งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“Hazard Identification and Risk Assessment” การประเมินและการจัดการความเสี่ยง ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข นพ.สุรศักดิ์ เกษมศิริ กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“Hazard Identification and Risk Assessment” การประเมินและการจัดการความเสี่ยง ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข นพ.สุรศักดิ์ เกษมศิริ กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “Hazard Identification and Risk Assessment” การประเมินและการจัดการความเสี่ยง ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข นพ.สุรศักดิ์ เกษมศิริ กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี

2 Communication & consultation
Risk ‘Risk’ is dynamic and subject to constant change, so the process includes continuing: Monitoring and review and Communication & consultation Next

3 Risk Concept Risk assessment Risk treatment Risk communication
Scientific discipline Risk treatment Practical discipline Political influence Risk communication Consumer involvement

4 การประเมินความสี่ยง (Risk Assessment)
เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการประเมิน โอกาสและความรุนแรงของผลเสียต่อสุขภาพ อันเนื่องจากการได้รับสัมผัสอันตรายที่เกิดจากสารเคมี เชื้อโรค ฯลฯ S.Pravittranon

5 What is Risk Management?
Risk Management is a methodology that helps managers make best use of their available resources

6 ขั้นตอน การระบุภัยสุขภาพและการประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอน การระบุภัยสุขภาพและการประเมินความเสี่ยง ประเมินบริบท ระบุภัยสุขภาพที่มีโอกาสเกิด ประเมินความเสี่ยงของภัยสุขภาพ บันทึกความเสี่ยงในตารางประเมินความเสี่ยง

7 1. ประเมินบริบท ภูมิประเทศ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี
ประวัติศาสตร์ ประชากร ประชากรกลุ่มเสี่ยง เศรษฐกิจ อาชีพ การคมนาคม การอุตสาหกรรม ระบบบริการ

8 2. ระบุภัยสุขภาพที่มีโอกาสเกิด
Hazard ภัยคุกคามต่อร่างกาย จิตใจ ชุมชน เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้น และเป็นอันตราย ทั้งต่อบุคคล และสิ่งแวดล้อม Hazard Identification กระบวนการที่สามรถระบุ และอธิบายภัยสุขภาพ ทั้งลักษณะ ความรุนแรง ความถี่ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง พื้นที่เสี่ยง

9 Type of Hazard ภัยธรรมชาติ ภัยชีวภาพ ภัยสารเคมี ภัยปรมาณู
ภัยที่มนุษย์ก่อขึ้น

10 การระบุภัยสุขภาพที่มีโอกาสเกิด
บันทึกภัยสุขภาพทั้งหมดที่มีโอกาสเกิดขึ้นลงตาราง Item Hazard Category Hazard Risk Analysis Additional Information Probability Rating Consequence Rating 1 Natural Hazard Flooding Determined in Step 3 Community located on flood plain on the east side of River Smith 2 Biological Hazard

11 3. ประเมินความเสี่ยงของภัยสุขภาพ
Risk => โอกาสที่จะเกิดอันตราย ภัยสุขภาพ ประเมินจาก โอกาสที่จะเกิด ผลที่ตามมา Risk = Probability x Impact

12 3.1 การประเมินโอกาสที่จะเกิด
Look at past history: เคยเกิดขึ้นมาก่อนหรือไม่ เคยเกิดบ่อยแค่ไหน เกิดครั้งสุดท้ายมานานแค่ไหน เมื่อประเมินแล้วว่ามีโอกาสเกิดขึ้น โอกาสเกิดขึ้นจะมีจากน้อย ไปหามาก ตั้งแต่ 1 - 4

13 การประเมินโอกาสที่จะเกิด
Probability Rating Description Details 1 Low ไม่เคยเกิดเลย ในรอบ ปี 2 Moderate เกิดครั้งสุดท้ายมากกว่า 5 ปี ไม่เกิน 10 ปี 3 High เกิด1 ครั้ง ใน 5 ปีล่าสุด 4 Extreme เกิดมากกว่า 1 ครั้ง ใน 5 ปีล่าสุด

14 การประเมินโอกาสที่จะเกิด
ภัยคุกคามใหม่ (e.g. SARS), looking at the historical data from the last 15 years may not adequately describe the risk. เหตุการณ์ที่เคยเกิดมาแล้วมากกว่า 15 ปี (e.g., Influenza Pandemic) ก็มีโอกาสเกิด ผู้ประเมินควรใช้ข้อมูลที่ดีที่สุด และข้อมูลอื่นๆ (i.e., expert advice, academic journals) ประกอบในการตัดสินใจประเมินโอกาสที่จะเกิด

15 3.2 การประเมินผลที่ตามมา
ประเมินทีละภัยสุขภาพ ประเมินผลที่ตามมาจากผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากภัยสุขภาพ Life Physical infrastructure Economy

16 ปัจจัยที่ใช้พิจารณาผลที่เกิดตามมา
ขอบเขต ความกว้างขวางของภัยสุขภาพ การเสียชีวิต การอพยพ ย้ายประชาชน กระทบต่อระบบบริการจำเป็นพื้นฐาน สิ่งแวดล้อมเสียหาย เศรษฐกิจเสียหาย

17 การประเมินผลที่ตามมา
ผลที่ตามมาจะส่งผลกระทบจากน้อย ไปมากตั้งแต่ 1 - 4 Consequence Rating Description Details 1 No impact เจ็บป่วย/บาดเจ็บ/เสียชีวิต น้อยมาก หรือไม่มี มีผลกระทบต่อระบบบริการ/เศรษฐกิจน้อยมาก หรือไม่มี 2 Limited เจ็บป่วย/บาดเจ็บ/เสียชีวิต เล็กน้อย มีผลกระทบต่อระบบบริการ/เศรษฐกิจ น้อย 3 Substantial เจ็บป่วย/บาดเจ็บ/เสียชีวิต พอสมควร มีผลกระทบต่อระบบบริการ/เศรษฐกิจ พอสมควร 4 High เจ็บป่วย/บาดเจ็บ/เสียชีวิต สูง มีผลกระทบต่อระบบบริการ/เศรษฐกิจ สูง

18 4. บันทึกความเสี่ยงในตารางประเมินความเสี่ยง
Plot the probability and consequence determined in Step 3 on the Risk Assessment Grid Probability 4 3 2 1 Consequence

19 Identify the priorities
4,1 4,2 4,3 4,4 3,1 3,2 3,3 3,4 2,1 2,2 2,3 2,4 1,1 1,2 1,3 1,4 Extreme High Moderate Low โอกาส No impact Limited Substantial High ผลกระทบ

20 สรุป “Hazard Identification and Risk Assessment”
จะช่วยให้ เห็นภาพ โอกาสเสี่ยง ผลกระทบ ลำดับควมสำคัญของภัยสุขภาพได้ถูกต้อง ชัดเจน เป็นผลเป็นผล มากยิ่งขึ้น และนำไปสู่การวางแผนรับมือกับความเสี่ยง ได้อย่างเหมาะสม

21 Treat the risks Limitation of Resources (human, financial and technical) Consider: Priorities (Strategic and operational) Policy (National policy, Provincial policy) Risk acceptance, (i.e., low risks)

22 ขอบคุณครับ กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข


ดาวน์โหลด ppt “Hazard Identification and Risk Assessment” การประเมินและการจัดการความเสี่ยง ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข นพ.สุรศักดิ์ เกษมศิริ กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google