งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“Hazard Identification and Risk Assessment” การประเมินและการจัดการความเสี่ยง ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข นพ. สุรศักดิ์ เกษมศิริ กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“Hazard Identification and Risk Assessment” การประเมินและการจัดการความเสี่ยง ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข นพ. สุรศักดิ์ เกษมศิริ กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “Hazard Identification and Risk Assessment” การประเมินและการจัดการความเสี่ยง ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข นพ. สุรศักดิ์ เกษมศิริ กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้าน สาธารณสุข สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี

2 Next Risk ‘ Risk’ is dynamic and subject to constant change, so the process includes continuing: Communication & consultation Monitoring and review and

3 Risk Concept Risk assessment –Scientific discipline Risk treatment –Practical discipline –Political influence Risk communication –Consumer involvement 3

4 การประเมินความสี่ยง (Risk Assessment) เป็นกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ – เพื่อการประเมิน โอกาสและ ความรุนแรง ของผลเสียต่อ สุขภาพ – อันเนื่องจากการ ได้รับสัมผัส อันตรายที่เกิดจาก สารเคมี เชื้อโรค ฯลฯ S.Pravittranon

5 What is Risk Management? Risk Management is a methodology that helps managers make best use of their available resources

6 ขั้นตอน การระบุภัยสุขภาพและการ ประเมินความเสี่ยง 1. ประเมินบริบท 2. ระบุภัยสุขภาพที่มี โอกาสเกิด 3. ประเมินความเสี่ยง ของภัยสุขภาพ 4. บันทึกความเสี่ยง ในตารางประเมิน ความเสี่ยง

7 1. ประเมินบริบท ภูมิประเทศ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ ประชากร ประชากรกลุ่มเสี่ยง เศรษฐกิจ อาชีพ การคมนาคม การ อุตสาหกรรม ระบบบริการ

8 2. ระบุภัยสุขภาพที่มีโอกาส เกิด Hazard 1. ภัยคุกคามต่อร่างกาย จิตใจ ชุมชน 2. เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้น และเป็น อันตราย ทั้งต่อบุคคล และสิ่งแวดล้อม Hazard Identification – กระบวนการที่สามรถระบุ และอธิบายภัย สุขภาพ ทั้งลักษณะ ความรุนแรง ความถี่ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง พื้นที่เสี่ยง

9 Type of Hazard 1. ภัยธรรมชาติ 2. ภัยชีวภาพ 3. ภัยสารเคมี 4. ภัยปรมาณู 5. ภัยที่มนุษย์ก่อขึ้น

10 การระบุภัยสุขภาพที่มีโอกาส เกิด บันทึกภัยสุขภาพทั้งหมดที่มีโอกาสเกิดขึ้น ลงตาราง Item Hazard Category Hazard Risk Analysis Additional Information Probability Rating Consequence Rating 1Natural HazardFloodingDetermined in Step 3 Community located on flood plain on the east side of River Smith 2Biological Hazard

11 3. ประเมินความเสี่ยงของภัย สุขภาพ Risk => โอกาสที่จะเกิดอันตราย ภัย สุขภาพ ประเมินจาก 1. โอกาสที่จะเกิด 2. ผลที่ตามมา Risk = Probability x Impact

12 3.1 การประเมินโอกาสที่จะ เกิด Look at past history: 1. เคยเกิดขึ้นมาก่อนหรือไม่ 2. เคยเกิดบ่อยแค่ไหน 3. เกิดครั้งสุดท้ายมานานแค่ไหน เมื่อประเมินแล้วว่ามีโอกาสเกิดขึ้น – โอกาสเกิดขึ้นจะมีจากน้อย ไปหามาก ตั้งแต่ 1 - 4

13 การประเมินโอกาสที่จะเกิด Probability RatingDescriptionDetails 1Low ไม่เคยเกิดเลย ในรอบ 10 -15 ปี 2Moderate เกิดครั้งสุดท้ายมากกว่า 5 ปี ไม่เกิน 10 ปี 3High เกิด 1 ครั้ง ใน 5 ปีล่าสุด 4Extreme เกิดมากกว่า 1 ครั้ง ใน 5 ปี ล่าสุด

14 การประเมินโอกาสที่จะเกิด ภัยคุกคามใหม่ (e.g. SARS), –looking at the historical data from the last 15 years may not adequately describe the risk. เหตุการณ์ที่เคยเกิดมาแล้วมากกว่า 15 ปี (e.g., Influenza Pandemic) – ก็มีโอกาสเกิด ผู้ประเมินควรใช้ข้อมูลที่ดีที่สุด และข้อมูล อื่นๆ (i.e., expert advice, academic journals) – ประกอบในการตัดสินใจประเมินโอกาสที่จะเกิด

15 3.2 การประเมินผลที่ตามมา ประเมินทีละภัยสุขภาพ ประเมินผลที่ตามมาจากผลกระทบที่จะ เกิดขึ้นจากภัยสุขภาพ –Life –Physical infrastructure –Economy

16 ปัจจัยที่ใช้พิจารณาผลที่เกิด ตามมา ขอบเขต ความกว้างขวางของภัย สุขภาพ การเสียชีวิต การอพยพ ย้ายประชาชน กระทบต่อระบบบริการจำเป็นพื้นฐาน สิ่งแวดล้อมเสียหาย เศรษฐกิจเสียหาย

17 การประเมินผลที่ตามมา ผลที่ตามมาจะส่งผลกระทบจากน้อย ไปมากตั้งแต่ 1 - 4 Consequence RatingDescriptionDetails 1No impact เจ็บป่วย / บาดเจ็บ / เสียชีวิต น้อยมาก หรือไม่มี มีผลกระทบต่อระบบบริการ / เศรษฐกิจน้อยมาก หรือไม่ มี 2Limited เจ็บป่วย / บาดเจ็บ / เสียชีวิต เล็กน้อย มีผลกระทบต่อระบบบริการ / เศรษฐกิจ น้อย 3Substantial เจ็บป่วย / บาดเจ็บ / เสียชีวิต พอสมควร มีผลกระทบต่อระบบบริการ / เศรษฐกิจ พอสมควร 4High เจ็บป่วย / บาดเจ็บ / เสียชีวิต สูง มีผลกระทบต่อระบบบริการ / เศรษฐกิจ สูง

18 4. บันทึกความเสี่ยงในตาราง ประเมินความเสี่ยง Plot the probability and consequence determined in Step 3 on the Risk Assessment Grid Probability 4 3 2 1234 Consequence

19 Identify the priorities 4,14,24,34,4 3,13,23,33,4 2,12,22,32,4 1,11,21,31,4 Extreme High Moderate Low No impact Limited Substantial High โอกาส ผลกระทบ

20 สรุป “Hazard Identification and Risk Assessment” – จะช่วยให้ เห็นภาพ โอกาสเสี่ยง ผลกระทบ ลำดับควมสำคัญของภัย สุขภาพได้ถูกต้อง ชัดเจน เป็นผล เป็นผล มากยิ่งขึ้น – และนำไปสู่การวางแผนรับมือกับ ความเสี่ยง ได้อย่างเหมาะสม

21 Treat the risks  Limitation of Resources (human, financial and technical)  Consider:  Priorities (Strategic and operational)  Policy (National policy, Provincial policy)  Risk acceptance, (i.e., low risks)

22 ขอบคุณครับ 22 กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ทางด้านสาธารณสุข


ดาวน์โหลด ppt “Hazard Identification and Risk Assessment” การประเมินและการจัดการความเสี่ยง ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข นพ. สุรศักดิ์ เกษมศิริ กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google