งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิกฤตการณ์ด้าน สิ่งแวดล้อมของ ประเทศไทย โชคชัย บุตร ครุธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิกฤตการณ์ด้าน สิ่งแวดล้อมของ ประเทศไทย โชคชัย บุตร ครุธ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิกฤตการณ์ด้าน สิ่งแวดล้อมของ ประเทศไทย โชคชัย บุตร ครุธ

2 1. ความหมายของ “ สภาวะ แวดล้อมเป็นพิษ ” 1.1 สภาวะแวดล้อมเป็นพิษ หมายถึงสภาพของสิ่งแวดล้อมที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย และจิตใจของมนุษย์ เช่น มลพิษ ทางอากาศ มลพิษทางน้ำ และ มลพิษของเสียง เป็นต้น โดยส่วน ใหญ่มีสาเหตุเกิดจากการกระทำ ของมนุษย์

3 1. ความหมายของ “ สภาวะ แวดล้อมเป็นพิษ ” 1.2 มลพิษ หมายถึง สภาพของ สิ่งแวดล้อมที่ไม่น่าพึงพอใจ ซึ่ง อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเกิด ความเสียหายต่อมนุษย์ได้ เช่น มลพิษจากขยะและสิ่งปฏิกูล มลพิษทางกลิ่น และสารมลพิษ ในดิน เป็นต้น

4 2. สถานการณ์ของปัญหา มลพิษในประเทศไทยและ ทวีปเอเชีย 2.1 ประเทศที่ประสบปัญหา มลพิษรุนแรงที่สุดในทวีป เอเชีย 3 อันดับแรก ได้แก่ อินเดีย จีน และเวียดนาม ตามลำดับ โดยมลพิษทาง อากาศเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ สำคัญที่สุด

5 2. สถานการณ์ของปัญหา มลพิษในประเทศไทยและ ทวีปเอเชีย 2.2 ประเทศที่ประสบปัญหา มลพิษน้อยที่สุด ได้แก่ สิงคโปร์ รองลงมาคือ ญี่ปุ่น และมาเลเซีย

6 2. สถานการณ์ของปัญหา มลพิษในประเทศไทยและ ทวีปเอเชีย 2.3 ประเทศมลพิษใน ประเทศไทย ปัญหาหรือ วิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม ของไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 7 ของทวีปเอเชีย ส่วนใหญ่เป็น ปัญหามลพิษทางอากาศ รองลงมา คือ มลพิษทางน้ำ มลพิษทางบิน มลพิษทางเสียง และมลพิษจากขยะและสิ่ง ปฏิกูล


ดาวน์โหลด ppt วิกฤตการณ์ด้าน สิ่งแวดล้อมของ ประเทศไทย โชคชัย บุตร ครุธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google