งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มลพิษทาง อากาศ โชคชัย บุตรครุธ. 3. สภาพมลพิษทาง อากาศ มลพิษทางอากาศ หรือ อากาศเป็นพิษ หมายถึง สภาพของอากาศไม่ บริสุทธิ์มีมวลสารเจือปน อยู่มาก เช่น ก๊าช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มลพิษทาง อากาศ โชคชัย บุตรครุธ. 3. สภาพมลพิษทาง อากาศ มลพิษทางอากาศ หรือ อากาศเป็นพิษ หมายถึง สภาพของอากาศไม่ บริสุทธิ์มีมวลสารเจือปน อยู่มาก เช่น ก๊าช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มลพิษทาง อากาศ โชคชัย บุตรครุธ

2 3. สภาพมลพิษทาง อากาศ มลพิษทางอากาศ หรือ อากาศเป็นพิษ หมายถึง สภาพของอากาศไม่ บริสุทธิ์มีมวลสารเจือปน อยู่มาก เช่น ก๊าช คาร์บอนมอนนอกไซด์ ก๊าช คาร์บอนไดออกไซด์ เขม่าควัน ฝุ่น และ ละอองตะกั่ว ฯลฯ

3 4. สถานการณ์ของ ปัญหามลพิษทาง อากาศในประเทศไทย 4.1 เมืองใหญ่ประสบ ปัญหามลพิษทางอากาศ มากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัด สมุทรปราการ ส่วนใน ต่างจังหวัด คือ เขต เทศบาลนครเชียงใหม่ บริเวณที่พบมากเป็นพื้นที่ ริมถนนที่มีการจราจร หนาแน่น หรือบริเวณใกล้ โรงงานอุตสาหกรรม

4 4.2 สาเหตุของปัญหามลพิษ ทางอากาศ ดังนี้ (1) ควันพิษจากท่อไอเสีย รถยนต์ และโครงงาน อุตสาหกรรม (2) ควันที่เกิดจากการเผาขยะ และใบไม้ใบหญ้าในพื้นที่ เกษตรกรรม รวมทั้งไฟไฟ ไหม้ป่า (3) ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง อาคารสูง ถนน และ สาธารณูปโภคอื่นๆ 4. สถานการณ์ของ ปัญหามลพิษทาง อากาศในประเทศไทย

5 4.3 ปัญหามลพิษทางอากาศ ของกรุงเทพมหานคร มี สาเหตุเกิดจากการเพิ่มของ จำนวนรถยนต์และ ยานพาหนะต่างๆ อย่าง รวดเร็วมาก ไอเสียที่เกิดจาก ยานพาหนะประกอบด้วยสาร มลพิษต่างๆ เช่น ก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ และ ไฮโดรคาร์บอน นอกจากนี้ยัง มีฝุ่นละอองและสารตะกั่วใน พื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น อีกด้วย

6 4. สถานการณ์ของ ปัญหามลพิษทาง อากาศในประเทศไทย 4.4 ปัญหามลพิษทาง อากาศของเชียงใหม่และ เมืองใหญ่ทางภาคเหนือ (1) เขตเทศบาลนคร เชียงใหม่ สภาพมลพิษทาง อากาศในฤดูแล้งมีปัญหา ฝุ่นละอองค่อนข้างสูง (2) พื้นที่รอบๆ โรงไฟฟ้า อำเภอแม่เมาะ จังหวัด ลำปาง

7 4. สถานการณ์ของ ปัญหามลพิษทาง อากาศในประเทศไทย 4.5 ค่ามาตรฐานคุณภาพ อากาศ (1) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ คือ อากาศที่มนุษย์หายใจเข้า ไปจะมีก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 50 มิลลิกรัม / ลูกบาศก์เมตร โดยอยู่ในบริเวณนั้น 1 ชั่วโมง (2) สารตะกั่ว กำหนดให้มีสาร ตะกั่วอยู่ในมวลอากาศได้ไม่ เกิน 0.01 ไมโครกรัม / ลูกบาศก์เมตร สำหรับ ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง / วัน

8 4. สถานการณ์ของ ปัญหามลพิษทาง อากาศในประเทศไทย 4.6 ผลกระทบของปัญหา มลพิษทางอากาศ โรคภัย ไข้เจ็บที่เกิดจากการรับ สารพิษเจ้าไปสะสมใน ร่างกายที่มีคนป่วยมาก ที่สุด คือ - โรคภูมิแพ้จากระบบ ทางเดินหายใจ - โรคมะเร็งในปอด

9 มลพิษทางน้ำ โชคชัย บุตรครุธ

10 7. สภาพมลพิษทางน้ำ มลพิษทางน้ำ คือ สภาพของ น้ำเสียหรอน้ำที่มีเชื้อโรคเจือ ปนอยู่ โดยถูกปล่อยทิ้งลงมา ปะปนกับแหล่งน้ำตาม ธรรมชาติ เช่น แม่น้ำ คูคลอง ฯลฯ ในปริมาณที่มาก เพียงพอจะทำให้แหล่งน้ำตาม ธรรมชาติเน่าเสียตามไปด้วย โดยมากจะพบในเขตเมืองที่มี ประชากรอาศัยอยู่อย่าง หนาแน่น

11 8. สาเหตุที่ทำให้เกิด ปัญหามลพิษทางน้ำ 8.1 อาคารบ้านเรือน และชุมชน 8.2 โรงงาน อุตสาหกรรม 8.3 การเพาะปลูกและ เลี้ยงสัตว์ 8.4 การใช้สารเคมีใน การเพาะปลูก

12 9. ผลกระทบของ ปัญหามลพิษทางน้ำ 9.1 ผลกระทบทางตรง ผู้คนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริม แม่น้ำลำคลองไม่สามารถ ใช้ประโยชน์จากน้ำในการ อุปโภคและบริโภคได้ 9.2 ผลกระทบทางอ้อม การบริโภคพืชผักผลไม้ และสัตว์น้ำที่มีสารพิษ ปนเปื้อน ย่อมเป็นอันตราย ต่อสุขภาพร่างกาย


ดาวน์โหลด ppt มลพิษทาง อากาศ โชคชัย บุตรครุธ. 3. สภาพมลพิษทาง อากาศ มลพิษทางอากาศ หรือ อากาศเป็นพิษ หมายถึง สภาพของอากาศไม่ บริสุทธิ์มีมวลสารเจือปน อยู่มาก เช่น ก๊าช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google