งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“บทบาทที่ท้าทายของพยาบาล ในการจัดการวิกฤตอุทกภัย”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“บทบาทที่ท้าทายของพยาบาล ในการจัดการวิกฤตอุทกภัย”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “บทบาทที่ท้าทายของพยาบาล ในการจัดการวิกฤตอุทกภัย”
สุรัตน์ สุขสว่าง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.วังน้อย

2 Disaster : definition ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 25542 ใช้คำว่า
ภัยพิบัติ (Diaster) หมายถึง สิ่งที่น่ากลัวอันตราย, สิ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

3 Disaster : definition สาธารณภัย
เหตุการณ์ใดๆที่เป็นสาเหตุของความเสียหาย ทำลายสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตมนุษย์ หรือทำให้เกิดปัญหาในการบริการสาธารณสุขในพื้นที่ อาจเกิดจากธรรมชาติหรือถูกทำให้เกิดขึ้น ตลอดจนภัยอื่นๆที่มีผลต่อสาธารณะ ประชาชนต้องได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานนอกพื้นที่ที่ประสบเหตุ (WHO,1991)

4 Disaster : definition สาธารณภัย
หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ำ การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทำให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย (พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550)

5 Disaster : definition D > Detection I > Incident Command system
S > Safety and Security A > Assess Hazards S > Support T > Triage and Treatment E > Evacuation R > Recovery

6 TYPE OF DISASTER Man-made Disaster
- การใช้อาวุธชีวภาพ (Bioterrorism) เช่น แอนแทรกซ์ ไข้ทรพิษ - ภาวะฉุกเฉินจากสารเคมี (Chemical emergencies) ได้แก่ Sarin 1995 - ภาวะฉุกเฉินจากรังสี (Radiation emergencies) ทั้งอุบัติเหตุ และการก่อการร้าย - อุบัติเหตุกลุ่มชน (Mass casualties) จากอุบัติภัยขนาดใหญ่ เช่น การระเบิด ไฟไหม้ และการบาดเจ็บ Natural Disaster - ภัยจากธรรมชาติและภาวะอากาศเลวร้าย (Natural disasters and severe weather) เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย และธรณีพิบัติภัย - การระบาดของโรคที่พบบ่อย และอุบัติการณ์ของโรคสำคัญ (Recent Out breaks and Incidents) เช่น การระบาดของอาหารเป็นพิษ ไข้เลือดออก เลปโตสไปโรซิส และโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ เช่น SARS ไข้หวัดนก Man-made Disaster

7 “Thailand Risk Areas” Risk chances Landslide Earthquake
Industry hazard Terrorisms

8 ภาพตัวอย่างบางส่วนที่มนุษย์ทำ

9 ภาพตัวอย่างบางส่วนที่ธรรมชาติทำ

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26


ดาวน์โหลด ppt “บทบาทที่ท้าทายของพยาบาล ในการจัดการวิกฤตอุทกภัย”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google