 18

19 Powerpoint Templates Page 19

20 Powerpoint Templates Page 20

21 Powerpoint Templates Page 21

22 Powerpoint Templates Page 22

23 Powerpoint Templates Page 23

24 Powerpoint Templates Page 24

25 Powerpoint Templates Page 25

26 Powerpoint Templates Page 26


ดาวน์โหลด ppt Powerpoint Templates Page 1 “ บทบาทที่ท้าทายของพยาบาล ในการจัดการวิกฤตอุทกภัย ” สุรัตน์ สุขสว่าง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ. วังน้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google